Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2010 Nr 49

298

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

    Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

    § 1. 1. Prokurator Generalny i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu planują wysokość środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów w ramach właściwych części budżetu państwa, a następnie wykorzystują środki przyznane na ten cel w ustawie budżetowej.

    2. Prokurator Generalny corocznie, po ogłoszeniu ustawy budżetowej, dokonuje podziału pozostających w jego dyspozycji środków, o których mowa w ust. 1, dla:

1) Prokuratury Generalnej - na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów Prokuratury Generalnej, prokuratorów delegowanych do Prokuratury Generalnej oraz prokuratorów w stanie spoczynku, których wynagrodzenia lub uposażenia w stanie spoczynku są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Prokuratora Generalnego;

2) prokuratur apelacyjnych - na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów pełniących służbę na obszarze działania danej prokuratury apelacyjnej i prokuratorów w stanie spoczynku, którzy pobierają uposażenie w stanie spoczynku na obszarze działania tej prokuratury.

    § 2. Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratora oraz prokuratora w stanie spoczynku, zwana dalej "pomocą finansową", może być przyznana z przeznaczeniem na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo poprawę warunków mieszkaniowych, a w szczególności na:

1) budowę albo rozbudowę lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

2) uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej;

3) kaucję lub opłaty wymagane przy uzyskiwaniu lub zamianie lokalu mieszkalnego;

4) zakup lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo spłatę kredytu zaciągniętego w tym celu.

    § 3. 1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest:

1) zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 10 % przewidywanego pełnego kosztu planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

2) niekorzystanie, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej, ze zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z wyłączeniem pożyczki na remont mieszkania, a w przypadku krótszego okresu pełnienia urzędu na stanowisku prokuratora - od dnia powołania na stanowisko.

    2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy prokuratora zamieszkującego w innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą prokuratury, w której pełni służbę, a pomoc finansowa jest przeznaczona na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w miejscowości będącej siedzibą tej prokuratury.

    § 4. 1. Pomoc finansowa jest przyznawana na wniosek prokuratora lub prokuratora w stanie spoczynku.

    2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać udokumentowane informacje dotyczące planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej oraz sytuacji majątkowej i rodzinnej prokuratora lub prokuratora w stanie spoczynku, ubiegającego się o przyznanie pomocy finansowej, a w szczególności:

1) sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;

2) powierzchni planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

3) przewidywanych pełnych kosztów inwestycji;

4) zaangażowania środków własnych;

5) dotychczasowych warunków mieszkaniowych;

6) stanu rodziny, majątku i dochodów.

    3. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej są rozpatrywane dwa razy w roku - w kwietniu i październiku. Wnioski składa się do końca miesiąca poprzedzającego każdy z wymienionych miesięcy.

    4. Przyznanie i wysokość pomocy finansowej jest uzależniona od wysokości wydatków ustalonych na ten cel w planie finansowym oraz wysokości środków pieniężnych postawionych do dyspozycji właściwemu dysponentowi, a także liczby złożonych wniosków oraz sytuacji mieszkaniowej, majątkowej i rodzinnej prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku, ubiegających się o jej przyznanie.

    § 5. 1. Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie umowy pożyczki.

    2. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej rozpatruje i umowę pożyczki zawiera:

1) Prokurator Generalny, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwej prokuratury apelacyjnej lub zebrania prokuratorów Prokuratury Generalnej - z prokuratorami i prokuratorami w stanie spoczynku, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, oraz prokuratorami apelacyjnymi;

2) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, po zasięgnięciu opinii:

a) kolegium prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - z prokuratorami i prokuratorami w stanie spoczynku tej Komisji,

b) kolegium prokuratorów Biura Lustracyjnego - z prokuratorami i prokuratorami w stanie spoczynku tego Biura;

3) właściwy prokurator apelacyjny, po zasięgnięciu opinii kolegium tej prokuratury - z prokuratorami pełniącymi służbę i prokuratorami w stanie spoczynku, którzy pobierają uposażenie w stanie spoczynku na obszarze działania danej prokuratury apelacyjnej.

    3. Nieprzyznanie pomocy finansowej, na żądanie wnioskodawcy uzasadnia się na piśmie.

    § 6. 1. Udzielenie pożyczki wymaga ustanowienia hipoteki, poręczenia lub innego zabezpieczenia przewidzianego obowiązującymi ustawami.

    2. Pożyczki udziela się na okres nie dłuższy niż 25 lat.

    3. Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego corocznie w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem dokonanych spłat.

    § 7. 1. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych i rozpoczyna się od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki.

    2. Szczegółowe warunki spłaty pożyczki określa umowa, o której mowa w § 5 ust. 1.

    § 8. 1. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, lub utraty uprawnień do stanu spoczynku i uposażenia w przypadkach, o których mowa w art. 62d tej ustawy, udzielona pożyczka podlega zwrotowi.

    2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrotowi, w formie jednorazowej spłaty, podlega kwota niespłaconej pożyczki oprocentowanej w wysokości 7,3 % do dnia jej spłaty.

    § 9. Wpływy ze spłat pożyczek udzielonych prokuratorom i prokuratorom w stanie spoczynku wraz z należnym oprocentowaniem stanowią dochody budżetu państwa.

    § 10. Do umów pożyczki zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

    § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r.2)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków (Dz. U. Nr 80, poz. 728, z 2007 r. Nr 144, poz. 1013 oraz z 2008 r. Nr 204, poz. 1278), które traci moc z dniem 31 marca 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706).

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012