Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2011 Nr 100

Załącznik nr 6   

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GAZOWNICTWA
SYMBOL CYFROWY 311[55]

I. OPIS ZAWODU

1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

1) klasyfikować paliwa gazowe i określać ich właściwości;

2) wyjaśniać zjawiska i procesy energetyczne związane z przepływem i przemianami termodynamicznymi gazów;

3) wyjaśniać zasady działania układów elektrycznych, elektronicznych oraz automatyki przemysłowej stosowanych w sieciach i instalacjach gazowych;

4) rozróżniać rodzaje oraz elementy sieci i instalacji gazowych;

5) określać właściwości materiałów stosowanych do wykonywania sieci i instalacji gazowych;

6) określać przyczyny powstawania korozji oraz sposoby jej zapobiegania;

7) posługiwać się dokumentacją techniczną, technologiczną i eksploatacyjną sieci i instalacji gazowych;

8) dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania sieci i instalacji gazowych w określonej technologii;

9) dobierać oraz instalować aparaturę kontrolno-pomiarową;

10) użytkować narzędzia, urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe zgodnie z zasadami eksploatacji;

11) organizować i koordynować roboty ziemne związane z budową sieci gazowych;

12) organizować i koordynować roboty związane z budową sieci oraz montażem instalacji gazowych;

13) posługiwać się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń gazowych;

14) instalować urządzenia gazowe oraz wykonywać prace związane z ich regulacją, naprawą i konserwacją;

15) dokumentować przebieg procesów budowy sieci i instalacji gazowych;

16) kontrolować jakość wykonywanych robót sieciowych i instalacyjnych;

17) wykonywać próby szczelności sieci i instalacji gazowych;

18) przygotowywać sieci i instalacje gazowe do odbioru technicznego;

19) wykonywać przedmiary oraz obmiary robót sieciowych i instalacyjnych;

20) wykonywać pomiary oraz szkice inwentaryzacyjne sieci i instalacji gazowych;

21) stosować zasady projektowania sieci i instalacji gazowych;

22) przestrzegać norm, warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz przepisów prawa budowlanego i energetycznego dotyczących sieci i instalacji gazowych;

23) przestrzegać zasad eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych;

24) przeprowadzać kontrolę stanu technicznego sieci i instalacji gazowych;

25) lokalizować i usuwać awarie w sieciach i instalacjach gazowych;

26) planować prace związane z modernizacją sieci i instalacji gazowych;

27) stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;

28) posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;

29) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

30) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

31) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

32) kierować zespołem pracowników;

33) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;

34) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

35) korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;

36) prowadzić działalność gospodarczą.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowanie oraz wykonywanie robót związanych z budową sieci i montażem instalacji gazowych;

2) przygotowywanie sieci i instalacji gazowych do odbioru technicznego;

3) instalowanie, uruchamianie i kontrola stanu technicznego urządzeń gazowych;

4) obsługa sieci, urządzeń i instalacji gazowych;

5) wykonywanie konserwacji, napraw oraz modernizacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych;

6) lokalizowanie oraz usuwanie awarii sieci i instalacji gazowych.

3. Zawód technik gazownictwa jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

1) transportu gazu;

2) magazynowania gazu;

3) instalacji skroplonego gazu ziemnego.

II. BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia wynikający z opisu zawodu zawierają następujące bloki programowe:

1) podstawy gazownictwa;

2) sieci gazowe;

3) instalacje gazowe;

4) podstawy działalności zawodowej.

