Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2005 Nr 67

Załącznik nr 1

WZÓR KSIĄŻKI DROGI

OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU VIII

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE ODCINKA DROGI

Informacje ogólne

    Wszelkie uwagi i objaśnienia dotyczące obiektu budowlanego, zwanego drogą, dotyczą również ulicy.

    Sposób oznaczenia i wpisywania danych dotyczących parametrów technicznych drogi oraz elementów zagospodarowania drogi i organizacji ruchu (symbole i wielkości) oraz ich lokalizacji jest podany w objaśnieniach do poszczególnych kolumn.

W przypadku zapisu informatycznego dane wpisywane zgodnie z objaśnieniami mogą być zaprezentowane, w sposób jednolity w całej ewidencji, w formie ciągłego zapisu zawierającego wymagane dane oddzielone separatorami.

Dane w tabelach 8, 9 i 10 należy wpisywać w odpowiednich kolumnach dla miejsc charakterystycznych odcinka drogi, w których następują kwalifikujące się do uwzględnienia zmiany parametrów technicznych, elementów zagospodarowania i wyposażenia drogi oraz zmiany parametrów geometrycznych drogi.

Współrzędne odcinka drogi określa się w nagłówku tabel 8, 9 i 10 dla dróg, dla których został wprowadzony system referencyjny.

Lokalizacje elementów punktowych i liniowych w przekrojach charakterystycznych drogi ustalane są w dowiązaniu do prawej lub lewej strony przyjętej dla danego odcinka drogi linii odniesienia, np. osi jezdni, osi środkowego pasa dzielącego, krawędzi jezdni itp.

Dla dróg wielojezdniowych (np. dwu-, trzy- lub więcej jezdniowych) ewidencję prowadzi się oddzielnie dla każdej jezdni głównej w odrębnych tabelach.

Określenie poszczególnych jezdni oznaczane jest w nagłówku tabeli według zapisu:

Jezdnia - liczba jezdni
numer jezdni

Jezdnią nr 1 jest skrajna główna jezdnia prawa, najbliższa osi drogi zgodnie ze zwiększającym się kilometrażem. Pozostałe jezdnie główne otrzymują kolejne numery nieparzyste liczone od jezdni nr 1 w prawo oraz kolejne numery parzyste liczone od jezdni nr 1 w lewo.

    Dane dotyczące pasa dzielącego jezdnie główne są uwzględniane w tabelach dotyczących jezdni leżącej po prawej stronie ewidencjonowanego pasa dzielącego.

    Dane należy podawać:

- w odniesieniu do szerokości elementów - w "m" z dokładnością do 0,1 m,
- w odniesieniu do długości elementu lub odległości pomiędzy sąsiednimi przekrojami charakterystycznymi - w "m" z dokładnością do 1,0 m,
- w odniesieniu do powierzchni elementu pomiędzy sąsiednimi przekrojami charakterystycznymi - w "tys. m2" z dokładnością do 10 m2.

Wprowadzenie nowego przekroju charakterystycznego dla poszczególnych elementów drogowych wymagane jest w przypadku zmiany:

- rodzaju nawierzchni,
- szerokości elementu drogi o 0,5 m,
- początku lub końca elementu drogi.

1. Parametry techniczne odcinka drogi (tabela 8)

Kolumna 1 - Kilometraż

    W kolumnie tej podany jest narastająco kilometraż odcinka drogi objętego książką drogi.

Kolumna 2 - Data

    W kolumnie tej rejestruje się daty wprowadzania danych lub ich zmian wpisanych w poszczególnych kolumnach.
Pierwszego wpisu, zawierającego dane dotyczące parametrów technicznych drogi oraz elementów zagospodarowania drogi i organizacji ruchu, należy dokonać w momencie:

1. oddania do eksploatacji nowej drogi,
2. założenia książki drogi, zgodnie z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu.

    Następnych wpisów należy dokonywać w każdym przypadku zaistnienia zmian wyżej wymienionych parametrów i elementów, określonych w poszczególnych kolumnach tabel.

