Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2005 Nr 170

1426

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej

    Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

    § 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych:

a) jednostek budżetowych, a w przypadku gdy jednostka budżetowa dysponuje rachunkiem dochodów własnych - również z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,

b) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

c) funduszy celowych,

d) szkół wyższych będących jednostkami sektora finansów publicznych - w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń;

2) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych;

3) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań finansowych, w tym budżetowych, których mogą dotyczyć szczególne zasady rachunkowości, terminy sporządzania tych sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań.

    § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o finansach publicznych - ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

2) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2));

3) ustawa - Ordynacja podatkowa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199);

4) placówka - jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

5) samorządowa jednostka budżetowa - odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;

6) zarząd jednostki samorządu terytorialnego - wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku;

7) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku;

8) dysponenci środków budżetu państwa - dysponentów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 285, poz. 2854);

9) klasyfikacja budżetowa - klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm.3)) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652);

10) klasyfikacja wydatków strukturalnych - klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 285, poz. 2851);

11) rok budżetowy - rok kalendarzowy;

12) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy - również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji.

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

    § 3. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań budżetowych:

1) Rb-23 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-23A - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-23B - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Rb-23PL - kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Rb-23 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) Rb-24 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) Rb-27 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) Rb-PDP - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) Rb-28 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) Rb-28 PRF - miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) Rb-28NW - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) Rb-30 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) Rb-31 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) Rb-33 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) Rb-34 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) Rb-40 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) Rb-70 - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) Rb-71 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków/dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) Rb-WS - roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) Rb-FM - półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) Rb-FC - półroczne/roczne sprawozdanie o środkach funduszu celowego otrzymanych na zadania inne niż określone w ustawie tworzącej fundusz; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

    § 4. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań są obowiązani:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponeci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek - Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N, Rb-70,

b) kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy placówek, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami dochodów własnych - Rb-34,

c) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego - Rb-FM,

d) dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej - Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

e) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - Rb-28NW,

f) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki na inwestycje wieloletnie - Rb-71,

g) dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-50,

h) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe - Rb-24, Rb-27,

i) dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe - Rb-23A, Rb-23B, Rb-27,

j) kierownicy państwowych zakładów budżetowych - Rb-30, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

k) kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych - Rb-31, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

I) kierownicy placówek - Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL,

m) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ,

n) Minister Finansów z tytułu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Rb-27,

o) kierownicy jednostek organizacyjnych wydatkujących środki z funduszu celowego na realizację zadań innych niż określone w ustawie tworzącej fundusz - Rb-FC;

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS,

b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N,

c) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, dysponujący funduszem celowym nieposiadającym osobowości prawnej - Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

d) kierownicy gminnych, powiatowych, wojewódzkich zakładów budżetowych - Rb-30, Rb-Z, Rb-N,

e) kierownicy gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych - Rb-31, Rb-Z, Rb-N,

f) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami dochodów własnych - Rb-34,

g) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa - Rb-27;

3) w zakresie przepływów i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

a) kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Rb-23 PRF, Rb-28 PRF,

b) kierownicy agencji - Rb-23 PRF, Rb-28 PRF;

4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w państwowych szkołach wyższych - rektorzy państwowych szkół wyższych - Rb-70;

5) w zakresie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, określonych w ustawie budżetowej na dany rok - dysponenci państwowych funduszy celowych - Rb-40;

6) w zakresie realizacji wydatków strukturalnych:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki skonsolidowane obejmujące wydatki jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, a w przypadku powiatów i gmin - również wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami - Rb-WS,

b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, którzy wykazują wydatki skonsolidowane obejmujące wydatki jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami - Rb-WS,

c) dysponenci państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną - Rb-WS,

d) państwowe szkoły wyższe - Rb-WS,

e) jednostki badawczo-rozwojowe - Rb-WS,

f) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne - Rb-WS,

g) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego - Rb-WS.

Rozdział 4

Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań

    § 5. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

2) w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

    § 6. 1. Sprawozdania:

1) jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych;

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, z zastrzeżeniem ust. 2 - są sporządzane przez:

a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

b) dysponentów głównych środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,

c) dyrektorów izb skarbowych na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;

3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;

4) skonsolidowane - są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 6, po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.

    2. Dysponent części 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe sporządza sprawozdanie łączne na podstawie:

1) własnego sprawozdania jednostkowego i sprawozdań jednostkowych podległych jednostek budżetowych;

2) sprawozdań łącznych dysponentów drugiego stopnia z zakresu państwowych jednostek budżetowych;

3) sprawozdania łącznego organów podatkowych.

    § 7. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne, z wyjątkiem sprawozdań Rb-23, Rb-Z oraz Rb-N, sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

    § 8. 1. Sprawozdania:

1) jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem jednostkowego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego Rb-PDP i Rb-NDS, które sporządza się w złotych, oraz sprawozdań jednostkowych placówek, które sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) łączne i zbiorcze sporządza się w złotych;

3) skonsolidowane sporządza się w tysiącach złotych.

    2. W przypadku gdy dysponent środków budżetu państwa nie ma jednostek podległych, sporządza sprawozdanie jednostkowe w dwóch wersjach:

1) przeznaczone do akt jednostki - w złotych i groszach;

2) przeznaczone do przekazania do Ministerstwa Finansów - w złotych.

    § 9. 1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

    2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

    3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

    4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

    5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

    § 10. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

    § 11. Sprawozdania sporządza się w ilości egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie. Jednostce uprawnionej do otrzymywania sprawozdań przekazuje się pierwszy egzemplarz (oryginał) sprawozdania.

