Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2007 Nr 2

15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej2)

    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

    § 1. 1. Wysokość opłat za wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną:

1) czynności - jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) badania laboratoryjne - jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

    2. W przypadku przeprowadzania badań laboratoryjnych niewymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, opłaty pobiera się w wysokości opłat za badania zbliżone pod względem zużycia odczynników i pracochłonności.

    § 2. Wysokość opłat za czynności wymienione w poz. 1-4, 22 i 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty:

1) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej;

2) dojazdu do miejsca wykonania czynności, według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "kosztami dojazdu";

3) wykonanych badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

    § 3. Wysokość opłat za czynności wymienione:

1) w poz. 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) w poz. 8, 10 i 31 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia - wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej.

    § 4. Wysokość opłaty za czynności wymienione w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty przemieszczenia na statek.

    § 5. Opłaty wymienione w poz. 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia obejmują powiększenie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

    § 6. 1. Opłaty za:

1) czynności wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia pobiera się od posiadacza zwierzęcia;

2) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, o którym mowa w poz. 7-9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię;

3) badanie, o którym mowa w poz. 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia, mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny, pobiera się od posiadacza zwierzęcia;

4) oględziny tusz zwierząt łownych w skórze wraz z ewentualnym badaniem narogów i badaniem na włośnie oraz z wystawieniem wymaganych dokumentów weterynaryjnych lub badanie mięsa zwierząt łownych, o których mowa w poz. 11 i 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu zwierząt łownych lub zakład przetwórstwa dziczyzny;

5) nadzór, o którym mowa w poz. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię, zakład rozbioru mięsa lub zakład przetwórstwa;

6) nadzór, o którym mowa w poz. 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad zorganizowanymi poza gospodarstwami punktami odbioru mleka lub przetwórstwem mleka pobiera się od przedsiębiorcy zajmującego się skupem mleka lub przetwórstwem mleka;

7) nadzór, o którym mowa w poz. 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwórstwa jaj konsumpcyjnych;

8) nadzór, o którym mowa w poz. 16 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego lub nadzór, o którym mowa w poz. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad pozyskiwaniem jaj wylęgowych drobiu lub produktów akwakultury (jaj i gamet) pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego tę działalność;

9) nadzór, o którym mowa w poz. 18-21 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego działalność objętą tym nadzorem;

10) nadzór, o którym mowa w poz. 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń, pobiera się od podmiotu prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu tych miejsc lub organizowaniu targowisk, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;

11) nadzór, o którym mowa w poz. 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad kwarantanną zwierząt pobiera się od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę zwierząt przywiezionych lub od posiadacza tych zwierząt;

12) nadzór, o którym mowa w poz. 24 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad wyładowywaniem ze statku rybackiego produktów rybołówstwa lub nad pierwszą sprzedażą tych produktów pobiera się odpowiednio od armatora statku albo od pierwszego nabywcy tych produktów;

13) nadzór, o którym mowa w poz. 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad wyładowywaniem produktów rybołówstwa ze statku rybackiego pływającego pod banderą państwa trzeciego i za kontrolę tego statku pobiera się od armatora statku lub jego przedstawiciela;

14) nadzór, o którym mowa w poz. 26 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad obróbką, przetwórstwem produktów rybołówstwa, skorupiaków, mięczaków, produktów akwakultury lub wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego zakład obróbki, zakład przetwórstwa lub chłodnię;

15) nadzór, o którym mowa w poz. 28 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego pobiera się od podmiotu prowadzącego tę działalność;

16) nadzór, o którym mowa w poz. 29 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego w obiektach stanowiących odrębny zakład, w tym w chłodniach składowych, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego ten zakład;

17) monitorowanie, o którym mowa w poz. 30 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię, zakład obróbki lub przetwórstwa produktów akwakultury, zakład przetwórstwa mleka, zakład przetwórstwa jaj lub zakład przetwórstwa miodu;

18) wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłek zwierząt, o którym mowa w poz. 32 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od osoby składającej wniosek o wydanie takiego pozwolenia;

19) wydanie dokumentu, o którym mowa w poz. 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od podmiotu lub osoby dokonującej wywozu bydła.

