Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2001 Nr 74

Załącznik nr 1   

KLASYFIKACJA I KWALIFIKACJA MATERIAŁÓW WYŁĄCZANYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
 
KLASYFIKACJA
Podział materiałów według grup asortymentowych na poszczególne zespoły tematyczne
KWALIFIKACJA
Kategoria archiwalna
UWAGI
zasób centralny zasób wojewódzki zasób powiatowy Rodzaje materiałów przyporządkowane poszczególnym zespołom tematycznym
1. OSNOWY GEODEZYJNE
1.1. Katalogi i banki osnów geodezyjnych
1.1.1. podstawowych A BC BC katalogi punktów, matryce opisów topograficznych punktów, szkice sieci osnów poziomych i wysokościowych, zapis cyfrowy ww. danych
1.1.2. szczegółowych i pomiarowych stabilizowanych     BE katalogi punktów, matryce opisów topograficznych punktów, szkice sieci osnów poziomych i wysokościowych, zapis cyfrowy ww. danych
1.2. Dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne
1.2.1. pomiędzy układami współrzędnych geodezyjnych o znaczeniu ogólnopaństwowym A     operaty zawierające wzory redukcyjne, wartości zniekształceń odwzorowawczych, czy konwergencję południkową, współczynniki transformacji i in. lub nośniki magnetyczne zawierające ww. dane
1.2.2. pomiędzy państwowym układem współrzędnych a układami lokalnymi     A operaty zawierające współczynniki transformacji, charakterystyki sieci i in. lub nośniki magnetyczne zawierające ww. dane
1.3. Dokumenty dotyczące pomiaru, obliczeń, przeglądów i konserwacji osnów geodezyjnych poziomowych i wysokościowych.
1.3.1 Podstawowych
1.3.2. Szczegółowych
BE
 
  BC sprawozdania techniczne, mapy z projektami osnów, robocze mapy przeglądowe, dzienniki niwelacji, dzienniki pomiarów kątów, kierunków, boków, arkusze pomiaru ekscentryczności, polowe opisy topograficzne itp.
1.4. Zasób przejściowy operatów dotyczących osnów poziomych i wysokościowych szczegółowych i pomiarowych     BC sprawozdania techniczne, mapy z projektami osnów, robocze mapy przeglądowe, dzienniki niwelacji, dzienniki pomiarów kątów i boków, protokóły kontroli itp.
2. OSNOWY GRAWIMETRYCZNE I MAGNETYCZNE
2.1. Dokumenty kartograficzne dotyczące pomiarów A     pierworysy map grawimetrycznych i magnetycznych, metryki map, szkice osnów grawimetrycznych i magnetycznych
2.2. Katalogi punktów osnów A     katalogi (kartoteki) punktów, matryce opisów topograficznych lub komputerowe nośniki magnetyczne zawierające ww. dane
2.3. Dokumenty dotyczące pomiaru, obliczeń, przeglądów i konserwacji osnów BE     operaty zawierające dzienniki pomiarowe, obliczenia, projekty sieci, sprawozdania techniczne, zestawienia wyników pomiarów, wyrównania i obliczenia
2.4. Zasób przejściowy operatów osnów BC     mapy robocze, grawimetryczne i magnetyczne, polowe opisy topograficzne, protokóły kontroli itp.
3. POMIARY ASTRONOMICZNE I SATELITARNE
3.1. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiarów astronomicznych i satelitarnych A     operaty lub dyskietki z zapisem danych z pomiarów astronomicznych i satelitarnych
4. ZDJĘCIA LOTNICZE I SATELITARNE
4.1 Oryginały zdjęć lotniczych A     zdjęcia lotnicze, negatywy i odbitki stykowe fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych, zdjęcia satelitarne
4.2. Kopie zdjęć lotniczych BE BE BE kopie
5. OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA MAP TOPOGRAFICZNYCH
5.1. Materiały źródłowe do opracowania map topograficznych A     oryginały (negatywy -diapozytywy) fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęcia satelitarne
5.2. Czystorysy map, metryki map A     czystorysy mapy fotogrametrycznej, topograficznej, metryki map
5.3. Diapozytywy map topograficznych
5.3.1. Kopie
5.3.2. Duplikaty

BE

BE

  BE

diapozytywy: czystorysów map, fotomapy, ortofotomapy, mapy fotograficznej
5.4. Baza danych banku map topograficznych A A   komputerowe nośniki informacji z zapisem baz danych
5.5. Arkusze drukowanej mapy topograficznej