Kolumna 3 - Lokalizacja

    Lokalizację danych dotyczących parametrów technicznych drogi oraz elementów zagospodarowania drogi ustala się zgodnie z zasadami określonymi w § 8.

Kolumna 4 - Odcinek w granicach administracyjnych miasta

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące odcinka położonego w ciągu drogi leżącego w granicach administracyjnych miasta.
Na początku i końcu odcinka w mieście umieszcza się symbol GM - granica administracyjna miasta. Lokalizację początku i końca podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 5 - Klasa techniczna / nośność

    W kolumnie tej podaje się klasę techniczną drogi i jej nośność w formie zapisu:

K
B

gdzie:
K -  klasa techniczna drogi określona i oznaczona zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - przy założeniu, że większość elementów drogi odpowiada kryteriom parametrów technicznych przypisanych dla danej klasy,
B -  nośność nawierzchni w tonach określana według dokumentacji budowy lub przebudowy drogi lub innych materiałów.

Kolumna 6 - Jezdnia

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące szerokości jezdni i rodzaju nawierzchni w formie zapisu

S
N

gdzie:
S - szerokość jezdni. Do szerokości jezdni należy zaliczać pasy jazdy na wprost i pasy ruchu powolnego oraz można zaliczyć pasy włączeń i wyłączeń, tam gdzie istnieje taka potrzeba. Jeżeli na jezdni są oznaczone linie krawędziowe, rozdzielające jezdnię od pobocza, szerokość jezdni podaje się jako szerokość pomiędzy tymi liniami. W przekrojach ulicznych szerokość jezdni rozumiana jest jako szerokość jezdni pomiędzy krawężnikami. W innych przypadkach podaje się całkowitą szerokość nawierzchni,
N - rodzaj nawierzchni określa się według niżej podanych symboli:

Poz.

Symbol

Nazwa

1

MB

nawierzchnia bitumiczna

2

BT

nawierzchnia betonowa

3

KP

nawierzchnia z kostki prefabrykowanej

4

KK

nawierzchnia z kostki kamiennej

5

KL

nawierzchnia klinkierowa

6

PB

nawierzchnia z prefabrykatów betonowych

7

BR

nawierzchnia brukowcowa

8

nawierzchnia tłuczniowa

9

ŻW

nawierzchnia żwirowa

10

nawierzchnia gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp.

11

GR

nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego)

12

IN

inne

Lokalizację zmiany szerokości jezdni lub rodzaju nawierzchni podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 7 i 8 - Pobocze utwardzone

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące szerokości, rodzaju warstwy utwardzenia oraz powierzchni każdego z poboczy utwardzonych, w formie zapisu:

S - N

P

gdzie:
S - szerokość pobocza utwardzonego,
N - rodzaj utwardzenia nawierzchni określony według symboli zamieszczonych w objaśnieniach do kolumny 6 w pozycjach od 1 do 7 obejmujących nawierzchnie, które przyjmuje się jako utwardzenie poboczy,
P - powierzchnia pobocza utwardzonego liczona pomiędzy przekrojami charakterystycznymi w m2.

Lokalizację początku pobocza utwardzonego oraz ewentualnych zmian jego szerokości lub rodzaju warstwy ścieralnej utwardzenia podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 9 i 10 - Pobocze nieutwardzone

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, szerokość oraz powierzchnię tych poboczy liczoną pomiędzy przekrojami charakterystycznymi, w formie zapisu:

S - N

P

gdzie:
S - szerokość pobocza nieutwardzonego,
N - rodzaj nawierzchni pobocza nieutwardzonego określony według symboli zamieszczonych w objaśnieniach do kolumny 6 w pozycjach od 8 do 11,
P - powierzchnia pobocza nieutwardzonego liczona pomiędzy przekrojami charakterystycznymi.

Pobocze wzmocnione tłuczniem lub żwirem przyjmuje się jako pobocze nieutwardzone. Lokalizację początku pobocza nieutwardzonego oraz ewentualnych zmian jego szerokości lub rodzaju nawierzchni podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 11 i 12 - Opaska

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące szerokości, rodzaju nawierzchni i powierzchni opaski, w formie zapisu:

S - N + K

P

gdzie:
S - szerokość opaski. Do szerokości opaski należy doliczyć szerokość ewentualnego krawężnika,
N - rodzaj nawierzchni opaski określony według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
K - rodzaj krawężnika określony według symboli:
    KK - krawężnik kamienny
    KB - krawężnik betonowy,
P - powierzchnia opaski liczona między przekrojami charakterystycznymi.

