Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2009

Dziennik Ustaw Nr 50

z dnia 27 marca 2009 r.

Spis treści:


ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW:

397
z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
398
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
399
z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIA:

400
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
401
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjalnych
402
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

403
z dnia 24 marca 2009 r. sygn. akt K 53/07

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012