Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2011 Nr 14

68

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

    Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

    § 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 oraz z 2008 r. Nr 202, poz. 1249) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w tabeli B:

a) w części II "Przepisy dotyczące ruchu pojazdów":

- w części C "Prędkość i hamowanie" lp. 36-41 otrzymują brzmienie:

"36

art. 92a Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]

 

do 10 km/h

do 50

37

o 11-20 km/h

od 50 do 100

38

o 21-30 km/h

od 100 do 200

39

o 31-40 km/h

od 200 do 300

40

o 41-50 km/h

od 300 do 400

41

o 51 km/h i więcej

od 400 do 500"

- w części P "Przewóz osób" lp. 181 i 182 otrzymują brzmienie:

"181

art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1

100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500

182

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

100 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500"

b) w części V "Znaki i sygnały drogowe" lp. 228-237 otrzymują brzmienie:

"228

art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaku:  

 

1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" § 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1]

100

229

2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" § 49 ust. 3 [1]

100

230

3) D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" § 52 ust. 1-3, ust. 4 lub ust. 5 [1]

100

231

4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]

500

232

5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]

500

233

6) D-19 "postój taksówek" § 53 [1]

100

234

7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania" § 72 lub § 87 ust. 1-2 [1]

250

235

8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" § 81 ust. 4[1]

200

236

9) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy" § 90 ust. 2-3 [1]

100

237

10) P-20 "koperta" § 90 ust. 4 [1]

100"

    § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

Załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 stycznia 2011 r. (poz. 68)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012