BLOK: PODSTAWY GAZOWNICTWA

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) rozróżniać rodzaje paliw gazowych i określać ich skład chemiczny;

2) określać fizykochemiczne właściwości paliw gazowych;

3) określać możliwości wykorzystywania paliw gazowych;

4) charakteryzować sposoby pozyskiwania paliw gazowych;

5) określać sposoby oraz warunki wydobywania i magazynowania paliw gazowych;

6) charakteryzować procesy przeróbki, uzdatniania i rozdzielania paliw gazowych;

7) charakteryzować sposoby nawaniania gazu ziemnego i płynnego;

8) charakteryzować metody wykonywania pomiarów podstawowych parametrów paliw gazowych;

9) charakteryzować procesy zachodzące podczas spalania paliw gazowych;

10) charakteryzować urządzenia energetyczne stosowane podczas montażu oraz eksploatacji sieci i instalacji gazowych;

11) wyjaśniać podstawowe prawa termodynamiki;

12) charakteryzować przemiany fazowe gazów;

13) wykonywać obliczenia podstawowych parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów;

14) użytkować urządzenia i instalacje elektryczne;

15) wyjaśniać zasady działania i zastosowanie podstawowych układów elektrycznych oraz automatyki i sterowania;

16) wyjaśniać budowę i zasadę działania napędów hydraulicznych i pneumatycznych;

17) określać właściwości materiałów stosowanych do wykonywania sieci i instalacji gazowych;

18) rozpoznawać elementy maszyn i urządzeń stosowanych w gazownictwie;

19) wykonywać podstawowe obliczenia wytrzymałościowe;

20) rozpoznawać zjawiska korozyjne oraz określać ich skutki;

21) sporządzać rysunki techniczne;

22) wykonywać rysunki robocze elementów budowlanych, mechanicznych i instalacyjnych;

23) sporządzać szkice i rysunki inwentaryzacyjne;

24) posługiwać się normami dotyczącymi sieci i instalacji gazowych;

25) przestrzegać przepisów prawa budowlanego i energetycznego dotyczących sieci i instalacji gazowych;

26) posługiwać się dokumentacją techniczną obiektów budowlanych, sieci i instalacji gazowych;

27) stosować zasady projektowania przyłączy gazowych i sieci rozdzielczych niskiego ciśnienia;

28) stosować zasady projektowania instalacji gazowych;

29) sporządzać przedmiary robót sieciowych i instalacyjnych;

30) sporządzać dokumentację sieci oraz instalacji gazowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) rodzaje paliw gazowych;

2) skład i fizykochemiczne właściwości paliw gazowych;

3) metody pozyskiwania paliw gazowych;

4) eksploatacja odwiertów gazowych;

5) metody magazynowania paliw gazowych;

6) przeróbka, uzdatnianie i rozdzielanie paliw gazowych;

7) nawanianie gazu ziemnego i płynnego;

8) metody wykonywania pomiarów podstawowych parametrów paliw gazowych;

9) procesy spalania;

10) urządzenia energetyczne stosowane podczas eksploatacji sieci i instalacji gazowych: turbiny, sprężarki, dmuchawy, wentylatory, pompy;

11) równania stanu gazu doskonałego i gazów rzeczywistych;

12) przemiany fazowe gazów;

13) podstawy mechaniki płynów;

14) instalacje i urządzenia elektryczne;

15) układy automatyki i sterowania;

16) podstawy materiałoznawstwa;

17) wytrzymałość materiałów;

18) korozja i zabezpieczenia antykorozyjne materiałów;

19) zasady sporządzania, wymiarowania i opisywania rysunków technicznych;

20) rysunki odręczne;

21) szkice inwentaryzacyjne;

22) normy i normatywy techniczne dotyczące instalacji i sieci gazowych;

23) przepisy prawa budowlanego i energetycznego dotyczące sieci i instalacji gazowych;

24) dokumentacja techniczna i technologiczna sieci i instalacji gazowych;

25) dokumentacja budowy;

26) zapotrzebowanie na gaz;

27) zasady lokalizacji gazociągów;

28) podstawy projektowania sieci rozdzielczych niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych;

29) podstawy projektowania instalacji gazowych;

30) przedmiar robót sieciowych i instalacyjnych;

31) specjalistyczne programy komputerowe do sporządzania dokumentacji sieci oraz instalacji gazowych.

