Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2010 Nr 249

1674

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach

    Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

    § 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych;

2) wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

3) wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

    § 2. Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych zawiera następujące informacje dotyczące składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych:

1) odczyn pH;

2) procentową zawartość suchej masy;

3) procentową zawartość substancji organicznych;

4) procentową zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego, w suchej masie;

5) procentową zawartość fosforu ogólnego w suchej masie;

6) procentową zawartość wapnia w suchej masie;

7) procentową zawartość magnezu w suchej masie;

8) łączną liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocera sp. w suchej masie;

9) bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g osadów przeznaczonych do badań;

10) zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i cynku w mg/kg suchej masy;

11) postać komunalnych osadów ściekowych;

12) masę wytworzonych osadów;

13) suchą masę wytworzonych osadów.

    § 3. 1. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

    2. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

    § 4. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy stanowiących załączniki do rozporządzenia, o którym mowa w § 5.

    § 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686).

    § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

__________
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1674)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012