Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2002 Nr 162

1342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 września 2002 r.

w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych.

    Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

    § 1. Rozporządzenie określa:

1) strukturę organizacyjną, warunki i sposób działania stacji sanitarno-epidemiologicznych;

2) kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy;

3) wzór legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.

    § 2. 1. W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą być tworzone: działy, oddziały, sekcje, laboratoria, pracownie, samodzielne stanowiska pracy.

    2. W działach, o których mowa w ust. 1, mogą być wydzielone piony:

1) nadzoru bieżącego;

2) nadzoru zapobiegawczego;

3) laboratoryjny.

    3. W pionach nadzoru bieżącego, nadzoru zapobiegawczego i laboratoryjnym mogą być tworzone: sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

    4. W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy się oddziały higieny radiacyjnej i w uzasadnionych przypadkach oddziały higieny transportu.

    5. W przypadku powstania obowiązku określonego w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300), w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy się samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego.

    § 3. 1. W powiatowej i w granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą być tworzone: oddziały, sekcje, laboratoria i samodzielne stanowiska pracy.

    2. W granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy się ponadto oddział higieny transportu.

    § 4. W obrębie międzynarodowych portów lotniczych, portów i przystani morskich oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla wewnętrznych obszarów celnych w granicznych lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych mogą być tworzone punkty granicznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej jako komórki organizacyjne właściwej stacji.

    § 5. 1. Obsługę finansową i administracyjną w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonuje dział ekonomiczny i administracyjny, w którym mogą być tworzone oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

    2. Obsługę finansową i administracyjną w powiatowej, granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonuje oddział ekonomiczny i administracyjny, w którym mogą być tworzone sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

    § 6. 1. Siedzibą wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest siedziba właściwego państwowego inspektora sanitarnego kierującego jej działalnością.

    2. Terytorialny zakres działania wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej obejmuje obszar działania państwowego inspektora sanitarnego kierującego jej działalnością.

    § 7. 1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, określającego szczegółową organizację stacji sanitarno-epidemiologicznej, w szczególności:

1) nazwy i zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk;

2) zadania pracowników stacji, z uwzględnieniem czynności związanych z realizacją zadań powierzonych państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w szczególności w zakresie:

a) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez państwowego inspektora sanitarnego,

b) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych,

c) wykonywania badań i pomiarów środowiskowych,

d) opracowywania ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,

e) działalności przeciwepidemicznej,

f) opracowywania analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,

g) przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

h) przygotowywania i składania projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,

i) przygotowywania spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,

j) inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i sprawowania nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń,

k) sprawowania nadzoru i egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,

I) prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,

m) prowadzenia spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

n) sprawowania nadzoru i wykonywania badań w zakresie higieny radiacyjnej,

o) sprawowania nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

p) sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,

q) sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,

r) sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,

s) prowadzenia spraw związanych ze statystyką publiczną,

t) opracowywania projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych.

    2. Regulamin organizacyjny stacji sanitarno-epidemiologicznej nadaje dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej.

    3. Regulamin organizacyjny:

1) wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej zatwierdza Główny Inspektor Sanitarny;

2) powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej zatwierdza państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

    § 8. Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    § 9. 1. Pracownikowi stacji sanitarno-epidemiologicznej wydaje się legitymację służbową, zwaną dalej "legitymacją", której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

    2. Legitymację wystawia właściwy państwowy inspektor sanitarny.

    § 10. 1. Pracownik zatrudniony przed wejściem w życie rozporządzenia, niemający wymaganego wykształcenia lub liczby lat pracy zawodowej, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli:

1) był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami lub był zwolniony od posiadania wymaganych kwalifikacji na podstawie tych przepisów oraz

2) uzupełni wykształcenie w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

    2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników osiągających wiek emerytalny, określony w odrębnych przepisach, w ciągu 8 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

    § 11. Wojewódzkie oraz powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne posiadające w dniu wejścia w życie rozporządzenia w swojej strukturze organizacyjnej odpowiednio: oddziały zamiejscowe lub oddziały terenowe dostosują strukturę organizacyjną stacji do struktury organizacyjnej określonej w rozporządzeniu nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

    § 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3, § 4, § 5 ust. 2 i § 7 ust. 3 pkt 2, w części dotyczącej granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 9 września 2002 r. (poz. 1342)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012