Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2009 Nr 9

powrót do wcześniejszej części rozporządzenia (poz. 1 - 17)

18) w poz. 1.24.10(055) Badanie kosztów pracy rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

Z-02 - sprawozdanie o kosztach pracy; w formie elektronicznej; co 4 lata (w okresach między badaniami szacunki) do 18 kwietnia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;
 
metoda reprezentacyjna (20%), obowiązkowe
  dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:
- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;
- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego - Urząd Statystyczny w Krakowie;
- zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego - Urząd Statystyczny w Szczecinie;
- pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego - Urząd Statystyczny w Gdańsku

19) w poz. 1.25.07(058) Pomoc społeczna w rubrykach 4-6 wyrazy:

"PS-01 - sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
PS-02 - sprawozdanie rodzin zastępczych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
PS-03 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane"

zastępuje się wyrazami:

"PS-01 - sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej; w formie elektronicznej; raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie
PS-02 - sprawozdanie rodzin zastępczych - dane zagregowane; w formie elektronicznej raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
PS-03 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej; w formie elektronicznej; raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie"

20) w poz. 1.26.01(061) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi w rubrykach 4-6 wyrazy:

"M-03 - sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi; dla wspólnot mieszkaniowych metoda reprezentacyjna (50 %) obowiązkowe; dla pozostałych jednostek metoda pełna, obowiązkowe co dwa lata do 30 marca 2009 r. z danymi za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane"

zastępuje się wyrazami:

"M-03 - sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi; w formie elektronicznej; co dwa lata do 30 marca 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;
dla wspólnot mieszkaniowych metoda reprezentacyjna (50 %), obowiązkowe; dla pozostałych jednostek metoda pełna, obowiązkowe
  Urząd Statystyczny w Lublinie"

21) w poz. 1.26.06(063) Infrastruktura komunalna rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

M-06 - sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych; w formie elektronicznej; raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;   Urząd Statystyczny w Lublinie
metoda pełna; obowiązkowe    
M-09 - sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych; w formie elektronicznej; raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;   Urząd Statystyczny w Lublinie
metoda pełna; obowiązkowe    
SG-01 część 3B - statystyka gminy; Gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie eksploatacji wodociągów i kanalizacji; w formie elektronicznej, metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 lutego 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
załącznik do sprawozdania SG-01 część 3B - statystyka gminy; Gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie; w formie elektronicznej, metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 kwietnia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
G-02g - sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do końca kwietnia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

22) w poz. 1.28.01(068) Obiekty i działalność instytucji kultury rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

K-01 - sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej; w formie elektronicznej; raz w roku do 12 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie
K-02 - sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej; w formie elektronicznej; raz w roku do 12 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie
K-03 - sprawozdanie biblioteki publicznej; w formie elektronicznej; raz w roku do 26 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie
K-05 - sprawozdanie z działalności wystawienniczej; w formie elektronicznej; raz w roku do 12 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie

23) w poz. 1.28.02(069) Działalność w zakresie kinematografii rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

K-08 - sprawozdanie kina; w formie elektronicznej; raz w roku do 15 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie
K-06 - sprawozdanie z produkcji i usług filmowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 2 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
KK-1 - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 16 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

24) w poz. 1.29.02(073) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby:

a) w rubryce 3 wyrazy: "wojewódzkie centra zdrowia publicznego" zastępuje się wyrazami: "organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej",

b) w rubrykach 4-6 wyrazy:

"MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-11 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-13 - sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 wojewódzka poradnia gruźlicy i chorób płuc
zestawienie zbiorcze danych na druku MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
zestawienie zbiorcze danych na druku MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
tablice wynikowe - dane ze sprawozdania MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 15 kwietnia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-14 - sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzka przychodnia skórno-wenerologiczna
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-14; obowiązkowe raz w roku do 20 lutego 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-14 w wersji elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Instytut Wenerologii oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze danych oraz komplet zestawień zbiorczych dla poszczególnych poradni ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych i zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-19; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-19; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia"

zastępuje się wyrazami:

"MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-11 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-13 - sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 wojewódzka poradnia gruźlicy i chorób płuc
zestawienie zbiorcze danych na druku MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej
zestawienie zbiorcze danych na druku MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
tablice wynikowe - dane ze sprawozdania MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 15 kwietnia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-14 - sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzka przychodnia skórno-wenerologiczna
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-14; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 20 lutego 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-14 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Instytut Wenerologii oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej
sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze danych oraz komplet zestawień zbiorczych dla poszczególnych poradni ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej
komplet sprawozdań jednostkowych i zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-19; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-19; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia"

25) w poz. 1.29.03(074) Hospitalizacja:

a) w rubryce 3 wyrazy: "wojewódzkie centra zdrowia publicznego" zastępuje się wyrazami: "organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej",

b) w rubryce 6 wyrazy: "wojewódzkie centrum zdrowia publicznego" zastępuje się wyrazami: "organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej";

26) w poz. 1.29.04(075) Profilaktyka:

a) w rubryce 3 wyrazy: "wojewódzkie centra zdrowia publicznego" zastępuje się wyrazami: "organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej",

b) w rubryce 6 wyrazy: "wojewódzkie centrum zdrowia publicznego" zastępuje się wyrazami: "organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej";

27) w poz. 1.29.06(077) Kadra medyczna ochrony zdrowia:

a) w rubryce 3 wyrazy: "wojewódzkie centra zdrowia publicznego" zastępuje się wyrazami: "organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej",

b) w rubrykach 4-6 wyrazy:

