Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2010 Nr 121

812

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

    Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

    § 1. Rozporządzenie określa zasady oraz normy otrzymywania umundurowania i wyekwipowania wojskowego przez żołnierzy czynnej służby wojskowej, zwanych dalej "żołnierzami", którzy odbywają lub pełnią:

1) zasadniczą służbę wojskową;

2) przeszkolenie wojskowe;

3) ćwiczenia wojskowe;

4) służbę przygotowawczą;

5) okresową służbę wojskową;

6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Rozdział 2

Zasady otrzymywania umundurowania i wyekwipowania

    § 2. Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania powstaje z dniem powołania lub wcielenia do czynnej służby wojskowej, nadania przydziału kryzysowego, wyznaczenia na stanowisko służbowe lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych.

    § 3. 1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.

    2. Normy umundurowania w zestawach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    3. Normy wyekwipowania w zestawach określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

    § 4. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:

1) zasadnicze, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-8 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1-12;

2) specjalistyczne, z dniem przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 9-22 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 13-35.

    § 5. 1. Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania dla żołnierza jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko, a w przypadku powołania żołnierza w trybie alarmowym - karta powołania.

    2. Podstawą do wydania umundurowania oraz wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

    3. Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z magazynu jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub w macierzystym pododdziale.

    § 6. 1. Przedmioty umundurowania i wyekwipowania wydane żołnierzowi wpisuje się do wkładki mundurowej do książeczki wojskowej.

    2. Wykazy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, o których mowa w ust. 1, wydawanych:

1) żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) absolwentowi szkoły wyższej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) żołnierzowi służby przygotowawczej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) żołnierzowi rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy poprzez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

    3. Pozostałe umundurowanie i wyekwipowanie, nieobjęte wykazami, o których mowa w ust. 2, żołnierz otrzymuje w macierzystym pododdziale. Przedmioty te ujmuje się w karcie indywidualnego wyposażenia i ewidencjonuje w książce mienia pododdziału.

    § 7. 1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie z przeznaczeniem do użytkowania na okres, na który zostało przydzielone, zwany dalej "okresem używalności", z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Okresu używalności nie stosuje się dla umundurowania i wyekwipowania przysługującego żołnierzom pełniącym służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; nowe przedmioty przydziela się w miarę zużycia (zniszczenia).

    3. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:

1) na własność:

a) z chwilą wydania,

b) po upływie okresu używalności;

2) na czas wykonywania określonych czynności służbowych.

    § 8. Umundurowanie i wyekwipowanie przechodzą na własność żołnierza - stosownie do uwag zawartych w poszczególnych zestawach załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia.

    § 9. 1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie na czas wykonywania czynności służbowych z obowiązkiem ich zwrotu w przypadku:

1) przeniesienia na inne stanowisko służbowe, na którym taki przedmiot nie przysługuje;

2) zmiany normy umundurowania lub wyekwipowania;

3) zwolnienia z pełnienia obowiązków służbowych.

    2. Żołnierz wykonujący różne czynności służbowe może otrzymywać przedmioty wymienione w różnych zestawach specjalistycznych, stosownie do specyfiki tych czynności.

    § 10. Żołnierz rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy poprzez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, może przechowywać umundurowanie i wyekwipowanie zasadnicze w miejscu zamieszkania.

    § 11. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej oraz pełniący służbę przygotowawczą powołany do zawodowej służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie, z wyjątkiem przedmiotów przechodzących na jego własność.

    § 12. 1. Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie, z wyjątkiem tego, które przechodzi na jego własność.

    2. Umundurowanie i wyekwipowanie wpisane do wkładki mundurowej żołnierz zwraca do magazynu jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym w dniu zwolnienia pozostawały, z zastrzeżeniem ust. 1.

    3. Pozostałe umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz zdaje w macierzystym pododdziale.

    4. W przypadku śmierci żołnierza otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie nie podlegają zwrotowi.

    5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podstawę rozliczenia stanowi rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) o skreśleniu żołnierza z ewidencji jednostki.

