Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2010 Nr 31

162

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

    Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

    § 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026):",

- lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) czapka rogatywka w kolorze khaki - z wyjątkiem jednostek wymienionych w lit. i,

e) krawat w kolorze khaki (w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w kolorze czarnym) oraz spinki do mankietów w kolorze zielonym,",

- lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) berety - do ubioru galowego tylko w jednostkach desantowo-szturmowych i kawalerii powietrznej - w kolorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 2305) - w kolorze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża - w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 - w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej - w kolorze szkarłatnym,",

b) w pkt 2:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) czapka garnizonowa i furażerka - w kolorze stalowym,",

- lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) spinki do mankietów w kolorze niebieskim,",

c) w pkt 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026:",

- lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) spinki do mankietów w kolorze czarnym.";

2) w § 5 w ust. 1:

a) w pkt 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026):",

- lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) czapka futrzana, czapka rogatywka, furażerka - w kolorze khaki,",

b) w pkt 2:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) płaszcz sukienny - w kolorze stalowym,",

- lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) czapka garnizonowa, furażerka - w kolorze stalowym,",

- lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka, płaszcz letni - w kolorze czarnym,",

c) w pkt 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026:",

- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) czapka wyjściowa, czapka letnia, kapelusz damski, bluza wyjściowa letnia marynarska - w kolorze białym,";

3) w § 6 w ust. 1:

a) w pkt 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026):",

- lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) beret - do ubioru służbowego tylko w jednostkach desantowo-szturmowych i kawalerii powietrznej - w kolorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 2305) - w kolorze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża - w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 - w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej - w kolorze szkarłatnym,".

b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) czapka garnizonowa, furażerka i szalik zimowy - w kolorze stalowym,",

c) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026:";

4) w § 7 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 są:";

5) w § 8 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru polowego są:",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) furażerka polowa w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych - w barwach ochronnych, w kamuflażu "pantera";",

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) pas żołnierski w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) oraz Siłach Powietrznych - w kolorze khaki, w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 pas żołnierski z klamrą z napisem "MW" - w kolorze czarnym.";

6) w § 9 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru specjalnego są:",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kombinezon pilota - w kolorze oliwkowym lub beżowym.";

7) w § 10 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru roboczego są:";

8) w § 12:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) - w kolorze khaki, a koszule i koszulo-bluzy - w kolorze khaki i białym;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 - w kolorze granatowym, białym lub granatowym i białym.".

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Sił Powietrznych oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych;",

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Marynarki Wojennej oraz w Akademii Marynarki Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026;";

9) w § 13:

a) w ust. 2:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) czarnym - w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026, w jednostkach pancernych, pododdziałach czołgów i jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;

2) bordowym - w jednostkach desantowo-szturmowych i jednostkach kawalerii powietrznej;",

- dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) ciemnozielonym (zielona czerń) - w Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026).",

b) w ust. 3 uchyla się pkt 7,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych do ubioru polowego nosi się furażerkę polową.";

10) w § 14:

a) w pkt 1:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w jednostkach wojskowych niewymienionych w lit. b i c - znak orła Wojsk Lądowych tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany, o wysokości 56 mm,",

- w lit. c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 - znak orła Marynarki Wojennej:",

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) na czapkach futrzanych - wszyscy żołnierze - znak orła wykonany w metalu, odpowiadający danemu rodzajowi wojsk; w Jednostce Wojskowej Nr 4026 - znak orła Marynarki Wojennej;

3) na beretach i furażerkach - wykonany metodą termonadruku na tkaninie zasadniczej w barwie beretów, furażerek i innych nakryć głowy, odpowiadający danemu rodzajowi wojsk, z tym że:

a) na beretach generałów (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach desantowo-szturmowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną, dziobem i szponami,

b) w Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) - znak orła Wojsk Specjalnych tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany, o wysokości 47 mm; wnętrze tarczy jest barwy czarnej;";

11) w § 15 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) i Siłach Powietrznych na guzikach kurtek mundurów wyjściowych, galowych i wieczorowych, płaszczy sukiennych i letnich oraz czapek garnizonowych lub rogatywek umieszcza się znak orła odpowiadający danemu rodzajowi wojsk.

4. W Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 na guzikach kurtek mundurów wyjściowych, galowych i wieczorowych, płaszczy sukiennych i letnich, półpłaszczy marynarskich oraz bluz wyjściowych i ćwiczebnych marynarskich umieszcza się znak kotwicy na tle krzyża kawalerskiego.";

12) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.";

13) w § 32:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Czapkę garnizonową i rogatywkę, a w Marynarce Wojennej czapkę garnizonową (kapelusz) oficera (chorążego i podoficera) i czapkę garnizonową marynarską nakłada się prosto na całą szerokość czoła, przy czym jej dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 30 mm nad linią brwi. W czasie wietrznej pogody czapkę garnizonową marynarską zabezpiecza się przed zerwaniem z głowy przez założenie pod brodę gumki podtrzymującej. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Czapkę garnizonową i rogatywkę oraz kapelusz nosi się razem z otokiem, przy czym:",

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przy dokuczliwym wietrze lub silnym mrozie można nosić czapkę futrzaną z opuszczonymi klapami związanymi pod brodą albo z klapami związanymi z tyłu głowy.",

