Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2010 Nr 72

466

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi2)

    Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) zarządza się, co następuje:

    § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych spełniających wymagania określone w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

2) wód leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy wydane na podstawie:

a) art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.3)),

b) art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504);

3) wody przeznaczonej do takich celów, w stosunku do których właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdzi, że jej jakość nie ma wpływu na zdrowie konsumentów;

4) wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 20 ust. 3-6.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę, jeżeli woda dostarczana jest jako część działalności handlowej lub publicznej.";

2) w § 2 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:";

3) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących co najmniej 50 osób lub dostarczających co najmniej średnio 10 m3 wody na dobę;",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Punktem, w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa w § 2, są w przypadku wody:

1) pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych - punkt czerpalny w terenie lub w zabudowaniach i obiektach z zaworów używanych zwykle do pobierania wody;

2) dostarczanej z cysterny - punkt, w którym wypływa ona z cysterny;

3) wprowadzanej do jednostkowych opakowań - punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełnienia butelek lub pojemników;

4) wykorzystywanej w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością - punkt czerpalny wody wykorzystywanej w produkcji lub obrocie żywnością.";

4) w § 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w zakresie dotyczącym co najmniej parametrów objętych monitoringiem kontrolnym określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia oraz wymagań i parametrów objętych monitoringiem przeglądowym, o których mowa w § 12 ust. 3,";

5) w § 20 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy woda pochodzi z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę i nie jest dostarczana jako część działalności handlowej lub publicznej, na właścicielu lub zarządcy ujęcia wody spoczywa obowiązek udzielenia konsumentom informacji o braku spełniania wymagań określonych w § 2.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, właściciel lub zarządca występuje do właściwego państwowego inspektora sanitarnego o dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w § 2.

5. W przypadku stwierdzenia w ocenie, o której mowa w ust. 4, potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w § 2, państwowy inspektor sanitarny wskazuje możliwe czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego.

6. Właściciel lub zarządca, o którym mowa w ust. 3, informuje konsumentów o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z jakiegokolwiek zanieczyszczenia. W przypadku potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z jakości wody, niezwłocznie udziela porad dotyczących przeciwdziałania temu zagrożeniu.";

6) w § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej, Główny Inspektor Sanitarny może udzielić trzeciej zgody na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata.";

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części A. "Wymagania mikrobiologiczne" w tabeli:

- uchyla się lp. 2,

- lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3 Ogólna liczba mikroorganizmów bez nieprawidłowych zmian" w 22±2 °C po 72 h

b) części B i C otrzymują brzmienie:

"B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne

Lp.

Parametr

Dopuszczalne zakresy wartości3)

Jednostka

1

Amonowy jon

0,50

mg/l

2

Barwa4)

 

 

3

Chlorki

2505)

mg/l

4

Glin

200

mg/l

5

Mangan

50

mg/l

6

Mętność4)

1

NTU

7

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

bez nieprawidłowych zmian6)

 

8

Stężenie jonów wodoru (pH)

6,5-9,55)

 

9

Przewodność7)

25005)

mS/cm

10

Siarczany

2505)

mg/l

11

Smak4)

 

 

12

Sód

200

mg/l

13

Utlenialność z KMnO4

5,08)9)

mg/l

14

Zapach4)

 

 

15

Żelazo

200

mg/l

C. Wymagania radiologiczne

Lp.

Parametr

Dopuszczalne zakresy wartości3)

Jednostka

1

Tryt

10010)

Bq/I

2

Całkowita dopuszczalna dawka

0,1010)11)

mSv/rok

Objaśnienia:
1) Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5 % próbek w ciągu roku.
2) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych, np.: Cryptosporidium.
3) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
5) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
6) Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10 000 m3 dziennie.
7) Oznaczana w temperaturze 25 °C.
8) Nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO.
9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min w temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
10) Częstotliwość i metody monitorowania zostaną określone w terminie późniejszym.
11) Wyłączając tryt, potas-40, radon i produkty rozkładu radonu.";

9) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

10) w załączniku nr 9 do rozporządzenia:

a) w części A:

- tabela otrzymuje brzmienie:

"Lp.