BLOK: SIECI GAZOWE

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) charakteryzować rodzaje sieci komunalnych;

2) korzystać z map geodezyjnych oraz z planów sytuacyjno-wysokościowych;

3) rozróżniać rodzaje gruntów budowlanych oraz określać ich właściwości;

4) rozróżniać rodzaje, układy i elementy sieci gazowych;

5) posługiwać się dokumentacją techniczną sieci gazowych;

6) określać warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;

7) dobierać materiały, uzbrojenie, narzędzia i sprzęt do budowy sieci gazowej w określonej technologii;

8) organizować prace związane z wykonywaniem robót ziemnych i zabezpieczaniem wykopów;

9) organizować i wykonywać prace związane z budową sieci gazowych;

10) oceniać jakość wykonanych robót montażowych;

11) wykonywać antykorozyjne zabezpieczenia gazociągów;

12) wykonywać przyłącza gazowe;

13) montować uzbrojenie sieci, reduktory i gazomierze;

14) znakować gazociągi;

15) wykonywać próby szczelności i wytrzymałości gazociągów;

16) przygotowywać sieci gazowe do odbioru technicznego;

17) wykonywać prace niebezpieczne i gazoniebezpieczne zgodnie z przepisami;

18) wykonywać prace związane z przygotowaniem i przekazaniem gazociągu do eksploatacji;

19) określać warunki lokalizacji stacji gazowych;

20) rozróżniać rodzaje stacji gazowych oraz określać ich wyposażenie;

21) wyjaśniać zasady działania urządzeń stacji gazowych;

22) dobierać i instalować aparaturę kontrolno-pomiarową w stacjach gazowych;

23) kontrolować parametry pracy urządzeń gazowych oraz podejmować działania w sytuacjach awaryjnych;

24) wykonywać prace związane z obsługą urządzeń stacji gazowych;

25) określać zasady lokalizacji i wyposażenia tłoczni gazu;

26) wyjaśniać zasady doboru i działania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie tłoczni gazu;

27) stosować zasady eksploatacji sieci i urządzeń gazowych;

28) kontrolować stan techniczny sieci gazowej;

29) lokalizować i usuwać awarie w sieciach gazowych;

30) planować oraz koordynować prace związane z konserwacją i remontem sieci gazowych;

31) obliczać koszty wykonania sieci gazowych;

32) przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru sieci gazowych.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) rodzaje sieci komunalnych, zasady i warunki ich wykonywania;

2) dokumentacja geodezyjna;

3) pomiary geodezyjne, tyczenie obiektów w terenie;

4) klasyfikacja gazociągów;

5) dokumentacja techniczna sieci gazowych;

6) normy, instrukcje, aprobaty techniczne stosowane w gazownictwie;

7) warunki lokalizacji i wykonywania gazociągów;

8) materiały do budowy sieci gazowych;

9) uzbrojenie gazociągów;

10) organizacja robót związanych z budową sieci gazowych;

11) narzędzia i sprzęt do budowy sieci gazowych;

12) roboty ziemne;

13) metody zabezpieczania i odwadniania wykopów;

14) technologie wykonywania gazociągów;

15) kontrola jakości wykonania gazociągów;

16) rodzaje korozji, metody zapobiegania;

17) technologia wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych;

18) przyłącza gazowe;

19) zasady montażu uzbrojenia reduktorów, gazomierzy;

20) zasady znakowania gazociągów;

21) próby szczelności i wytrzymałości gazociągów;

22) prace niebezpieczne i gazoniebezpieczne;

23) stacje gazowe, wyposażenie, miejsca lokalizacji;

24) aparatura kontrolno-pomiarowa w stacjach gazowych;

25) zasady eksploatacji urządzeń stacji gazowych;

26) tłocznie gazu i ich wyposażenie;

27) eksploatacja sieci i urządzeń gazowych;

28) kontrola stanu technicznego sieci gazowych;

29) awarie sieci gazowych;

30) konserwacja i remonty sieci gazowych;

31) koszty wykonania sieci gazowych;

32) warunki odbioru sieci gazowych.

