Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2002 Nr 161

1338

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

    Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:

    § 1. W skład powierzchni podstawowej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą następujące pomieszczenia:

1) izba ekspedycyjna;

2) izba recepturowa, która może być wyposażona w śluzę;

3) izba do sporządzania produktów homeopatycznych - jeżeli apteka sporządza produkty homeopatyczne;

4) zmywalnia;

5) magazyn lub magazyny produktów leczniczych;

6) magazyn lub magazyny do przechowywania asortymentu wymienionego w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, jeżeli jest on prowadzony przez aptekę;

7) pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe;

8) komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu;

9) archiwum.

    § 2. W skład powierzchni pomocniczej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą:

1) pomieszczenie socjalne;

2) szatnia dla personelu z odrębnymi szafami na okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w ilości zależnej od zatrudnionego personelu (dopuszcza się usytuowanie szatni w komorze przyjęć);

3) pomieszczenie sanitarne;

4) pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości;

5) powierzchnia komunikacyjna (korytarze, przedsionki itp.).

    § 3. 1. W skład powierzchni podstawowej lokalu apteki szpitalnej wchodzą pomieszczenia wymienione w § 1 pkt 1, 2 i 4-8, a także:

1) pomieszczenie do jałowego przygotowywania leków;

2) sterylizatornia;

3) pomieszczenie odpowiednie do przechowywania produktów leczniczych łatwo palnych oraz żrących;

4) pokój kierownika apteki.

    2. Jeżeli w aptece szpitalnej wykonywane są leki do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki cytostatyczne, koncentraty do hemodializy i dializy dootrzewnowej lub płyny infuzyjne, to w skład powierzchni podstawowej wchodzą ponadto:

1) pracownia do przygotowywania płynów infuzyjnych z laboratorium kontroli jakości;

2) destylatornia;

3) pomieszczenie do przygotowywania leków cytostatycznych;

4) pomieszczenie do przygotowywania koncentratów do dializy.

    3. Rodzaj i liczba pomieszczeń powinny wynikać z rodzaju wykonywanych przez aptekę czynności, a także wykonywanych świadczeń zdrowotnych przez placówkę, w której apteka jest utworzona.

    § 4. W skład powierzchni pomocniczej lokalu apteki szpitalnej wchodzą pomieszczenia wymienione w § 2.

    § 5. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek (M. P. z 1992 r. Nr 37, poz. 277).

    § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012