Parametry

Poprawność
[% wartości parametrów]1)

Precyzja
[% wartości parametrów]2)

Granica wykrywalności
[% wartości parametrów]3)

Warunki

1 Akryloamid - - - 4)
2 Amonowy jon 10 10 10 -
3 Antymon 25 25 25 -
4 Arsen 10 10 10 -
5 Azotany 10 10 10 -
6 Azotyny 10 10 10 -
7 Barwa 10 10 10  
8 Benzen 25 25 25 -
9 Benzo(a)piren 25 25 25 -
10 Bor 10 10 10 -
11 Bromiany 25 25 25 -
12 Bromodichlorometan 25 25 25  
13 Chlor wolny 10 10 10  
14 Chloraminy 10 10 10  
15 Chlorany 25 25 25  
16 Chloryny 25 25 25  
17 Chlorki 10 10 10 -
18 Chrom 10 10 10 -
19 Chlorek winylu 25 25 25 4)
20 Cyjanki 10 10 10 5)
21 1,2-dichloroetan 25 25 10 -
22 Epichlorohydryna 25 25 25 4)
23 Fluorki 10 10 10 -
24 Formaldehyd 25 25 25  
25 Ftalan dibutylu 25 25 10  
26 Glin 10 10 10 -
27 Kadm 10 10 10 -
28 Magnez 10 10 10  
29 Mangan 10 10 10 -
30 Mętność 25 25 25  
31 Miedź 10 10 10 -
32 Nikiel 10 10 10 -
33 Ołów 10 10 10 -
34 Pestycydy 25 25 25 6)
35 Przewodność elektryczna 10 10 10 -
36 Rtęć 20 10 20 -
37 Selen 10 10 10 -
38 Siarczany 10 10 10 -
39 Srebro 10 10 10  
40 Sód 10 10 10 -
41 S trichlorobenzeny 25 25 25  
42 trichloroeten 25 25 10  
43 tetrachloroeten 25 25 10  
44 S THM 25 25 10  
45 Tetrachlormetan 25 25 25  
46 2,4,6-trichlorofenol 25 25 25  
47 Trichlorometan 25 25 25  
48 Twardość 10 10 10  
49 Utlenialność 25 25 10 8)
50 WWA 25 25 25 7)
51 Żelazo 10 10 10"  

- w objaśnieniach odnośnik nr 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Ma być kontrolowane przez specyfikację produktu.",

b) część B otrzymuje brzmienie:

"B. Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody badań

Lp.

Parametr

Zalecane normy lub metody badań1)

1

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C i w 22 °C PN-EN ISO 6222

2

Bakterie grupy coli,
Escherichia coli
PN-EN ISO 9308-1

3

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2

4

Clostridium perfringens
(łącznie z przetrwalnikami)
Inkubacja filtru membranowego poprzedzona filtracją membranową. Po przefiltrowaniu próbki wody, filtr umieścić na podłożu m-CP (uwaga 1). Inkubację prowadzić w warunkach beztlenowych w temperaturze 44 ±1 °C przez 21± 3 godz. Po okresie inkubacji policzyć wszystkie żółte matowe kolonie jako domniemane Clostridium perfringens. Kolonie, które zmieniają barwę z żółtej na różową pod wpływem par wodorotlenku amonu (w czasie 20-30 sekund), uznać za potwierdzone Clostridium perfringens.
Uwaga 1: skład podłoża agarowego m-CP:
Podłoże podstawowe
Pepton tryptozowy 30 g
Ekstrakt drożdżowy 20 g
Sacharoza 5 g
Chlorowodorek L-cysteiny 1 g
Siarczan magnezu (MgSO4 x 7H2O) 0,1 g
Purpura bromokrezolowa 40 mg
Agar 15 g
Woda 1000 ml
Składniki rozpuścić w wodzie, doprowadzić pH do 7,6 i sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 15 minut. Podłoże ostudzić i dodać:
D-cykloserynę 400 mg
Siarczan polimyksyny-B 25 mg
b-D glukozyd indoksylu (przed dodaniem rozpuszczony w 8 ml sterylnej wody) 60 mg
0,5% roztwór difosforan fenoloftaleiny (sterylizowany metodą filtracji) 20 ml
4,5% roztwór FeCl3. x 6H2O (sterylizowany metodą filtracji) 2 ml

5

Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266

6

Legionelia sp. PN- EN ISO 11731-2

Objaśnienie:
Dopuszcza się możliwość stosowania innych metod pod warunkiem udokumentowania, że specyfikacja metody jest zgodna z wymaganiami określanymi w metodach i specyfikacji zawartymi w powyższej tabeli.".

    § 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

__________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Przepisy rozporządzenia dokonują wdrożenia przepisów dyrektywy 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2010 r. (poz. 466)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012