Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2007 Nr 209

1511

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

    Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

    § 1. Ustala się szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

    § 2. Szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, w sposób określony rozporządzeniem, stosuje się do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem § 3.

    § 3. 1. Wydatki poniesione na programy i projekty, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)), do czasu ich zakończenia, klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 123, poz. 856).

    2. Wydatki poniesione w roku 2007, dla celów sporządzenia rocznego sprawozdania budżetowego o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych, klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1.

    § 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 123, poz. 856).

    § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: Z. Gilowska

__________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia 26 października 2007 r. (poz. 1511)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012