Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2010 Nr 50

303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

    Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

    § 1. Rozporządzenie określa wysokość równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, w tym za ubiory cywilne, niewydane w naturze, zwanych dalej "równoważnikami", oraz warunki i tryb ich wypłacania dla żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami", a także organy właściwe w tych sprawach.

Rozdział 2

Wysokość, warunki i tryb wypłacania równoważników

    § 2. 1. Wysokość równoważników oblicza się na podstawie norm umundurowania i wyekwipowania, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 50, poz. 302).

    2. Równoważniki pomniejsza się o wartość przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych w naturze. Wartość przedmiotów umundurowania i wyekwipowania oblicza się według cen wynikających z zawartych umów na ich zakup oraz cen z placówek handlowych.

    § 3. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 1, 4 i 7 lub w załączniku nr 2 w zestawach nr 1, 3 i 5, wypłaca się równoważnik.

    2. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    3. Żołnierzowi zawodowemu w roku powołania do zawodowej służby wojskowej nie wypłaca się równoważnika, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

    § 4. 1. Żołnierzowi zawodowemu - kobiecie, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 3, 6, 9, 17 i 18 lub w załączniku nr 2 w zestawach nr 20 i 21, wypłaca się równoważnik.

    2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się według cen z ewidencji ilościowo-wartościowej.

    § 5. 1. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy wypłaca się:

1) pułkownikowi (komandorowi) na stopień generała brygady (kontradmirała) - równoważnik na pokrycie wydatków za przedmioty uszyte na miarę, wykonanie oraz zakup oznak (haftów) do należnego umundurowania;

2) mianowanemu na wyższy stopień wojskowy, inny niż wymieniony w pkt 1 - równoważnik na pokrycie wydatków za wykonanie oraz zakup oznak (haftów) do należnego umundurowania.

    2. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

    § 6. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych ubiorów cywilnych, wypłaca się równoważnik.

    2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w wysokości należności:

1) całkowitej - z dniem wyznaczenia na stanowisko służbowe;

2) rocznej - w kolejnych latach służby.

    3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

    § 7. 1. Żołnierzowi zawodowemu, za każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów umundurowania wydanych w naturze, wypłaca się równoważnik.

    2. Żołnierzowi zawodowemu, zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, za niewydane w naturze przedmioty umundurowania i wyekwipowania, do których żołnierz nabył uprawnienia, lecz ich nie pobrał, a także za przyjęte do jednostki budżetowej nieużywane przedmioty umundurowania i wyekwipowania, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wypłaca się równoważnik.

    3. Wysokość równoważników, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

    4. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 2, za przyjęte do jednostki budżetowej nieużywane przedmioty umundurowania i wyekwipowania, niewyszczególnione w załączniku nr 4 do rozporządzenia, które przeszły na jego własność, wypłaca się równoważnik według cen z ewidencji ilościowo-wartościowej.

    § 8. 1. Żołnierzowi zawodowemu, w przypadku braku możliwości dopasowania przedmiotów umundurowania należnych w naturze, wypłaca się równoważnik na pokrycie kosztów:

1) wykonania poprawek krawieckich płaszcza sukiennego oficerskiego, munduru wyjściowego oficerskiego i munduru letniego oficerskiego - do wysokości faktycznie poniesionych kosztów;

2) uszycia płaszcza sukiennego oficerskiego, munduru wyjściowego oficerskiego i munduru letniego oficerskiego - do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości maksymalnych kwot zwrotu za uszycie tych przedmiotów, określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

    2. Wypłata równoważnika, o którym mowa w ust. 1, następuje po przedstawieniu dowodu zapłaty za wykonaną usługę.

    § 9. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką - kobiecie, za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze, wypłaca się równoważnik.

    2. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

    § 10. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, za należne przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia, niewydane w naturze, wypłaca się równoważnik, począwszy od drugiego miesiąca kalendarzowego służby kandydackiej.

    2. Za okres do 15 dni służby kandydackiej wypłaca się połowę określonej stawki równoważnika.

    3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

    § 11. 1. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych wypłaca się równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa;

2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - jednorazowo na okres wykonywania zadań poza granicami państwa.

    2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się pod warunkiem możliwości zakupu należnych przyborów i środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia w rejonie polskiego kontyngentu wojskowego.

    3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

    4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

    § 12. Żołnierzowi korzystającemu z urlopu wychowawczego nie wypłaca się równoważników przez okres przebywania na urlopie.

    § 13. 1. Równoważnik, o którym mowa w § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1, przysługuje żołnierzowi zawodowemu za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

    2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się proporcjonalnie do okresu:

1) trwania aresztu tymczasowego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.

    3. Żołnierzowi, któremu pomniejszono równoważnik ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 2, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, wypłaca się wyrównanie do pełnych należnych wartości równoważnika.

    § 14. Wypłata równoważników następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia powstania uprawnienia do ich otrzymania, z zastrzeżeniem § 18.

Rozdział 3

Organy właściwe w sprawach wypłacania równoważników

    § 15. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, 2 i 4, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1.

    § 16. Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 11 ust. 1.

    § 17. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

    § 18. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wstrzymania wypłaty całości lub części równoważnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1, w razie stwierdzenia cech widocznej utraty wartości użytkowych umundurowania i wyekwipowania lub użytkowania umundurowania i wyekwipowania nieobowiązujących wzorów, do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

    § 19. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje żołnierz pełniący służbę kandydacką, w przypadku braku możliwości realizacji należności w naturze może zdecydować o wypłaceniu równoważnika, o którym mowa w § 10 ust. 1, od pierwszego dnia pełnienia służby kandydackiej.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

    § 20. Szeregowemu zawodowemu (marynarzowi) powołanemu do zawodowej służby wojskowej w 2009 r., któremu nie wydano w naturze umundurowania i wyekwipowania, równoważnik, o którym mowa w § 3 ust. 1, wypłaca się w 2010 r. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lp. 5 pkt 1.

    § 21. Szeregowemu zawodowemu (marynarzowi) powołanemu do zawodowej służby wojskowej do dnia 31 grudnia 2008 r., któremu nie wydano w naturze umundurowania i wyekwipowania, równoważnik, o którym mowa w § 3 ust. 1, wypłaca się w 2010 r. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lp. 5 pkt 2 i lp. 8.

    § 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 153, poz. 1615, z późn. zm.2)).

    § 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2265, z 2005 r. Nr 159, poz. 1335, z 2006 r. Nr 119, poz. 815 i Nr 149, poz. 1079, z 2007 r. Nr 128, poz. 898 i Nr 182, poz. 1306 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 170, Nr 45, poz. 270, Nr 62, poz. 391 i Nr 156, poz. 972.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 marca 2010 r. (poz. 303)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

Załącznik nr 7   

Załącznik nr 8   

Załącznik nr 9   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012