"MZ-10A - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10B - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10C - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10D - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zbiory danych jednostkowych dotyczące farmaceutów w zakresie: płeć, data urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, miejsce zatrudnienia (nazwa zakładu pracy, adres), numer prawa wykonywania zawodu - dane na nośniku elektronicznym; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 16 stycznia 2009 r. za rok 2008 Urząd Statystyczny w Warszawie
MZ-12 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-12 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 30 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
zestawienie zbiorcze danych według województw ze sprawozdania MZ-35; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-88 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego"

zastępuje się wyrazami:

"MZ-10A - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10B - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10C - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10D - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-12 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej; Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-12 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 30 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
zestawienie zbiorcze danych według województw ze sprawozdania MZ-35; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-88 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia"

28) w poz. 1.29.07(078) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie:

a) w rubryce 3 wyrazy: "wojewódzkie centra zdrowia publicznego" zastępuje się wyrazami: "organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej",

b) w rubrykach 4-6 wyrazy:

"MZ-24 - roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-24; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29 w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
MZ-29 A - sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29A w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29A w układzie terytorialnym, w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
MZ-30 - sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
sprawozdania jednostkowe MZ-30 i zestawienie zbiorcze danych; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
sprawozdania jednostkowe MZ-30 i zestawienie zbiorcze danych; obowiązkowe raz w roku do 30 kwietnia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-42 - sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2009 r. za rok 2008 Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42 w układzie regionalnym; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
ZD-2 - sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane
ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 30 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane
wykaz jednostek świadczących usługi; obowiązkowe raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane
ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 23 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane"

zastępuje się wyrazami:

"MZ-24 - roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-24; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29 w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
MZ-29A - sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29A; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29A w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
MZ-30 - sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej
sprawozdania jednostkowe MZ-30 i zestawienie zbiorcze danych; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
sprawozdania jednostkowe MZ-30 i zestawienie zbiorcze danych; obowiązkowe raz w roku do 30 kwietnia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-42 - sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2009 r. za rok 2008 Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42 w układzie regionalnym; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
wykaz jednostek świadczących usługi; obowiązkowe z zakresu służby medycyny pracy raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 Urząd Statystyczny w Krakowie
ZD-2 - sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; raz w roku do 30 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie
ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego; w formie elektronicznej; raz w roku do 23 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie"

29) w poz. 1.29.08(079) Żłobki rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

ZD-6 - sprawozdanie żłobka; w formie elektronicznej; raz w roku do 16 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie

30) w poz. 1.29.09(080) Apteki w rubrykach 4-6 wyrazy.

"ZD-5 - sprawozdanie apteki i punktu aptecznego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 26 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane"

zastępuje się wyrazami:

"ZD-5 - sprawozdanie apteki i punktu aptecznego; w formie elektronicznej; raz w roku do 26 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Krakowie"

31) w poz. 1.30.01(084) Sport rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

KFT-1 - sprawozdanie z działalności klubu sportowego; w formie elektronicznej; co dwa lata do 25 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;    
metoda pełna; obowiązkowe   Urząd Statystyczny w Rzeszowie
KFT-2 - sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego; w formie elektronicznej; raz w roku do 25 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;    
metoda pełna; obowiązkowe   Ministerstwo Sportu i Turystyki
KFT-2 - komplet sprawozdań; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 GUS

32) w poz. 1.42.03(091) Podmioty z kapitałem zagranicznym rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

KZ - sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej; raz w roku do 31 marca 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;
metoda pełna; obowiązkowe
  dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:
- mazowieckiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego - Urząd Statystyczny w Warszawie;
- świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego - Urząd Statystyczny w Kielcach;
- podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego - Urząd Statystyczny w Białymstoku;
- lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego - Urząd Statystyczny w Lublinie
system informacyjny NBP: dane jednostkowe, dotyczące podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej raz w roku do 30 września 2009 r. z danymi za rok 2008 GUS

33) w poz. 1.42.05(093) Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

KZZ - sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady; w formie elektronicznej; raz w roku do 30 września 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;
metoda pełna; obowiązkowe
  Urząd Statystyczny w Warszawie

34) w poz. 1.43.02(095) Innowacje w przemyśle:

a) w rubryce 2 wyrazy:

"- efekty działalności innowacyjnej,

- przeszkody dla innowacji,

- innowacje organizacyjne i marketingowe,'

zastępuje się wyrazami:

"- cele działalności innowacyjnej,

- innowacje organizacyjne i marketingowe,

- ekoinnowacje,",

b) rubryki 4-6 otrzymują brzmienie:

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle; w formie elektronicznej; metoda pełna/ reprezentacyjna; obowiązkowe raz w roku do 10 lutego 2009 r. z danymi za lata 2006 - 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

c) w rubryce 7 wyrazy:

"Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, sprzedaż produktów innowacyjnych, czynniki wywierające wpływ na działalność innowacyjną (źródła informacji, efekty i przeszkody), współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne i marketingowe oraz środki automatyzacji procesów produkcyjnych według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw."

zastępuje się wyrazami:

"Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, sprzedaż produktów innowacyjnych, czynniki wywierające wpływ na działalność innowacyjną (źródła informacji, cele), współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne i marketingowe, eko-innowacje oraz środki automatyzacji procesów produkcyjnych według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.";

ciąg dalszy rozporządzenia (pkt 35 - 64)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012