Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2011 Nr 223

1335

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

    Na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) zarządza się, co następuje:

    § 1. Rozporządzenie określa:

1) kryteria, warunki i tryb udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwane dalej "Centrum", dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zwanych dalej "przedsięwzięciami";

2) istotne elementy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, zwanej dalej "umową".

    § 2. Dofinansowania przedsięwzięcia udziela się na podstawie następujących kryteriów:

1) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celów Centrum, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwanej dalej "ustawą";

2) zasięg i skala oddziaływania przedsięwzięcia;

3) ocena możliwości realizacji przedsięwzięcia przez podmiot składający wniosek, zwany dalej "wnioskodawcą", oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu przedsięwzięcia;

4) udział środków własnych wnioskodawcy w budżecie przedsięwzięcia;

5) udział w przedsięwzięciu podmiotów zagranicznych;

6) spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia;

7) dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy w działalności stanowiącej przedmiot przedsięwzięcia.

    § 3. 1. Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć ogłasza się w terminie 30 dni od dnia powołania komisji konkursowej.

    2. W ogłoszeniu o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć wskazuje się:

1) rodzaje przedsięwzięć;

2) miejsce, termin i sposób składania wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć;

3) warunki udzielenia dofinansowania.

    3. Termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć.

    4. Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum.

    5. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć może być prowadzony w trybie ciągłym.

    6. O naborze wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w trybie ciągłym ogłasza się w drodze komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum.

    § 4. 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub adres siedziby;

2) adres korespondencyjny;

3) wskazanie statusu prawnego wnioskodawcy;

4) opis planowanego przedsięwzięcia;

5) określenie wysokości i formy wnioskowanego dofinansowania;

6) budżet przedsięwzięcia, ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym wysokości i źródeł własnego wkładu finansowego oraz wysokości i źródeł wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych;

7) numer NIP i REGON wnioskodawcy;

8) wskazanie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie i złożenie wniosku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna;

9) numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

    2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania dołącza się:

1) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;

2) uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy;

4) kopie umów, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż Centrum, jeżeli jest ono przewidywane;

5) inne dokumenty istotne dla oceny przedsięwzięcia.

    3. Do rozpatrzenia przez komisję konkursową są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu.

    4. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do usunięcia braków z pouczeniem, że ich nieusunięcie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

    5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek podlega zniszczeniu.

    § 5. 1. O udzieleniu albo odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia rozstrzyga Dyrektor Centrum po zapoznaniu się z oceną wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia dokonaną przez komisję konkursową.

    2. Dyrektor Centrum lub komisja konkursowa mogą zwracać się do wnioskodawców o udzielenie wyjaśnień i informacji w zakresie wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć.

    3. Członków komisji konkursowej składającej się co najmniej z pięciu osób, odrębnie dla każdego rodzaju przedsięwzięcia, powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w sprawach z zakresu stosunków polsko-rosyjskich, wyznaczając jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

    4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mogące wpłynąć na jej bezstronność, w szczególności gdy wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia dotyczy zatrudniającej tę osobę jednostki albo zadań, których ta osoba jest wykonawcą.

    § 6. 1. Komisja konkursowa, w drodze uchwały, przedstawia ocenę wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia, na podstawie kryteriów określonych w § 2 i przygotowuje, w terminie:

1) 30 dni od ostatniego dnia naboru wniosków,

2) 30 dni od dnia otrzymania wniosku do oceny, w przypadku trybu ciągłego naboru wniosków

- propozycję udzielenia i wysokości kwoty dofinansowania przedsięwzięcia albo odmowy udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

    2. Komisja konkursowa, podejmując uchwałę w sprawie oceny wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia, uwzględnia charakter i złożoność przedsięwzięcia oraz wysokość dofinansowania przedsięwzięcia, o które występuje wnioskodawca.

    § 7. 1. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji konkursowej.

    2. Uchwały komisji konkursowej są podejmowane w drodze uzgodnienia i wymagają uzasadnienia.

    3. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt uchwały może być, z inicjatywy przewodniczącego komisji konkursowej, poddany głosowaniu. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej.

    4. Członek komisji konkursowej, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

    5. Uchwałę podpisuje przewodniczący komisji konkursowej i przedkłada ją niezwłocznie Dyrektorowi Centrum.

    § 8. 1. Członkom komisji konkursowej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji konkursowej w wysokości:

1) do 100% - dla przewodniczącego komisji konkursowej,

2) do 75% - dla zastępcy przewodniczącego i sekretarza komisji konkursowej,

3) do 50% - dla pozostałych członków komisji konkursowej

- minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

    2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkom komisji konkursowej będącym pracownikami Centrum.

    3. Członkom komisji konkursowej biorącym udział w posiedzeniach odbywających się poza miejscem ich zamieszkania, przysługują diety i zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

    § 9. Centrum udziela dofinansowania przedsięwzięć, biorąc pod uwagę posiadane środki oraz spodziewane przychody Centrum w okresie realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia.

    § 10. W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia Dyrektor Centrum może, jeżeli zaistnieją nowe okoliczności istotne dla oceny wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia, skierować ten wniosek do ponownego zaopiniowania przez komisję konkursową.

    § 11. Centrum zawiadamia wnioskodawcę o udzieleniu albo o nieudzieleniu dofinansowania przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum w sprawie przyznania albo nieprzyznania dofinansowania.

    § 12. Umowa o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia określa:

1) strony umowy;

2) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

3) wysokość udzielonego dofinansowania przedsięwzięcia oraz termin i sposób jego płatności;

4) tryb kontroli wykonania umowy;

5) termin i sposób rozliczenia dofinansowania przedsięwzięcia;

6) tryb i termin zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia;

7) tryb, termin i wysokość zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia w przypadku jego wykorzystania w niepełnej wysokości bądź wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem;

8) tryb, termin i wysokość zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia w przypadku niezrealizowania albo niewłaściwego zrealizowania przedsięwzięcia lub innych przypadków niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy.

    § 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

__________
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012