BLOK: INSTALACJE GAZOWE

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych;

2) określać konstrukcje oraz technologie wykonania obiektów budowlanych;

3) rozpoznawać rodzaje materiałów budowlanych i określać ich właściwości;

4) rozróżniać instalacje budowlane;

5) rozróżniać rodzaje i elementy instalacji gazowych;

6) określać właściwości materiałów stosowanych do wykonywania instalacji gazowych;

7) określać warunki prowadzenia przewodów instalacji gazowych;

8) określać warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia, w których można instalować urządzenia gazowe;

9) przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji gazowych;

10) dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych;

11) dobierać techniki połączeń w zależności od rodzaju stosowanych materiałów;

12) wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej związane z montażem instalacji gazowych;

13) organizować prace związane z montażem instalacji gazowych, instalacji zbiornikowych i przemysłowych;

14) klasyfikować urządzenia gazowe;

15) klasyfikować palniki gazowe oraz wyjaśniać zasadę ich działania;

16) charakteryzować budowę, warunki montażu i eksploatacji urządzeń gazowych;

17) montować i uruchamiać urządzenia gazowe;

18) rozróżniać rodzaje gazomierzy;

19) określać warunki lokalizacji gazomierzy;

20) wykonywać montaż i demontaż gazomierzy;

21) przestrzegać zasad magazynowania i transportu gazu płynnego;

22) oceniać zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją techniczną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;

23) przeprowadzać próby szczelności instalacji gazowych;

24) przygotowywać instalacje gazowe do odbioru technicznego;

25) uruchamiać instalacje gazowe;

26) określać warunki i sposoby wentylacji pomieszczeń oraz odprowadzania spalin z urządzeń gazowych;

27) określać wymagania, jakie powinny spełniać kotłownie gazowe;

28) dokonywać przeglądów technicznych instalacji gazowych;

29) wykonywać czynności związane z konserwacją oraz naprawą instalacji i urządzeń gazowych;

30) obliczać koszty wykonania instalacji gazowych;

31) montować instalacje do monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) obiekty budowlane i ich elementy;

2) materiały budowlane;

3) rodzaje instalacji budowlanych;

4) rodzaje i elementy instalacji gazowej;

5) materiały stosowane do montażu instalacji gazowych;

6) warunki techniczno-prawne wykonywania instalacji gazowych oraz lokalizacji urządzeń gazowych w pomieszczeniach;

7) dokumentacja techniczna, normy, instrukcje oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazowych;

8) organizacja robót montażowych;

9) sprzęt i narzędzia stosowane w pracach instalacyjnych;

10) technologie wykonywania instalacji gazowych;

11) urządzenia gazowe;

12) palniki gazowe;

13) kotły gazowe, instalacje kotłowe;

14) kotłownie na paliwo gazowe;

15) montaż, uruchamianie oraz ocena stanu technicznego urządzeń gazowych;

16) gazomierze: klasyfikacja, zasada działania;

17) montaż i demontaż gazomierzy;

18) zasady magazynowania i transportu gazów płynnych;

19) instalacje na gaz płynny i instalacje zbiornikowe;

20) przemysłowe instalacje gazowe;

21) próby szczelności instalacji gazowych;

22) odbiór techniczny instalacji gazowych;

23) warunki techniczne eksploatacji instalacji gazowych;

24) wentylacja pomieszczeń;

25) zasady odprowadzania spalin z urządzeń gazowych;

26) przeglądy techniczne instalacji gazowych;

27) konserwacja oraz naprawa instalacji i urządzeń gazowych;

28) koszty wykonania instalacji gazowych;

29) urządzenia gazometryczne, instalacje do monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;

3) sporządzać budżet i planować rozwój przedsiębiorstwa;

4) opracowywać plan marketingowy;

5) podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;

6) sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia;

7) sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;

9) stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

10) stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;

11) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

12) stosować środki ochrony indywidualnej;

13) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

14) określać wpływ zmęczenia fizycznego i psychicznego na efektywność pracy;

15) komunikować się z uczestnikami procesu pracy;

16) prowadzić negocjacje;

17) rozwiązywać problemy dotyczące działalności zawodowej;

18) podejmować decyzje;

19) korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, dokumentacji technicznej, norm, katalogów oraz specjalistycznego oprogramowania użytkowego;

20) organizować doskonalenie zawodowe pracowników;

