Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2004 Nr 110

Załącznik nr 1   

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM WZORZE
(format strony A6)

Uwagi:

1) Na stronie 5 znajdują się pola przewidziane na umieszczenie kodu kreskowego i kodu OCRB*).

2) Strony zewnętrzne nr: 1, 5, 6 pokrywa się specjalną folią.

*) Kod OCRB oznacza kod służący do zapisu i automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

Strony zewnętrzne nr: 1, 5, 6

 

Strony wewnętrzne nr: 2, 3, 4

Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu,

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu:

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

l data wydania dowodu rejestracyjnego,

J kategoria pojazdu,

K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemność silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1 liczba miejsc siedzących, wtaczając siedzenie kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.

Uwaga:

*) Posiadacz dowodu rejestracyjnego - jest to podmiot, któremu organ rejestrujący wydał dowód rejestracyjny uprawniający ten podmiot do poruszania się pojazdem w ruchu, i jest to:
    a) właściciel pojazdu albo
    b) użytkownik pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu.
**) Maksymalna masa całkowita pojazdu jest największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012