Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2010 Nr 20

103

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej

    Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

    § 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:

a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,

c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

d) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

e) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,

f) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,

g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,

h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,

i) zwykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

j) z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych;

2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;

3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.

    § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o finansach publicznych - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706);

3) placówka - jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4) samorządowa jednostka budżetowa - odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;

5) zarząd jednostki samorządu terytorialnego - wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku;

6) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku;

7) dysponenci środków budżetu państwa - dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;

8) klasyfikacja budżetowa - klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

9) klasyfikacja wydatków strukturalnych - klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

10) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy - również dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji.

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

    § 3. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:

1) Rb-23 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-23A - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego oraz podatku od gier; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-23B - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego oraz podatku od gier; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Rb-23PL - kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Rb-24 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) Rb-27 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) Rb-27UE - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) Rb-28 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) Rb-28 Programy - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) Rb-28 Programy WPR - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) Rb-28UE - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) Rb-28UE WPR - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) Rb-28NW - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) Rb-28NW Programy - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) Rb-30S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) Rb-33 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) Rb-34PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) Rb-34S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) Rb-35 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) Rb-40 - kwartalne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) Rb-70 - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) Rb-WSa - roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) Rb-WSb - roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) Rb-ZUS - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33) Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

34) Rb-Z-PPP - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35) Rb-FUS - miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

36) Rb-FER - miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

    § 4. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek - Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-70,

b) kierownicy placówek - Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL,

c) kierownicy placówek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych - sprawozdania wymienione w lit. b i Rb-34PL,

d) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - Rb-28NW, Rb-28NW Programy,

e) dysponenci państwowych funduszy celowych - Rb-33, Rb-40,

f) właściwy organ agencji wykonawczej - Rb-35, Rb-40,

g) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - Rb-40,

h) dysponenci części budżetu państwa, przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-50,

i) naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatkowe - Rb-24, Rb-27,

j) dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe - Rb-23A, Rb-23B, Rb-27,

k) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ, Rb-50,

l) Minister Finansów z tytułu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Rb-27,

m) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Rb-33, Rb-40, Rb-ZUS, Rb-FUS,

n) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Rb-33, Rb-40, Rb-FER;

2) w zakresie budżetu środków europejskich:

a) dysponent części 87 - Rb-27UE,

b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich - Rb-28UE, Rb-28UE WPR;

3) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-ST, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-NDS,

b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50,

c) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa - Rb-27,

d) kierownicy samorządowych zakładów budżetowych - Rb-30S,

e) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Rb-34S;

4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych - kierownicy uczelni publicznych - Rb-70;

5) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego - przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych przez:

a) kierowników samorządowych jednostek budżetowych,

b) kierowników samorządowych zakładów budżetowych,

c) kierowników samorządowych instytucji kultury,

d) kierowników samorządowych zakładów opieki zdrowotnej,

e) kierowników innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw

- Rb-WSa;

6) w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych - Rb-WSb:

a) dysponenci główni środków budżetu państwa (w tym: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały), którzy wykazują wydatki łączne i skonsolidowane obejmujące wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i nadzorowanych przez nie, w tym również państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw,

b) agencje wykonawcze,

c) instytucje gospodarki budżetowej,

d) dysponenci państwowych funduszy celowych,

e) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

f) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,

g) uczelnie publiczne,

h) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

7) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów - Rb-Z-PPP.

Rozdział 4

Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

    § 5. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

2) w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

    § 6. 1. Sprawozdania:

1) jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych;

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, z zastrzeżeniem ust. 2 - są sporządzane przez:

a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

b) dysponentów głównych środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,

c) dyrektorów izb skarbowych na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;

3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;

4) skonsolidowane - są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 5 i 6, po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.

    2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:

1) miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:

a) sprawozdań organów podatkowych,

b) sprawozdania z wykonania udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa,

d) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

2) roczne sprawozdanie łączne:

a) na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1,

b) na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach budżetu państwa.

    3. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią.

    § 7. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

    § 8. 1. Sprawozdania:

1) jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek, które sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość;

2) łączne i zbiorcze sporządza się w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdania Rb-70, które sporządza się w złotych;

3) skonsolidowane sporządza się w tysiącach złotych.

    2. Sprawozdania Rb-40, Rb-ZUS, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER sporządza się w tysiącach złotych.

    § 9. 1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

    2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

    3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

    4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

    5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

    § 10. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

    § 11. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie. Jednostce uprawnionej do otrzymywania sprawozdań przekazuje się pierwszy egzemplarz (oryginał) sprawozdania.

    § 12. 1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania Rb-ST, Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

    2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.1)), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej nie dotyczy sprawozdania Rb-PDP.