Lokalizację opaski oraz ewentualnych zmian jej szerokości lub rodzaju nawierzchni podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 13 i 14 - Pas awaryjny

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące szerokości, rodzaju nawierzchni i powierzchni pasa awaryjnego, w formie zapisu:

S - N

P

gdzie:
S - szerokość pasa awaryjnego,
N - rodzaj nawierzchni pasa awaryjnego według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
P - powierzchnia pasa awaryjnego liczona między przekrojami charakterystycznymi w m2.

Lokalizację początku pasa awaryjnego oraz ewentualnych zmian jego szerokości lub rodzaju nawierzchni podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 15 - Pas dzielący

    W kolumnie tej podaje się szerokość, rodzaj nawierzchni i powierzchnię pasa dzielącego, w formie zapisu:

S - N

P

gdzie:
S - szerokość pasów dzielących w przypadku występowania opasek (opisanych w kolumnach 11 i 12); nie uwzględnia się w szerokości pasa dzielącego szerokości opasek ewentualnych krawężników. W przypadku występowania przy bocznym pasie dzielącym obrzeży, jego szerokości podaje się łącznie z szerokością obrzeży,
N - rodzaj nawierzchni pasa dzielącego oznaczony według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
P - powierzchnia pasa dzielącego między przekrojami charakterystycznymi.

Lokalizację początku pasa dzielącego oraz ewentualnych zmian jego szerokości lub rodzaju nawierzchni podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 16 i 17 - Chodnik

W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące szerokości i powierzchni chodników oraz rodzaju nawierzchni, w formie zapisu:

S - N + K

P

gdzie:
S - szerokość chodnika lub łączna szerokość chodników (jeżeli po jednej stronie jezdni występuje więcej równoległych do siebie chodników). W przypadku chodnika położonego przy jezdni jego szerokość podaje się łącznie z szerokością krawężnika,
N - rodzaj nawierzchni chodnika według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
K - rodzaj krawężnika według symboli:
    KK - krawężnik kamienny
    KB - krawężnik betonowy,
P - powierzchnia chodnika (lub łączna powierzchnia chodników) liczona między przekrojami charakterystycznymi w m2.

Lokalizację początku chodnika oraz ewentualnych zmian jego szerokości lub rodzaju nawierzchni podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 18 i 19 - Pas zieleni

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące pasów zieleni, w formie zapisu:

S - Z

P

gdzie:
S - szerokość pasów zieleni,
Z - rodzaj ewentualnego zadrzewienia w pasie zieleni według symboli:
    D - drzewa
    K - krzewy
    I - inne,
P - powierzchnia pasa zieleni między przekrojami charakterystycznymi.

Lokalizację początku pasa zieleni oraz ewentualnych zmian jego szerokości lub rodzaju zadrzewienia wpisuje się w kolumnie 3.

Kolumny 20 i 21 - Ścieżka rowerowa

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące szerokości i powierzchni oraz rodzaju nawierzchni ścieżki rowerowej, w formie zapisu:

S - N

P

gdzie:
S - szerokość ścieżki rowerowej. W przypadku ścieżki rowerowej położonej przy jezdni jej szerokość podaje się łącznie z szerokością krawężnika,
N - rodzaj nawierzchni ścieżki rowerowej według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
P - powierzchnia ścieżki rowerowej między przekrojami charakterystycznymi.

Lokalizację początku ścieżki rowerowej oraz ewentualnych zmian jej szerokości lub rodzaju nawierzchni podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 22 i 23 - Jezdnia zbierająco-rozprowadzająca

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące szerokości, powierzchni oraz rodzaju nawierzchni jezdni zbierająco-rozprowadząjącej, w formie zapisu:

S - N

P

gdzie:
S - szerokość jezdni zbierająco-rozprowadzającej,
N - rodzaj nawierzchni według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
P - powierzchnia jezdni między przekrojami charakterystycznymi w m2.