    § 12. 1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-PDP do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych.

    2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

    3. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

    § 13. 1. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-23 PRF, Rb-40 i Rb-FM są przekazywane wyłącznie w formie dokumentu.

    § 14. Jednostki wymienione w § 4 pkt 6 przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania skonsolidowane w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

    § 15. Kierownicy jednostek, sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej, zachowują na dowolnym nośniku elektronicznym kopie tych sprawozdań.

    § 16. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

1) w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 31 do rozporządzenia;

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 32 do rozporządzenia;

3) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 33 do rozporządzenia.

    § 17. 1. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania jednostkowe są obowiązani do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań łącznych.

    2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetu państwa, określa załącznik nr 34 do rozporządzenia.

    § 18. 1. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania jednostkowe są obowiązani do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

    2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 35 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Okresy sprawozdawcze

    § 19. 1. Sprawozdania miesięczne sporządza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

    2. Sprawozdania kwartalne sporządza się za każdy kolejny kwartał roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

    3. Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego.

    4. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym, o których mowa w § 17 rozporządzenia wymienionego w § 2 pkt 8.

    5. Sprawozdania miesięczne urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa sporządza się za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.

    6. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-34 tylko za II i IV kwartał.

Rozdział 6

Uzgadnianie sprawozdań

    § 20. 1. Wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23, Rb-23A i Rb-23B, stany rachunków bieżących uzgadnia się na koniec okresu sprawozdawczego z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego.

    2. Urzędy skarbowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany dochodów na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego - według subkont - wykazywanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24.

    3. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2.

    4. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2:

1) miesięcznych, z wyłączeniem miesięcznych za grudzień - według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;

2) miesięcznych za grudzień - według stanu na dzień 8 stycznia;

3) rocznych:

a) państwowych jednostek budżetowych - według stanu na dzień 16 stycznia,

b) urzędów skarbowych - według stanu na dzień 26 stycznia.

    5. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 4, jest dniem wolnym od pracy, potwierdzenia faktu uzgodnienia sprawozdań dokonuje się według stanu na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

    6. Jednostka nadrzędna, przyjmując sprawozdania jednostkowe, jest obowiązana sprawdzić fakt potwierdzenia oddziału okręgowego, o którym mowa w ust. 3.

    7. Dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają sprawozdanie Rb-23 za wszystkie okresy sprawozdawcze - w zakresie kwot środków otrzymanych i przekazanych - z dysponentami środków budżetu państwa wyższego i niższego stopnia.

    8. Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe oraz dysponenci środków budżetu państwa, uzgadniają z Ministerstwem Finansów kwoty dochodów przekazane na rachunki bieżące budżetu państwa za każdy kwartał roku budżetowego, z tym że:

1) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem izb skarbowych;

2) dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem dysponentów głównych budżetu państwa.

    § 21. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy agencji otrzymujący środki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności potwierdzają w bankach, w których prowadzone są ich rachunki, stany środków na tych rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego poprzez odciśnięcie stempla dziennego na sprawozdaniu Rb-23 PRF.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

    § 22. Dysponenci środków, o których mowa w art. 72 i 77 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), sporządzają i przekazują sprawozdania z rozliczenia tych środków na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2004 r.

    § 23. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sprawozdań za okresy sprawozdawcze, poczynając od sprawozdań miesięcznych za wrzesień 2005 r., kwartalnych za III kwartał 2005 r. i rocznych za 2005 r., z zastrzeżeniem § 24 i 25.

    § 24. Półroczne sprawozdanie Rb-FC o środkach funduszu celowego otrzymanych na zadania inne niż określone w ustawie tworzącej fundusz jest sporządzane w terminie do dnia 30 września 2005 r.

    § 25. 1. Jednostkowe sprawozdania kwartalne Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych są sporządzane po raz pierwszy za II kwartał 2005 r. i przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 10 października 2005 r.

    2. Zbiorcze sprawozdania Rb-34 za II kwartał 2005 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują w formie dokumentu i w formie elektronicznej do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 25 października 2005 r.

    3. Dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 2, regionalne izby obrachunkowe przekazują w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 9 listopada 2005 r.

    § 26. Sprawozdanie roczne Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych jest sporządzane po raz pierwszy za okres sprawozdawczy roczny 2005 i obejmuje wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2005 r.

    § 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

____________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1419 i 1420.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93, poz. 835, z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306, z 2004 r. Nr 118, poz. 1232 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 280 i Nr 68, poz. 591.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. Nr 125, poz. 1160 oraz z 2004 r. Nr 250, poz. 2505).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia 19 sierpnia 2005 r. (poz. 1426)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

Załącznik nr 7   

Załącznik nr 8   

Załącznik nr 9   

Załącznik nr 10   

Załącznik nr 11   

Załącznik nr 12   

Załącznik nr 13   

Załącznik nr 14   

Załącznik nr 15   

Załącznik nr 16   

Załącznik nr 17   

Załącznik nr 18   

Załącznik nr 19   

Załącznik nr 20   

Załącznik nr 21   

Załącznik nr 22   

Załącznik nr 23   

Załącznik nr 24   

Załącznik nr 25   

Załącznik nr 26   

Załącznik nr 27   

Załącznik nr 28   

Załącznik nr 29   

Załącznik nr 30   

Załącznik nr 31   

Załącznik nr 32   

Załącznik nr 33   

Załącznik nr 34   

Załącznik nr 35   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012