    § 13. 1. Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej przekazuje wkładkę mundurową organowi do spraw osobowych jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostawał w dniu zwolnienia, jako dowód rozliczenia się z otrzymanych umundurowania i wyekwipowania.

    2. Wkładka mundurowa, po zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej, podlega zniszczeniu przez organ do spraw osobowych jednostki budżetowej, przy współudziale szefa służby mundurowej.

    § 14. Żołnierz rezerwy, z wyjątkiem tego, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, powołany na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe po ich odbyciu zwraca umundurowanie i wyekwipowanie wydane mu do użytkowania na czas ćwiczenia lub przeszkolenia, z wyjątkiem tego, które przechodzi na jego własność.

    § 15. W przypadku śmierci żołnierza dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

    § 16. Żołnierz przenoszony do innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podlega przemundurowaniu na wzór i kolor umundurowania właściwy dla danego rodzaju sił zbrojnych.

    § 17. 1. Żołnierz, który nabył uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania według innego zestawu umundurowania i wyekwipowania niż ten zestaw, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b, nie zwraca go; uzupełnia się umundurowanie i wyekwipowanie nieobjęte poprzednim zestawem.

    2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pozostałe umundurowanie i wyekwipowanie:

1) powtarzające się w obu zestawach - pozostawia się żołnierzowi, zaliczając poprzedni okres użytkowania;

2) występujące tylko w poprzednim zestawie - podlegają zwrotowi;

3) występujące tylko w nowym zestawie - uzupełnia się na przewidziany okres używalności.

    § 18. 1. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, absolwent szkoły wyższej, żołnierz służby przygotowawczej oraz żołnierz rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, przenoszony (oddelegowany) do innej jednostki wojskowej w celu pełnienia dalszej służby zabiera ze sobą umundurowanie i wyekwipowanie ujęte we wkładce mundurowej do książeczki wojskowej.

    2. Żołnierz rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, z wyjątkiem żołnierza rezerwy, o którym mowa w ust. 1, przenoszony do innej jednostki wojskowej zabiera ze sobą umundurowanie i wyekwipowanie, wydane w jednostce budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostawał.

    3. Umundurowanie i wyekwipowanie, o których mowa w ust. 2, wpisuje się do przekazu mundurowego.

    § 19. 1. Żołnierz, który został tymczasowo aresztowany, zabiera ze sobą umundurowanie i wyekwipowanie, które miał na sobie w momencie zatrzymania.

    2. Żołnierz kierowany do odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego zwraca otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie, z wyjątkiem tego, które przeszło na jego własność z chwilą wydania lub przechodzi na jego własność po okresie używalności.

    3. Umundurowanie i wyekwipowanie, o których mowa w ust. 1, zwraca się do jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.

    4. Żołnierz, który został tymczasowo aresztowany, a nastąpiło w stosunku do niego umorzenie postępowania karnego lub wydany został prawomocny wyrok uniewinniający, otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie należne od dnia aresztowania.

Rozdział 3

Organy właściwe w sprawach zaopatrywania

    § 20. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie dla żołnierza odbywającego lub pełniącego:

1) zasadniczą służbę wojskową;

2) przeszkolenie wojskowe;

3) ćwiczenia wojskowe;

4) służbę przygotowawczą;

5) okresową służbę wojskową;

6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

    § 21. Do wydanych żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umundurowania i wyekwipowania stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostały wydane.

    § 22. W przypadku wydania żołnierzowi zamiennie umundurowania i wyekwipowania określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia do tego umundurowania i wyekwipowania stosuje się okresy używalności określone w tych załącznikach.

    § 23. Żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zaopatruje się według norm umundurowania i wyekwipowania określonych dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

    § 24. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 74, poz. 656, z 2007 r. Nr 79, poz. 535 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 138).

    § 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 czerwca 2010 r. (poz. 812)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012