Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2002 Nr 50

456

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

    Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185) zarządza się, co następuje:

    § 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kwota bazowa - kwotę bazową, której wysokość ustaloną odrębnie dla policjantów objętych i nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym określa ustawa budżetowa,

2) przełożony właściwy w sprawach osobowych - Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji oraz komendantów szkół policyjnych.

    § 2. 1. Policjantowi, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, polegających na obsłudze codziennej powierzonego mu do prowadzenia sprzętu transportowego, przysługuje - za każdy dzień wykonywania tych czynności - dodatkowe wynagrodzenie obliczane w relacji procentowej do kwoty bazowej w wysokości:

1) za obsługę codzienną transportera opancerzonego, samobieżnego miotacza wody lub gazów łzawiących, autobusu, samochodu ciężarowego i samochodu specjalnego lub specjalizowanego na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2,5 t - do 0,65% kwoty bazowej,

2) za obsługę codzienną samochodu niewymienionego w pkt 1 oraz łodzi motorowej, ciągnika rolniczego lub ciężkiego sprzętu budowlanego - do 0,45% kwoty bazowej,

3) za obsługę codzienną motocykla lub innego sprzętu transportowego niewymienionego w pkt 1 i 2 - do 0,2% kwoty bazowej.

    2. Łączna kwota dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obsługi codziennej danej jednostki sprzętu transportowego nie może przekroczyć dziennie kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1.

    § 3. Policjantowi kierującemu służbowym sprzętem transportowym, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, polegających na obsłudze technicznej nr 1 sprzętu transportowego, przysługuje - za jednorazowe wykonanie tej obsługi - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) za obsługę techniczną nr 1 transportera opancerzonego, samobieżnego miotacza wody (gazu), ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu, samochodu ciężarowego i pochodnego oraz specjalnego (specjalizowanego) na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2,5 t - do 10% kwoty bazowej,

2) za obsługę techniczną nr 1 samochodu osobowego, osobowo-terenowego, mikrobusu, furgonu i pochodnego, specjalnego (specjalizowanego) na podwoziu furgonu oraz łodzi motorowej z silnikiem wbudowanym, łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym, pojazdu o napędzie elektrycznym, wózka transportowego o napędzie spalinowym, przyczepy samochodowej oraz ciągnika rolniczego i ogrodniczego - do 5% kwoty bazowej,

3) za obsługę techniczną nr 1 motocykla lub innego sprzętu transportowego niewymienionego w pkt 1 i 2 - do 3,5% kwoty bazowej.

    § 4. Policjantowi kierującemu służbowym sprzętem transportowym, któremu zlecono na piśmie wykonywanie innych niż określone w § 2 i 3 zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, związanych z jego obsługą bądź dotyczących przewożonych nim ładunków lub osób, przysługuje - za każdy dzień wykonywania tych czynności - dodatkowe wynagrodzenie łącznie w wysokości do 1,75% kwoty bazowej.

    § 5. 1. Wysokość stawki jednostkowej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 2-4, ustala przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba, uwzględniając ich rodzaj, zakres i uciążliwość.

    2. Zasady wykonywania obsługi codziennej i obsługi technicznej nr 1 sprzętu transportowego oraz jego klasyfikację określają przepisy w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji oraz w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych oraz policjantów w sprzęt transportowy.

    § 6. Przepisy § 1-5 nie mają zastosowania do policjantów kierujących pojazdami służbowymi przekazanymi im do eksploatacji na podstawie umowy użyczenia samochodu osobowego lub motocykla.

    § 7. Policjantowi posiadającemu zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi agregatów prądotwórczych i elektrowni oświetleniowych, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, polegających na konserwacji tego sprzętu, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) za bieżącą konserwację agregatu lub elektrowni - do 5% kwoty bazowej,

2) za jednorazowe przygotowanie do pracy, uruchomienie na czas 20 minut, a następnie zakonserwowanie agregatu lub elektrowni - do 6% kwoty bazowej.

Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

    § 8. 1. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

    2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako odpowiednią wielokrotność stawki jednostkowej ustalonej w trybie określonym w § 5 ust. 1 i § 7, odrębnie dla każdego rodzaju zleconych policjantowi zadań.

    § 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. Nr 61, poz. 670).

    § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2002 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:   
K. Janik

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012