    3. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

    4. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane z regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

    § 13. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej. Sprawozdania Rb-28UE, Rb-28 Programy oraz Rb-28NW Programy dysponenci środków przekazują w formie dokumentu i w formie elektronicznej równolegle do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

    § 14. Jednostki wymienione w § 4 pkt 5 i 6 przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania skonsolidowane w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

    § 15. Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej zachowują na dowolnym nośniku elektronicznym kopie tych sprawozdań.

    § 16. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

1) w zakresie budżetu państwa określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 37 do rozporządzenia;

2) w zakresie budżetu środków europejskich określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 38 do rozporządzenia;

3) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 39 do rozporządzenia;

4) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 40 do rozporządzenia;

5) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 41 do rozporządzenia.

    § 17. 1. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania są obowiązani do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań.

    2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie budżetu państwa określa załącznik nr 42 do rozporządzenia.

    3. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich określa załącznik nr 43 do rozporządzenia.

    § 18. 1. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania są obowiązani do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań.

    2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa załącznik nr 44 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Okresy sprawozdawcze

    § 19. 1. Sprawozdania miesięczne sporządza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

    2. Sprawozdania kwartalne sporządza się za każdy kolejny kwartał roku budżetowego.

    3. Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego.

    4. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.

    5. Sprawozdania miesięczne urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa sporządza się za miesiące marzec, czerwiec i wrzesień.

Rozdział 6

Uzgadnianie sprawozdań

    § 20. 1. Wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23, Rb-23A i Rb-23B stany rachunków bieżących uzgadnia się na koniec okresu sprawozdawczego z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego.

    2. Urzędy skarbowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany dochodów na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego - według rachunków - wykazywanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24.

    3. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2.

    4. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2:

1) miesięcznych, z wyłączeniem miesięcznych za grudzień - według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;

2) miesięcznych za grudzień - według stanu na 9. dzień roboczy roku następnego;

3) rocznych:

a) państwowych jednostek budżetowych - według stanu na dzień następujący po dniu, w którym dokonano ostatecznego rozliczenia operacji dokonanych na rachunkach bankowych, w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o którym mowa w § 19 ust. 4,

b) urzędów skarbowych i izb celnych - według stanu na dzień 26 stycznia.

    5. Jednostka nadrzędna, przyjmując sprawozdania jednostkowe, jest obowiązana sprawdzić fakt potwierdzenia oddziału okręgowego, o którym mowa w ust. 3.

    6. Dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają sprawozdanie Rb-23 za wszystkie okresy sprawozdawcze - w zakresie kwot środków otrzymanych - z dysponentami środków budżetu państwa wyższego stopnia.

    7. Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe oraz dysponenci środków budżetu państwa, uzgadniają z Ministerstwem Finansów kwoty dochodów przekazane na rachunki bieżące budżetu państwa za każdy kwartał roku budżetowego, z tym że:

1) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem izb skarbowych;

2) dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem dysponentów głównych budżetu państwa.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

    § 21. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2010 oraz sprawozdania rocznego dysponenta części 77 za rok 2009, z zastrzeżeniem § 23.

    § 22. Sprawozdania za okresy sprawozdawcze roku 2009 sporządza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781, z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16, poz. 100 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 261).

    § 23. 1. Kierownicy zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, kierownicy jednostek budżetowych i placówek dysponujący rachunkami dochodów własnych oraz dysponenci funduszy celowych, a także kierownicy państwowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego, sporządzają i przekazują sprawozdania tych jednostek do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

    2. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki/dotacje na inwestycje wieloletnie, o których mowa w art. 102 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, sporządzają i przekazują sprawozdania z wykonania wydatków/dotacji do dnia ich zmiany w programy wieloletnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

    § 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

__________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781, z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16, poz. 100 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 261), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia 3 lutego 2010 r. (poz. 103)

(w trakcie opracowywania)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

Załącznik nr 7   

Załącznik nr 8   

Załącznik nr 9   

Załącznik nr 10   

Załącznik nr 11   

Załącznik nr 12   

Załącznik nr 13   

Załącznik nr 14   

Załącznik nr 15   

Załącznik nr 16   

Załącznik nr 17   

Załącznik nr 18   

Załącznik nr 19   

Załącznik nr 20   

Załącznik nr 21   

Załącznik nr 22   

Załącznik nr 23   

Załącznik nr 24   

Załącznik nr 25   

Załącznik nr 26   

Załącznik nr 27   

Załącznik nr 28   

Załącznik nr 29   

Załącznik nr 30   

Załącznik nr 31   

Załącznik nr 32   

Załącznik nr 33   

Załącznik nr 34   

Załącznik nr 35   

Załącznik nr 36   

Załącznik nr 37   

Załącznik nr 38   

Załącznik nr 39   

Załącznik nr 40   

Załącznik nr 41   

Załącznik nr 42   

Załącznik nr 43   

Załącznik nr 44   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012