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Beret, z wyjątkiem Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Beret marynarski nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Dolna jego krawędź powinna znajdować się na wysokości około 40 mm nad lewą brwią oraz około 20 mm nad prawą brwią. Prawą krawędź denka opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak by nie przysłaniała ucha. W Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) beret nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, by znak orła Wojsk Specjalnych znajdował się nad lewą brwią. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu. Kolor beretu określa § 13 ust. 2, przy czym:",

d) w ust. 18 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) koszulo-bluzę oficerską z krótkimi rękawami nosi się z krawatem lub bez krawata z rozpiętym jednym lub dwoma guzikami od góry (z zachowaniem estetycznego wyglądu sylwetki); dopuszcza się możliwość użytkowania koszulo-bluzy z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę koloru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru lub spodniami munduru wyjściowego z paskiem); naramienniki do koszulo-bluzy koloru białego, stalowego i khaki w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) i Siłach Powietrznych są koloru spodni; dopuszcza się również do koszulo-bluzy koloru stalowego i khaki naramienniki w kolorze koszuli; w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 naramienniki są w kolorze czarnym; dopuszcza się w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 stosowanie naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 mm x 52 mm - z oznakami stopni haftowanymi haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka admiralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm;

2) koszulo-bluzę polową z krótkimi rękawami nosi się ze spodniami polowymi lub polowymi letnimi i pasem żołnierskim; dopuszcza się możliwość noszenia przez żołnierzy zawodowych koszulo-bluzy polowej pod mundur polowy oraz ze swetrem oficerskim z wyłożonym kołnierzykiem; oznaki stopni wojskowych w formie pochewek nakładane są na naramienniki koszulo-bluzy; w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 naramienniki są dopinane;",

e) w ust. 30 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kurtkę wyjściową nosi się w składzie ubiorów wyjściowych z kapturem schowanym pod kołnierzem; w zależności od warunków atmosferycznych można zakładać na głowę kaptur; w okresie przejściowym w sprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić kurtkę bez podpinki, szalika i rękawiczek. Niedopuszczalne jest noszenie kaptura rozpiętego na plecach w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych (bez opadów);";

14) w § 34:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"nakryciach głowy - z wyjątkiem czapek futrzanych (w Marynarce Wojennej również czapek garnizonowych podoficerskich i marynarskich, czapek ćwiczebnych oraz beretów marynarskich), czapek zimowych, kapeluszy polowych, beretów Wojsk Specjalnych, beretów roboczych i specjalnych, czapek do ubioru technika lotniczego oraz hełmofonów i hełmów, z tym że:",

- w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) na beretach generałów (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach desantowo-szturmowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - haftowane srebrzystym bajorkiem; dla pozostałych żołnierzy - wykonane techniką termonadruku,

b) na otokach czapek garnizonowych i rogatywek generałów, oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych - haftowane bajorkiem, z wyjątkiem Marynarki Wojennej,",

- w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) na furażerkach - wykonane techniką termonadruku, a w Marynarce Wojennej również metodą haftu komputerowego;",

- w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"pozostałych ubiorach:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych w składzie ubiorów galowych, wyjściowych i służbowych, a w Siłach Powietrznych również ubiorów specjalnych, a także na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach w zestawach polowych - są barwy matowosrebrzystej, w składzie ubiorów polowych i specjalnych - w kolorze czarnym, w umundurowaniu polowym w kamuflażu pustynnym - barwy piaskowej, a w Marynarce Wojennej - barwy złocistej (na kurtkach ubrania ochronnego barwy czarnej).",

c) w ust. 3:

- w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) na taśmie otokowej czapki garnizonowej lub rogatywki (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), umieszczone w linii równoległej do krawędzi taśmy - wykonane bajorkiem,

b) na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach umieszczone pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu (furażerki) - wykonane metodą termonadruku,".

- w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich - wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) - wykonane metodą haftu komputerowego,",

- w pkt 2 lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) na naramiennikach kurtek mundurów i płaszczy - wykonane bajorkiem,

e) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek i wiatrówek - wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) - wykonane metodą haftu komputerowego,",

d) w ust. 4 w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- na podkładkach kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtki i podpinki ubrania ochronnego oraz bluzy ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi podkładki) - haftowane haftem komputerowym oraz kombinezonów pilota i kurtek zimowych nieprzemakalnych (umieszczone centralnie na środku podkładki) - tłoczone z tworzywa sztucznego,";

15) w § 41 uchyla się ust. 2;

16) w załączniku nr 1 do rozporządzenia zestawy nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

17) w załączniku nr 2 do rozporządzenia zestawy nr 1-5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

18) w załączniku nr 3 do rozporządzenia zestaw nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

19) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

20) w załączniku nr 14 do rozporządzenia uchyla się wzór rys. 3;

21) w załączniku nr 16 do rozporządzenia:

a) tytuł rysunku nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Rys. 1. Ubiór wieczorowy generała Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Sił Powietrznych",

b) uchyla się wzór rys. 2.

    § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776, z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 47.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 lutego 2010 r. (poz. 162)

(w trakcie opracowywania)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012