    2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jeden rodzaj działalności w tym samym zakładzie, opłatę pobiera się w wysokości będącej sumą opłat za poszczególne czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną, z tym że, w przypadku gdy w zakładzie odbywa się:

1) rozbiór i przetwórstwo mięsa, opłatę za nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa pobiera się za każdą tonę mięsa przeznaczonego do rozbioru, w wysokości określonej w poz. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) obróbka produktów rybołówstwa, skorupiaków lub mięczaków lub produktów akwakultury i ich przetwarzanie, opłatę za nadzór nad obróbką i przetwórstwem tych produktów pobiera się za każdą tonę produktów przeznaczonych do obróbki, w wysokości określonej w poz. 26 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

    § 7. 1. Opłatę za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej, o której mowa w poz. 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się w posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę.

    2. Opłatę za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów, pasz, słomy i siana, przewożonych przez terytorium Unii Europejskiej, pobiera się:

1) w wysokości 40 % opłaty wymienionej w poz. 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę.

    § 8. Opłatę, o której mowa w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia, za przeprowadzenie kontroli statku przetwórni lub statku rybackiego za granicą pobiera się od armatora statku.

    § 9. 1. Opłaty za nadzór lub badania, o których mowa w poz. 7-9, 11-21, 24-26 załącznika nr 1 do rozporządzenia, obejmują także opłatę za nadzór nad przechowywaniem produktów i wystawienie wymaganych świadectw zdrowia.

    2. Za badania laboratoryjne:

1) próbek pobranych podczas postępowania związanego z wykryciem substancji niedozwolonych lub przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych,

2) próbek pobranych podczas sprawowania nadzoru, jeżeli wyniki badań tych próbek wykażą naruszenie przepisów,

3) niezbędne do wydania świadectwa zdrowia, a wynikające ze szczególnych wymagań państwa, do którego jest przeznaczony produkt

- pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

    § 10. Opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną są:

1) pobierane w miejscu i czasie wykonania czynności, jeżeli są wnoszone gotówką, albo

2) wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii, a w przypadku opłat:

a) za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej - przez granicznego lekarza weterynarii,

b) za usługowe badania laboratoryjne - przez wojewódzkiego lekarza weterynarii

- jeżeli są wpłacane przelewem.

    § 11. W przypadku wykonywania badania alergicznego ssaka, o którym mowa w poz. 4 pkt 1 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia, wraz z pobieraniem próbek krwi lub mleka do badań laboratoryjnych, o którym mowa w poz. 4 pkt 3 lit. a tiret pierwsze załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się opłatę w wysokości 21,50 zł.

    § 12. W przypadku wystawienia świadectwa zdrowia, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego (Dz. U. Nr 109, poz. 751), w które zaopatruje się świnie wprowadzane do stad znajdujących się na terenie powiatów województwa lubuskiego, pobiera się opłaty w wysokości określonej w poz. 3 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

    § 13. 1. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje corocznie Komisji Europejskiej informacje o sposobie ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz sposobie i miejscu pobierania tych opłat.

    2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje na podstawie informacji o pobieranych opłatach, przekazanych w formie zbiorczej przez powiatowych lekarzy weterynarii za każdy rok wojewódzkim lekarzom weterynarii, w terminie do 15 marca następnego roku.

    3. Informacje dotyczące pobieranych opłat, przekazywane przez powiatowych lekarzy weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz graniczni lekarze weterynarii przekazują w formie zbiorczej za każdy rok Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w terminie do 31 marca następnego roku.

    § 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 1019, Nr 150, poz. 1588 i Nr 178, poz. 1838).

    § 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

_________________________
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 85/73/EWG z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie finansowania badania i kontroli sanitarnej świeżego mięsa, w tym drobiowego (Dz. Urz. WE L 32 z 05.02.1985, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 161, z późn. zm.).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 grudnia 2006 r. (poz. 15)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012