Lokalizację początku jezdni zbierająco-rozprowadzającej oraz ewentualnych zmian jej szerokości lub rodzaju nawierzchni podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 24 i 25 - Zatoka autobusowa

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące szerokości i powierzchni oraz rodzaju nawierzchni zatoki autobusowej, w formie zapisu:

S - N

D - P

gdzie:
S - szerokość zatoki autobusowej,
N - rodzaj nawierzchni zatoki autobusowej według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
D - długość zatoki autobusowej,
P - powierzchnia zatoki autobusowej między przekrojami charakterystycznymi.

Lokalizację początku zatoki autobusowej oraz ewentualnych zmian jej szerokości podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 26 i 27 - Zatoka postojowa

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące szerokości i powierzchni oraz rodzaju nawierzchni zatoki, pasa lub miejsca postojowego, w formie zapisu:

S - N

P

gdzie:
S - szerokość zatoki postojowej,
N - rodzaj nawierzchni zatoki postojowej określony według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
P - powierzchnia zatoki postojowej między przekrojami charakterystycznymi w m2.

Lokalizację początku i końca zatoki postojowej oraz ewentualnych zmian jej szerokości podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 28 - Torowisko

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące szerokości i rodzaju torowiska oraz jego lokalizację w przekroju poprzecznym drogi, w formie zapisu:

S - T

L

gdzie:
S - szerokość torowiska,
T - rodzaj torowiska oznaczony symbolami:
    TW - torowisko wydzielone
    TJ  - torowisko w nawierzchni jezdni,
L - lokalizacja torowiska w przekroju poprzecznym drogi określona symbolami:
    Lp - z prawej strony
    Ls - w środku jezdni
    LI - z lewej strony.

Lokalizację początku torowiska oraz ewentualnych zmian jego szerokości podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 29 i 30 - Peron przystanku

    W kolumnach tych podaje się dane, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dotyczące szerokości, długości i powierzchni oraz rodzaju nawierzchni peronu przystanku, w formie zapisu:

S - N

D - P

gdzie:
S - szerokość peronu,
N - rodzaj nawierzchni peronu określony według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6,
D - długość peronu,
P - powierzchnia peronu z dokładnością do 1m2.

Lokalizację początku peronu podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 31 - Korona drogi

    W kolumnie tej określa się szerokość korony drogi, która powinna wynikać z odnośnych wpisów w kolumnach 6-30.

W przekroju ulicznym i półulicznym nie podaje się szerokości korony. W pozostałych przypadkach szerokość korony drogi rozumie się poprzez odległość pomiędzy górnymi krawędziami wewnętrznych skarp rowu lub nasypu.

Lokalizację zmiany szerokości korony podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 32, 33 i 34 - Odwodnienie

    W kolumnach tych podaje się dane dotyczące odwodnienia drogi poza jezdnią (odpowiednio dla strony prawej lub lewej), w tym w pasie dzielącym lub w jezdni, w formie zapisów:

W dla odwodnienia kanalizacją,

gdzie:

W - sposób odwodnienia określony następującymi symbolami:
    KD - kanalizacja deszczowa
    KO - kanalizacja ogólnospławna
    I - inne,

S

dla odwodnienia rowami,

H

gdzie:
S - łączna szerokość rowu (rzut poziomy obu skarp rowu i szerokości dna rowu; w przypadku przeciwskarpy przewyższającej niweletę osi drogi - łączną szerokość rowu należy podawać jako szerokość rzutu poziomego skarp rowu na poziomie podstawy korony drogi i szerokość dna rowu),
H - głębokość rowu w cm (głębokość rowu mierzona od krawędzi podstawy korony drogi do dna rowu).