21) przestrzegać zasad etyki.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) gospodarka rynkowa;

2) formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;

3) analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie;

4) struktura budżetu przedsiębiorstwa;

5) plan rozwoju przedsiębiorstwa;

6) strategie marketingowe;

7) metody poszukiwania pracy;

8) dokumenty dotyczące zatrudnienia;

9) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

10) prawo pracy i prawo działalności gospodarczej;

11) bezpieczeństwo i higiena pracy;

12) ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;

13) elementy ergonomii;

14) środki ochrony indywidualnej;

15) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

16) elementy fizjologii i higieny pracy;

17) zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy;

18) zasady i metody komunikowania się;

19) elementy socjologii i psychologii pracy;

20) źródła informacji zawodowej i oprogramowanie użytkowe w języku obcym;

21) formy doskonalenia zawodowego;

22) etyka.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

Nazwa bloku programowego

Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %*

podbudowa programowa: gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające

podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa, zawody: monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci komunalnych

Podstawy gazownictwa

30

30

Sieci gazowe

25

25

Instalacje gazowe

20

20

Podstawy działalności zawodowej

10

10

Razem

85**

85**

* Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
** Pozostałe 15% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację.

IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Do realizacji treści kształcenia ujętych w blokach programowych są odpowiednie następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownia rysunku technicznego;

2) pracownia gazownictwa;

3) pracownia technologiczna.

Pracownia rysunku technicznego powinna być wyposażona w:

1) stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia);

2) stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela;

3) projektor multimedialny, ekran;

4) stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);

5) modele wspomagające kształtowanie wyobraźni przestrzennej;

6) normy dotyczące rysunku technicznego oraz sieci i instalacji gazowych;

7) katalogi maszyn i urządzeń do robót ziemnych;

8) katalogi nakładów rzeczowych, cenniki;

9) dokumentacje budowlane, instalacyjne, sieciowe i konstrukcyjne;

10) eksponaty i modele części maszyn;

11) wytyczne techniczne dotyczące wykonania oraz odbioru robót sieciowych i instalacyjnych;

12) drukarkę, ploter, skaner;

13) programy do wspomagania projektowania;

14) wewnętrzną sieć komputerową.

Pracownia gazownictwa powinna być wyposażona w:

1) stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela;

2) projektor multimedialny, ekran;

3) filmy dydaktyczne dotyczące poszukiwania, wydobywania oraz magazynowania paliw gazowych;

4) plansze i modele przedstawiające technologie wykonywania oraz zasady obsługi instalacji, sieci i stacji gazowych oraz tłoczni i magazynów gazu;

5) plansze i modele urządzeń gazowych;

6) przyrządy pomiarowe;

7) elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

8) schematy instalacji elektrycznych;

9) elementy oraz układy automatyki i sterowania;

10) napędy pneumatyczne i hydrauliczne;

11) literaturę i czasopisma zawodowe.

Pracownia technologiczna powinna być wyposażona w:

1) stanowisko do wykonywania połączeń zgrzewanych;

2) stanowisko do wykonywania połączeń spawanych;

3) stanowisko do wykonywania połączeń lutowanych;

4) stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela;

5) sprzęt i narzędzia do wykonywania połączeń gwintowych i kołnierzowych;

6) narzędzia i przyrządy do trasowania;

7) przyrządy pomiarowe;

8) rury i kształtki do montażu sieci i instalacji gazowych;

9) materiały uszczelniające;

10) materiały i wyroby budowlane;

11) modele zabezpieczenia wykopów;

12) materiały izolacyjne i antykorozyjne;

13) gazomierze różnych typów;

14) palniki gazowe, kuchenki gazowe, podgrzewacze wody;

15) armaturę stosowaną w sieciach i instalacjach gazowych;

16) instrukcje obsługi urządzeń gazowych;

17) filmy dydaktyczne dotyczące wykonywania oraz eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń gazowych;

18) normy, katalogi, aprobaty techniczne oraz certyfikaty materiałów i wyrobów instalacyjnych;

19) dokumentacje techniczne sieci i instalacji gazowych.

Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012