Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2011 Nr 33

165

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

    Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

    § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 162, poz. 1575, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 0.1.0.3 "typ księgi" - napis wskazujący na rodzaj nieruchomości lub prawa, dla którego jest prowadzona księga wieczysta:

a) dla nieruchomości gruntowej odpowiednio: "nieruchomość gruntowa", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość",

b) dla nieruchomości budynkowej: "budynek stanowiący odrębną nieruchomość",

c) dla nieruchomości lokalowej: "lokal stanowiący odrębną nieruchomość",

d) dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: "spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu".";

2) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 0.2.0.1 "stan w czasie założenia" - wskazanie, że założenie księgi wieczystej następuje:

- dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,

- dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,

- dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,

- dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,

- w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,

- w wyniku wyodrębnienia lokalu.

Przepis stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;";

3) § 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"§ 18. W rubryce 1.3 "położenie" wpisuje się dane określające położenie nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej oraz dane o położeniu lokalu lub budynku, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 19. Rubryka 1.3 "położenie" obejmuje następujące pola:

1) 1.3.0.1 "numer porządkowy" - kolejny numer położenia nieruchomości;

2) 1.3.0.2 "województwo" - nazwa województwa, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) 1.3.0.3 "powiat" - nazwa powiatu, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; w gminie mającej status miasta na prawach powiatu pole pozostawia się niewypełnione;

4) 1.3.0.4 "gmina" - nazwa gminy lub gminy mającej status miasta na prawach powiatu, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

5) 1.3.0.5 "miejscowość" - nazwa miejscowości, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

6) 1.3.0.6 "dzielnica" - nazwa dzielnicy, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.";

4) w § 20:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w podrubryce 1.4.4 dane o oznaczeniu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.";

5) w § 21:

a) w pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) 1.4.2.10 "nieruchomość, na której jest usytuowany budynek" - jeżeli budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek, lub

B: w razie braku takiej księgi - numer obrębu,

C: w razie braku takiej księgi - numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,",

b) w pkt 4 lit. j i k otrzymują brzmienie:

"j) 1.4.4.10 "nieruchomość zabudowana budynkiem" - dla lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym własność spółdzielni lub

B: w razie braku takiej księgi - numer obrębu,

C: w razie braku takiej księgi - numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,

k) 1.4.4.11 "odrębność" - wskazanie, czy lokal stanowi odrębną nieruchomość, czy stanowi przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.";

6) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. Rubryka 1.5 "obszar" obejmuje jedno pole 1.5.0.1 "obszar", w którym wpisuje się odpowiednio obszar nieruchomości gruntowej stanowiący sumę pól powierzchni działek ewidencyjnych albo pole powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, albo pole powierzchni użytkowej lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych.";

7) w § 27 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) 1.11.1.3 "rodzaj prawa" - rodzaj ujawnianego prawa związanego z własnością nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu;

4) 1.11.1.4 "treść prawa" - treść prawa, o którym mowa w pkt 3, innego niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, chyba że treść prawa została ujawniona w polu 3.4.1.2 "treść wpisu" księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej prawem;";

8) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. Podrubryka 1.11.3 "opis spółdzielni mieszkaniowej" obejmuje następujące pola:

1) pole: 1.11.3.1 "nazwa spółdzielni mieszkaniowej" - nazwa spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

2) pole: 1.11.3.2 "siedziba spółdzielni mieszkaniowej" - siedziba spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) pole: 1.11.3.3 "REGON spółdzielni mieszkaniowej" - numer identyfikacyjny REGON spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.";

9) § 31 i 32 otrzymują brzmienie:

"§ 31. 1. Dział II "Własność" jest podzielony na rubryki: (2.2) - właściciel, (2.3) - właściciel wyodrębnionego lokalu, (2.4) - użytkownik wieczysty, (2.5) - uprawniony.

2. Rubryka 2.2 "właściciel" jest podzielona na podrubryki: 2.2.1 - udział, 2.2.2 - Skarb Państwa, 2.2.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.2.4 - inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.2.5 - osoba fizyczna.

3. Rubryka 2.4 "użytkownik wieczysty" jest podzielona na podrubryki: 2.4.1 - napis, 2.4.2 - udział, 2.4.3 - Skarb Państwa, 2.4.4 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.4.5 - inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.4.6 - osoba fizyczna.

4. Rubryka 2.5 "uprawniony" jest podzielona na podrubryki: 2.5.1 - udział, 2.5.2 - Skarb Państwa, 2.5.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.5.4 - inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.5.5 - osoba fizyczna.