Lokalizację początku skanalizowanego odcinka drogi oraz odcinka z odwodnieniem rowem podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 35 - Pas drogowy

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące szerokości i powierzchni pasa drogowego, w którym znajduje się droga (ulica) oraz urządzenia związane z obsługą ruchu i ochroną środowiska, w formie zapisu:

gdzie:
S -  szerokość pasa drogowego, odpowiednio dla strony prawej i lewej; szerokość ta powinna wynikać z odpowiednich danych wpisanych w kolumnach 6 - 30 oraz 32, 33 i 34,
P - powierzchnia pasa drogowego dla odcinka drogi między przekrojami charakterystycznymi.

Lokalizację początku zmiany szerokości pasa drogowego podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 36 - Łuki poziome

    W kolumnie tej podaje się niżej wymienione dane dotyczące wszystkich łuków poziomych w formie zapisu:

R - Ł

D - i

gdzie:
R - promień łuku z dokładnością do 10 m,
Ł - charakterystyka łuku poziomego określona odpowiednim symbolem:
    ŁL - skręcający w lewo
    ŁP - skręcający w prawo,
D - całkowita długość łuku poziomego, łącznie z krzywą przejściową,
i - przechyłka na łuku określona w % z dokładnością do 0,5 % zgodnie z symbolami:
    J - jednostronna
    D - daszkowa.

Lokalizację początku i końca łuku (łącznie z krzywą przejściową) podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 37 - Pochylenia i łuki pionowe

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące pochyleń niwelety drogi i łuków pionowych.

Dane dotyczące pochylenia podłużnego niwelety drogi podaje się w formie zapisu:

± I

gdzie:
I - rodzaj i wielkość pochylenia z dokładnością do 0,5 % (wartość 0,005) według następujących oznaczeń:
    + i - pochylenie podłużne jezdni dodatnie (wzniesienie)
    - i - pochylenie podłużne jezdni ujemne (spadek).

Dane dotyczące łuków pionowych niwelety drogi podaje się w formie zapisu:

R - Ł

D

gdzie:
R - promień łuku pionowego z podaniem jego wielkości z dokładnością do 100 m,
Ł - charakterystyka łuku pionowego określona odpowiednim symbolem:
    WP - łuk pionowy wypukły
    WK -  łuk pionowy wklęsły,
D - całkowita długość łuku pionowego.

Lokalizację początku spadku lub wzniesienia podłużnego jezdni oraz łuku pionowego podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 38 - Skrzyżowania

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące skrzyżowań z liniami kolejowymi lub drogami oraz węzłów drogowych.

Lokalizację skrzyżowania, rozumianą jako punkt przecięcia osi krzyżujących się dróg lub drogi z linią kolejową, podaje się w kolumnie 3.

Skrzyżowania z liniami kolejowymi:

Dla skrzyżowań z liniami kolejowymi podaje się niżej wymienione dane w formie zapisu:

X - D

Z

gdzie:
X - rodzaj skrzyżowania według niżej podanych symboli:
    KJ - jednopoziomowe z koleją
    KG - dwupoziomowe z linią kolejową biegnącą górą (wiadukt kolejowy)
    KD - dwupoziomowe z linią kolejową biegnącą dołem (wiadukt drogowy),
D - długość przejazdu po osi drogi w obrębie pasa kolejowego między liniami rozgraniczającymi dla występowania skrzyżowania oznaczonego symbolem KJ. Dla pozostałych nie podaje się,
Z - zabezpieczenie przejazdu (kategoria przejazdu kolejowego) - podać kategorię zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

W przypadku skrzyżowania dwupoziomowego drogi z linią kolejową biegnącą górą, wpisując w kolumnie 38 symbol wiaduktu kolejowego (KG), należy dodatkowo w kolumnie 40 (skrajnia) podać rzeczywiste dane dotyczące ograniczenia skrajni drogi spowodowanego tym obiektem.

Skrzyżowania z drogami

Dla skrzyżowań z drogami podaje się dane dotyczące rodzaju skrzyżowania oraz kategorii krzyżujących się dróg, w formie zapisu:

X

N

gdzie:
X - rodzaj skrzyżowania określony zgodnie z podanymi symbolami:
    DJ - jednopoziomowe
    DR - skrzyżowanie w postaci ronda lub z wyspą centralną
    DD - skrzyżowanie dwupoziomowe
    DW - skrzyżowanie dwupoziomowe w formie węzła drogowego,
N - kategoria krzyżującej się drogi publicznej.

