Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2005 Nr 57

498

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego2)

    Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

    § 1. 1. Określa się wzory świadectwa fitosanitarnego i świadectwa fitosanitarnego w przypadku reeksportu dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w części B załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571 i Nr 138, poz. 1466), wydawanych przez organizację ochrony roślin państwa trzeciego, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

    2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, wypełnia się zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych3).

    § 2. Do dnia 31 grudnia 2009 r. mogą być stosowane świadectwa fitosanitarne i świadectwa fitosanitarne w przypadku reeksportu dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w części B załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych, wydawane przez organizację ochrony roślin państwa trzeciego, zgodne ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

    § 3. Świadectwa, o których mowa w § 1 i 2, wystawia się w formie pisemnej.

    § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J.J. Pilarczyk

_________
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji nr 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określającej wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich, wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE (Dz. Urz. L 319 z 20.10.2004, str. 9).
3) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures; Guidelines for phytosanitary certificates, Publication No 12, May 2001.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 marca 2005 r. (poz. 498)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012