§ 32. W podrubryce odpowiednio: 2.2.1, 2.4.2, 2.5.1 "udział" oznacza się udział w prawie do nieruchomości lub udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.";

10) w § 34:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 2.2.1.2 "wielkość udziału" - wielkość udziału Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku międzygminnego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub osoby fizycznej w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w podrubryce 2.2.2 "Skarb Państwa" następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd:

a) 2.2.2.1 "udział w prawie" - wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 "numer udziału w prawie",

b) 2.2.2.2 "nazwa" - nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

c) 2.2.2.3 "siedziba" - siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

d) 2.2.2.4 "REGON" - numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

e) 2.2.2.5 "rola instytucji" - wskazanie roli instytucji poprzez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa, osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd;",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w podrubryce 2.2.4 "inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną" następujące pola: szczegółowe dane identyfikujące osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

a) 2.2.4.1 "udział w prawie" - wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 "numer udziału w prawie".

b) 2.2.4.2 "nazwa" - nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a w przypadku przedsiębiorcy - firma,

c) 2.2.4.3 "siedziba" - siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną,

d) 2.2.4.4 "REGON" - numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, jeżeli przepisy odrębne przewidują nadanie jej numeru,

e) 2.2.4.5 "stan przejściowy" - w upadłości, w likwidacji lub w organizacji;";

11) § 39 i 40 otrzymują brzmienie:

"§ 39. W rubryce 2.5 "uprawniony" wpisuje się osobę uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 40. Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.5 "uprawniony", uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól rubryki 2.2 "właściciel", o których mowa w § 34.";

12) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rubryka 3.4 "treść wpisu" jest podzielona na podrubryki: 3.4.1 - treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia, 3.4.2 - Skarb Państwa, 3.4.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 3.4.4 - inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 3.4.5 - osoba fizyczna, 3.4.6 - wskazanie innej nieruchomości.";

13) w § 46 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w podrubryce: 3.4.2 "Skarb Państwa", 3.4.3 - "jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)", 3.4.4 - "inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną", 3.4.5 - "osoba fizyczna":

przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach osobę uprawnioną według treści prawa lub roszczenia lub osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone, ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II "własność" rubryki 2.2 "właściciel", o których mowa w § 34, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 "udział w prawie";";

14) § 48 otrzymuje brzmienie:

"§ 48. 1. Dział IV "Hipoteka" jest podzielony na rubryki: (4.2) - numer hipoteki (roszczenia), (4.3) - napis, (4.4) - treść wpisu, (4.8) - uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

2. Rubryka 4.4 "treść wpisu" jest podzielona na podrubryki: 4.4.1 - treść hipoteki (roszczenia), 4.4.2 - Skarb Państwa, 4.4.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 - inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 - osoba fizyczna.";

15) § 51 i 52 otrzymują brzmienie:

"§ 51. W rubryce 4.4 "treść wpisu" wpisuje się dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub dane dotyczące administratora hipoteki.

§ 52. Rubryka 4.4 "treść wpisu" obejmuje:

1) w podrubryce 4.4.1 "treść hipoteki (roszczenia)" następujące pola:

a) 4.4.1.1 "rodzaj hipoteki (roszczenia)" - wskazanie rodzaju hipoteki ujawnianej w księdze wieczystej; w przypadku roszczenia o ustanowienie hipoteki - treść roszczenia, co do rodzaju hipoteki, której dotyczy roszczenie,

b) 4.4.1.2 "suma" - wyrażona cyframi arabskimi oznaczona suma hipoteki lub suma hipoteki, która ma być ustanowiona według treści roszczenia,

c) 4.4.1.3 "suma słownie" - wyrażona słownie suma hipoteki,

d) 4.4.1.4 "waluta sumy" - oznaczenie pieniądza, w jakim jest wyrażona hipoteka,

e) 4.4.1.5 "odsetki" - określenie w odpowiednich podpolach:

A: rodzaju odsetek,

B: wysokości odsetek,

f) 4.4.1.6 "udział" - jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest udział w prawie - wskazanie numeru udziału w prawie ujawnionego w dziale II,

g) 4.4.1.7 "hipoteka na wierzytelności hipotecznej" - jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest wierzytelność hipoteczna - wskazanie numeru hipoteki zabezpieczającej tę wierzytelność hipoteczną,

h) 4.4.1.8 "oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego" - oznaczenie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wynikających z określonych stosunków prawnych, określane w odpowiednich podpolach:

A: "Numer wierzytelności" - kolejny numer wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

B: "Wierzytelność" - oznaczenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