W przypadku skrzyżowania dwupoziomowego (z drogą poprzeczną biegnącą górą) w kolumnie 40 dodatkowo należy podać dane dotyczące skrajni drogowej wiaduktu.

Kolumna 39 - Obiekty inżynierskie i promy

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące występujących w ciągu drogi obiektów inżynierskich i promów w formie zapisu:

R

gdzie:
R - rodzaj obiektu (zgodnie z definicją przyjętą w załączniku nr 5) oznaczony następującymi symbolami:
    M - most, wiadukt, estakada, kładka dla pieszych
    T - tunel
    PD - przejście podziemne
    P - przepust
    KO - konstrukcja oporowa
    PR - prom.

Lokalizację obiektu podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 40 - Skrajnia drogowa

    W kolumnie tej podaje się dane, dotyczące ograniczeń pionowych i poziomych obiektów i urządzeń, które wyznaczają skrajnię pionową i poziomą drogi, w formie zapisu:

O

H - S

gdzie:
O - rodzaj obiektu lub urządzenia wyznaczającego skrajnie danego odcinka drogi oznaczony następującymi symbolami:
    M - obiekt inżynierski nad drogą
    T - tunel
    KO - konstrukcja oporowa
    R - rurociąg nad drogą
    LT - linie telekomunikacyjne nad drogą
    LE - linie energetyczne nad drogą
    D - drzewa w koronie drogi
    I - inne (np. obiekty kubaturowe, znaki drogowe, bariery itp.),
H - wysokość skrajni pionowej drogi, tj. minimalna wysokość od poziomu jezdni do dolnej krawędzi konstrukcji obiektu lub urządzenia nad drogą,
S - szerokość skrajni poziomej drogi, tj. minimalna szerokość pomiędzy bocznymi krawędziami konstrukcji obiektu, drzew lub urządzeń usytuowanych wzdłuż jezdni w koronie drogi, a w przypadku urządzenia usytuowanego w koronie drogi tylko wzdłuż jednej strony jezdni -szerokość pomiędzy boczną jego krawędzią a obrysem skrajni poziomej z drugiej strony.

Lokalizację początku obiektu inżynierskiego i promu wyznaczającego skrajnie, skrzyżowania z urządzeniem napowietrznym (rurociągiem lub linią napowietrzną) lub urządzenia usytuowanego wzdłuż jezdni w koronie drogi podaje się w kolumnie 3.

W przypadku niewystępowania któregoś z ograniczeń, w danej pozycji należy wpisać literę n.

Kolumny 41, 42, 43 - INNE

    W kolumnach tych można podawać dane dodatkowe nieujęte w tabeli.

Kolumna 44 - UWAGI

    W kolumnie tej można wpisywać dodatkowe informacje dotyczące zapisów dokonywanych w poszczególnych kolumnach tabeli oraz numer wpisu do rejestru zabytków w przypadku wystąpienia w otoczeniu drogi obiektu budowlanego lub zadrzewienia podlegających ochronie konserwatora zabytków lub przyrody.

2. ZAGOSPODAROWANIE ODCINKA DROGI (tabela 9)

Kolumna 1 - Kilometraż

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 2 - Data

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 3 - Lokalizacja

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 4 - Odcinek w granicach administracyjnych miasta

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 5 - Klasa techniczna / nośność

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumny 6 i 7 - Uzbrojenie podziemne

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej lub lewej, dostępne dane dotyczące uzbrojenia podziemnego położonego wzdłuż drogi lub przecinającego drogę, w formie zapisu:

U - S

G

gdzie:
U - rodzaj uzbrojenia podziemnego oznaczony następującymi symbolami:
    G - przewody gazowe
    W - przewody wodno-kanalizacyjne
    T - linie telekomunikacyjne
    E - linie energetyczne
    I - inne,
G - głębokość usytuowania uzbrojenia od powierzchni jezdni mierzona do górnej krawędzi uzbrojenia,
S - odległość uzbrojenia od osi odniesienia. W przypadku uzbrojenia usytuowanego wzdłuż osi odniesienia wpisuje się je w kolumnie 6 i w pozycji "S" wpisuje się 0 (zero).