C: "Stosunek prawny" - oznaczenie stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność zabezpieczona hipoteką,

i) 4.4.1.9 "termin zapłaty" - termin zapłaty zabezpieczonej wierzytelności, w przypadku kredytu - termin spłaty kredytu,

j) 4.4.1.10 "pierwszeństwo" - wskazanie, że:

- właściciel, użytkownik wieczysty lub uprawniony dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed hipoteką lub roszczeniem wyższego lub równego z tą hipoteką lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,

- hipotece zabezpieczającej przelaną wierzytelność przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

- hipoteka powstała w wyniku podziału hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

- hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

- hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

- wierzycielowi hipotecznemu przysługuje roszczenie o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca hipotecznego dotyczy roszczenie,

k) 4.4.1.11 "hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa" - numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywany z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,

l) 4.4.1.12 "księga współobciążona" - podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawnianą w księdze wieczystej,

B: numer, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawniono tę hipotekę,

m) 4.4.1.13 "inne informacje":

- informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej przez inny wydział ksiąg wieczystych dla nieruchomości współobciążonej hipoteką łączną oraz nazwa i siedziba sądu prowadzącego tę księgę wieczystą.

- informacje o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

- informacje o wpisaniu hipoteki do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych,

- informacje o zakresie zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności w przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki,

- informacje o sposobie podziału hipoteki w razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,

- informacje o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,

- inne istotne informacje o treści hipoteki lub roszczenia lub wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub roszczeniem, niewymienione w żadnym z powyższych podpól i pól,

n) 4.4.1.14 "numer hipoteki w RZHLZ" - jeżeli hipoteka zabezpieczająca wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych - numer, pod jakim hipoteka została wpisana w rejestrze,

o) 4.4.1.15 "rodzaj zmiany" - opisanie zmian dokonanych we wpisie hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;

2) w podrubryce: 4.4.2 - Skarb Państwa, 4.4.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 - inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 - osoba fizyczna: przy dokonywaniu wpisów w powyższych pod rubrykach dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub administratora hipoteki ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II "własność", rubryki 2.2 "właściciel", o których mowa w § 34, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 "udział w prawie" oraz z tym, że w przypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku w polu 4.4.4.1 "nazwa" wpisuje się firmę banku i określenie oddziału. W przypadku ujawnienia administratora hipoteki dodatkowo w polach 4.4.2.5., 4.4.3.7, 4.4.4.5, 4.4.5.8 "administrator hipoteki" wpisuje się informację "administrator hipoteki".";

16) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:

"§ 52a. Rubryka 4.8 "uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym" obejmuje jedno pole 4.8.0.1 "uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym", w którym wpisuje się uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca uprawnienie dotyczy; w przypadku częściowego opróżnienia miejsca hipotecznego dodatkowo ujawnia się część, w jakiej właścicielowi przysługuje uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.";

17) w § 53 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pól: 4.4.1.6, 4.4.1.7, 4.4.1.8, 4.4.1.10., 4.4.1.12, 4.4.1.15, 4.8.0.1.";

18) § 55 otrzymuje brzmienie:

"§ 55. W rubryce "dane o wniosku i chwili wpisu" wpisuje się dane o wniosku lub postępowaniu wszczętym z urzędu na skutek zawiadomienia sądu, organu administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków lub notariusza sporządzającego akt poświadczenia dziedziczenia oraz ujawnia się chwilę wpisu.";

19) po § 80 dodaje się § 80a-80d w brzmieniu:

"§ 80a. 1. W przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wykreśla się częściowo sumę hipoteki, wpisując w podrubryce 4.4.1. "treść hipoteki (roszczenia)" w polu 4.4.1.2. "suma" sumę hipoteki pozostałą po odliczeniu kwoty podlegającej wykreśleniu oraz ujawnia się w polu "inne informacje" hipoteki, której suma podlega częściowemu wykreśleniu, informację o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, zamieszczając w polu 4.4.1.15 "rodzaj zmiany" opis zmiany ze wskazaniem pól, których zmiana dotyczy.

2. Hipotekę zabezpieczającą przelaną wierzytelność wpisuje się pod kolejnym numerem hipoteki, ujawniając w podrubryce 4.4.1. "treść hipoteki (roszczenia)" w polu 4.4.1.10 "pierwszeństwo" informację, że hipotece przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.

§ 80b. W przypadku podziału hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności wykreśla się istniejący wpis hipoteki oraz wpisuje się pod kolejnymi numerami hipotek hipoteki powstałe w wyniku podziału. W podrubrykach 4.4.1 "treść hipoteki (roszczenia)" w polach 4.4.1.10 "pierwszeństwo" wpisywanych hipotek ujawnia się informację, że hipoteki powstały w wyniku podziału hipoteki i przysługuje im pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.