W przypadku występowania uzbrojenia poprzecznego zamiast odległości "S" podaje się symbol "P" - poprzeczny przebieg uzbrojenia.

Lokalizację początku i końca uzbrojenia lub ewentualnej zmiany jego odległości od osi jezdni, a także przecięcia drogi uzbrojeniem poprzecznym, podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 8 i 9 - Uzbrojenie naziemne

    W kolumnach tych podaje się dane dotyczące uzbrojenia naziemnego, odpowiednio dla strony prawej i lewej, w formie zapisu:

U - S

gdzie:
U - rodzaj uzbrojenia naziemnego oznaczony następującymi symbolami:
    G - gaz
    W - woda
    T - telekomunikacja
    E - linie energetyczne
    K - linie trakcyjne (kolejowe, tramwajowe, trolejbusowe)
    I - inne,
S - odległość uzbrojenia od osi odniesienia.

W przypadku występowania uzbrojenia poprzecznego zamiast odległości "S" podaje się symbol "P" - poprzeczny przebieg uzbrojenia.

Lokalizację początku i końca uzbrojenia naziemnego lub ewentualnej zmiany jego odległości od osi podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 10 i 11 - Zjazdy

    W kolumnach tych podaje się dane dotyczące zjazdów z drogi, odpowiednio od ich usytuowania z lewej lub z prawej strony drogi, w formie zapisu:

Z - N

S

gdzie:
Z - rodzaj zjazdu oznaczony następującymi symbolami:
    ZP - zjazd na pole
    ZL - zjazd do lasu
    ZB - zjazd do budynku
    ZO - zjazd do obiektu przydrożnego,
N -  rodzaj warstwy ścieralnej nawierzchni na zjeździe według symboli podanych w objaśnieniach do kolumny 6 tabeli 8,
S -  szerokość zjazdu.

Lokalizację zjazdu rozumianą jako przecięcie osi zjazdu z osią drogi podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 12 i 13 - Obiekty przydrożne

    W kolumnach tych podaje się, odpowiednio dla strony prawej i lewej, dane dotyczące występowania obiektów przydrożnych usytuowanych przy drodze, do których istnieje zjazd, w formie zapisu:

RO

gdzie:
RO - rodzaj obiektu przydrożnego oznaczony następującymi symbolami:
    P - parking
    H - hotel
    M - miejsce obsługi podróżnych
    SP - stacja paliw
    I - inny.

Lokalizację obiektu przydrożnego określa się przez odpowiednie oznaczenie lokalizacji zjazdu do tego obiektu w kolumnach 3, 10 i 11.

Kolumny 14, 15, 16 - INNE

    W kolumnach tych można podawać dane dodatkowe nieujęte w tabeli.

Kolumna 17 - UWAGI

    W kolumnie tej można wpisywać dodatkowe informacje dotyczące zapisów dokonywanych w poszczególnych kolumnach tabeli.

3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ODCINKA DROGI (tabela 10)

Kolumna 1 - Kilometraż

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 2 - Data

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 3 - Lokalizacja

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 4 - Odcinek w granicach administracyjnych miasta

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 5 - Klasa techniczna / nośność

    Zgodnie z opisem do tabeli 8

Kolumna 6 - Oznakowanie poziome

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące występowania oznakowania poziomego odcinka drogi, w oparciu o projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, w formie zapisu:

PZ

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu stanowi załącznik do ewidencji.

Lokalizację początku i końca odcinka z oznakowaniem poziomym podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 7 i 8 - Oznakowanie pionowe

    W kolumnach tych podaje się dane dotyczące rodzaju oznakowania pionowego drogi, w oparciu o projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, odpowiednio dla strony prawej i lewej, w formie zapisu:

PN

gdzie:
PN - odpowiedni symbol znaku pionowego zgodnie z rozporządzeniem określającym znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu stanowi załącznik do ewidencji.