§ 80c. W przypadku przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w podrubryce 4.4.1. "treść hipoteki (roszczenia)" hipoteki podlegającej przeniesieniu w polu 4.4.1.10 "pierwszeństwo" ujawnia się informację, że hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki oraz zamieszcza się w polu 4.4.1.15 "rodzaj zmiany" opis zmiany ze wskazaniem pola, którego zmiana dotyczy.

§ 80d. W przypadku ustanowienia hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym wpisuje się hipotekę pod kolejnym numerem hipoteki. W podrubryce 4.4.1. "treść hipoteki (roszczenia)" ustanawianej hipoteki w polu 4.4.1.10 "pierwszeństwo" ujawnia się informację, że hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.";

20) w § 85 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla księgi wieczystej zakładanej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w działach:

a) w dziale I-O: w rubryce 1.2 "numer nieruchomości", w rubryce 1.3 "położenie", w rubryce 1.4 "oznaczenie": w miarę potrzeby w podrubryce 1.4.2 "budynek" lub 1.4.4 "lokal" (z wyłączeniem pól: 1.4.2.6, 1.4.2.12-1.4.2.15, 1.4.4.9), w rubryce 1.5 "obszar" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu",

b) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.3 "opis spółdzielni mieszkaniowej" oraz w rubrykach 1.12 "podstawa wpisu" i 1.13 "dane o wniosku i chwili wpisu",

c) w dziale II: w rubryce 2.5 "uprawniony" oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu";";

21) § 96-98 otrzymują brzmienie:

"§ 96. Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności lokalu, w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu w rubryce: 0.1 "informacje podstawowe" w polu 0.1.0.3 "typ księgi" oraz dokonuje się w tej księdze wpisów:

1) w dziale I-O: w rubryce 1.4 "oznaczenie" w podrubryce 1.4.4 "lokal" w polach: 1.4.4.9 "przyłączenie" i 1.4.4.11 "odrębność" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowanie)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu";

2) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.1 "spis praw związanych z własnością", w rubrykach: 1.12 "podstawa wpisu" i 1.13 "dane o wniosku i chwili wpisu" oraz wykreślenia wpisów w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.3 "opis spółdzielni mieszkaniowej";

3) w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 "uprawniony" i dokonanie wpisu w rubryce 2.2 "właściciel" oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu".

§ 97. Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności, w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokal, dokonuje się wpisów:

1) w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 "budynek" w polu 1.4.2.14 "informacja o wyodrębnionych lokalach", w polu 1.4.2.15 "części wspólne po wyodrębnieniu lokali" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu";

2) w dziale II: w rubryce 2.3 "właściciel wyodrębnionego lokalu" w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu"

oraz zamieszcza się napisy w dziale III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: "wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym".

§ 98. Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego domu jednorodzinnego w prawo własności nieruchomości, księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości - zmiana typu księgi wieczystej następuje poprzez wpisanie nowych danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce: 0.1 "informacje podstawowe" w polu 0.1.0.3 "typ księgi" oraz dokonanie w tej księdze wpisów:

1) w dziale I-O: w rubryce 1.4 "oznaczenie" w podrubryce 1.4.1 "działka ewidencyjna" w sposób określony w przepisach § 89 i 90, w podrubryce 1.4.2 w polu 1.4.2.11 "odrębność" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu";

2) w dziale I-Sp: wykreślenie wpisów w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.3 "opis spółdzielni mieszkaniowej";

3) w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 "uprawniony" i dokonanie wpisu w rubryce 2.3 "właściciel" oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu".";

22) § 101 otrzymuje brzmienie:

"§ 101. Przy pierwszym wpisie do księgi wieczystej, na podstawie danych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, uzupełnia się dane dotyczące osób ujawnionych, przewidziane w poszczególnych działach księgi wieczystej, w polach pod rubryk "osoba fizyczna" lub "inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną".".

    § 2. Przy pierwszym wpisie po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w księdze wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wpisuje się zmianę typu księgi na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Informację o zmianie typu księgi doręcza się uprawnionemu wraz z zawiadomieniem o dokonanym wpisie.

    § 3. Dokonując wpisów hipotek powstałych po dniu 19 lutego 2011 r., nie wypełnia się pól: 4.4.1.5 "odsetki" oraz 4.4.1.9 "termin zapłaty".

    § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2011 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075.
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 354, z 2007 r. Nr 56, poz. 376 i Nr 250, poz. 1880, z 2008 r. Nr 235, poz. 1607, z 2009 r. Nr 102, poz. 850 oraz z 2010 r. Nr 255, poz. 1715.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012