Lokalizację znaku podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 9, 10 i 11 - Bariery

    W kolumnach tych podaje się dane dotyczące barier i wygrodzeń usytuowanych wzdłuż drogi stosowanych w celu ochrony użytkowników, odpowiednio dla strony prawej, lewej oraz ewentualnie w środkowym pasie dzielącym dla dróg dwujezdniowych, w formie zapisu:

R

S

gdzie:
R - rodzaj bariery i wygrodzenia oznaczony następującymi symbolami:
    BB - bariery betonowe
    BS - bariery stalowe
    W - wygrodzenie (np. łańcuchowe, segmentowe, wykonane z prętów, siatek, kształtowników, płyt w ramach)
    I - inne,
S - odległość bariery lub ogrodzenia od osi jezdni.

Lokalizację początku i końca bariery lub ogrodzenia podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 12 i 13 - Ekrany

    W kolumnach tych podaje się dane dotyczące występowania ekranów dźwiękochłonnych i przeciwolśnieniowych zamontowanych wzdłuż jezdni, odpowiednio dla strony prawej lub lewej, w formie zapisu:

E

gdzie:
E - rodzaj ekranu oznaczony symbolami:
    H - ekran dźwiękochłonny
    S - ekran przeciwolśnieniowy.

Lokalizację początku i końca ekranu podaje się w kolumnie 3.

Kolumny 14, 15 i 16 - Oświetlenie

    W kolumnach tych podaje się dane dotyczące urządzeń oświetlenia drogi, odpowiednio dla strony prawej, lewej lub pasa dzielącego w przypadku drogi dwujezdniowej, w formie zapisu:

OS

Lokalizację początku i końca odcinka z oświetleniem drogi podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 17 - Sygnalizacja

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące występowania sygnalizacji ustawionej przy drodze, w formie zapisu:

S

Lokalizację urządzenia sygnalizacyjnego podaje się w kolumnie 3.

Kolumna 18 - Ruch

    W kolumnie tej podaje się dane dotyczące wielkości ruchu drogowego na danym odcinku drogi, w formie zapisu:

R

gdzie:
R -  ruch drogowy w przekroju charakterystycznym drogi.

Lokalizację przyjętego przekroju charakterystycznego drogi, którego dotyczy dana wielkość ruchu, wpisuje się w kolumnie 3.

Kolumny 19, 20, 21 - INNE

    W kolumnach tych można podawać dane dodatkowe nieujęte w tabeli.

Kolumna 22 - UWAGI

    W kolumnie tej można wpisywać dodatkowe informacje dotyczące zapisów dokonywanych w poszczególnych kolumnach tabeli.

4. SCHEMATY SKRZYŻOWAŃ Z DROGAMI I DANE CHARAKTERYSTYCZNE SKRZYŻOWANIA

    W części 4 książki drogi należy zamieszczać rysunki i informacje dotyczące danego skrzyżowania dróg według wzoru podanego w tabeli 11.

Objaśnienia do tabeli 11

Kolumna 2 w kolumnie podaje się numer elementu skrzyżowania zaznaczony na schemacie.
Kolumna 3 długość jezdni wlicza się do ogólnej długości drogi w zestawieniu zbiorczym w tabeli 3a lub 3b.
Kolumna 6 długości pasów włączeń i wyłączeń nie wlicza się do ogólnej długości drogi w zestawieniu zbiorczym, tj. w tabeli 3a lub 3b.
Kolumny 5 i 8 rodzaj nawierzchni określa się według symboli warstwy ścieralnej podanych w objaśnieniach do kolumny 6 tabeli 8.
Kolumny 4, 7, 11 i 13 powierzchnie jezdni, pasów włączeń i wyłączeń oraz chodników i ścieżek rowerowych wlicza się do ogólnych powierzchni w odpowiednich kolumnach zestawienia zbiorczego w tabeli 3a lub 3b.

5. RYSUNKI PRZEKROJÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DROGI

    W części 5 książki drogi należy zamieszczać rysunki przekrojów charakterystycznych drogi, ułożonych zgodnie ze zwiększającym się kilometrażem, obejmujące przekroje poprzeczne z podaniem szerokości wszystkich elementów drogi.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012