A- 1 egz. BE

BE BE mapy w krojach danego układu współrzędnych
5.6. Pozostałe dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne i teledetekcyjne dotyczące pomiarów i opracowań map topograficznych BE     wykazy i kalki nazw, fotoszkice, ich kopie i powiększenia, projekty lotów, projekty osnowy fotogrametrycznej, metryki stereogramów, materiały pomocnicze i opracowania kontrolne, negatywy fotomapy i ortofotomapy
6. POMIARY GRANIC PAŃSTWA I GRANIC WOJEWÓDZTW
6.1. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące zasadniczego podziału terytorialnego państwa i województw A     operaty zawierające protokóły ustalenia granic, szkice i dzienniki pomiaru granic, opis granic, obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych, komputerowe nośniki magnetyczne zawierające ww. dane
7. PAŃSTWOWY REJESTR GRANIC WRAZ Z OPISEM ORAZ REJESTR POWIERZCHNI JEDNOSTEK ZASADNICZEGO PODZIAŁU TERYTORIALNEGO PAŃSTWA
7.1. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiarów granic państwa A     operaty zawierające protokóły znaków granicznych, obliczenia i wykazy współrzędnych znaków granicznych i punktów załamania granic, komputerowe nośniki magnetyczne zawierające ww. dane; mapy z ustalonymi punktami załamania linii granicznych
8. POMIARY GRANIC POWIATÓW I GMIN
8.1. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące zasadniczego podziału terytorialnego powiatów i gmin A   A operaty zawierające protokóły ustalenia granic, szkice i dzienniki pomiaru oraz opisu granic, obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych, komputerowe nośniki magnetyczne zawierające ww. dane
9. MAPA ZASADNICZA
9.1. Pierworysy mapy zasadniczej i metryki     A metryki map, pierworysy na folii kreślarskiej, planszach lub komputerowe nośniki magnetyczne z bazą danych mapy numerycznej
9.2. Fotomapa, ortofotomapa     A negatywy i diapozytywy: fotomapy, ortofotomapy i mapy fotograficznej, negatywy -diapozytywy zdjęć fotogrametrycznych
    BE odbitki stykowe, fotoszkice, czystorysy rysunku mapy
9.3. Mapy sytuacyjne lub sytuacyjno- wysokościowe wykonane przez mierniczych przysięgłych     BE mapy o różnych formatach i na różnym materiale (kalka płócienna, kalka, brystol, papier na płótnie)
9.4. Matryce i nakładki tematyczne mapy zasadniczej     BE matryce lub nakładki na folii, kalce kreślarskiej lub diapozytywy
9.5. Dokumenty pomiarowe i obliczeniowe z pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i uzupełniających     BC operaty zawierające dzienniki i szkice pomiarów wysokościowych, szkice polowe i dzienniki z pomiaru szczegółów sytuacyjnych i uzbrojenia terenu, obliczenia; wykazy współrzędnych punktów sytuacyjnych lub dyskietki z zapisem ww. danych
9.6. Zasób przejściowy operatów dotyczących mapy zasadniczej i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych     BC operaty zawierające pomocnicze obliczenia projektów lotów, kalki uzgodnień styków, kopie map z wynikami porównania ich w terenie, protokóły kontroli itp.
10. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW - KATASTER NIERUCHOMOŚCI
10.1. Część opisowa ewidencji gruntów     A rejestry gruntów oraz skorowidze działek i właścicieli lub komputerowe nośniki informacji zawierające ww. dane
10.2. Mapy ewidencji gruntów     A mapy na planszach, folii, papierze lub komputerowe nośniki informacji z bazami danych mapy numerycznej
10.3. Mapy i operaty katastru pruskiego i austriackiego     A mapy katastralne, księgi katastralne (księgi parcel, matrykuły podatku gruntowego), akta katastralne
10.4. Dokumenty dotyczące ziem d. zaboru rosyjskiego     A tabele ukazowe, mapy jednostkowe wsi, folwarków, przysiółków
10.5. Dokumentacja ustalenia granic     A operaty z pomiaru granic, protokóły ustalenia granic i ogłoszenia stanu władania
10.6. Pozostała dokumentacja techniczna z założenia, aktualizacji lub modernizacji ewidencji gruntów     BC operaty zawierające dzienniki i szkice z pomiaru granic, badania KW, zarysy pomiarowe, wykazy współrzędnych punktów granicznych lub komputerowe nośniki informacji zawierające ww. dane; teczki z dowodami zmian "kat. BE"
10.7. Zasób przejściowy operatów dotyczących ewidencji gruntów     BC operaty zawierające obliczenia, robocze zestawienia i wykazy, analizę danych źródłowych itp.
10.8. Część opisowa ewidencji budynków     A rejestry i karty ewidencyjne budynków, wykazy i zestawienia budynków lub komputerowe nośniki informacji zawierające ww. dane
10.9. Dokumentacja fotogrametryczna inwentaryzacji budynków     A negatywy i diapozytywy zdjęć fotogrametrycznych, opracowania rysunkowe elewacji, rzuty budynków itp.
10.10. Mapy ewidencji budynków     A mapy lub nośniki magnetyczne z bazą danych mapy numerycznej
10.11. Pozostała dokumentacja techniczna z założenia i aktualizacji ewidencji budynków     BC protokóły ustalania danych o budynkach, szkice z pomiarów inwentaryzacyjnych, dokumentacja techniczna budynków; teczki z dowodami zmian "kat. BE"
10.12. Zasób przejściowy operatów dotyczących ewidencji budynków     BC protokóły kontroli i inne dokumenty o charakterze przejściowym
11. POWSZECHNA TAKSACJA NIERUCHOMOŚCI
11.1.Dokumentacja powszechnej taksacji     A mapy i tabele taksacyjne
12. WYCIĄGI Z OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI
12.1. Wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości     BC  
13. GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
13.1. Operat klasyfikacji gleboznawczej gruntów     A mapy klasyfikacyjne, operaty zawierające protokóły klasyfikacyjne, wykaz skarg, wniosków, opisy odkrywek
13.2. Dokumentacja techniczna założenia i aktualizacji operatu klasyfikacji gleboznawczej gruntów     BE mapy glebowo - rolnicze, szkice polowe i dzienniki pomiarowe kontuarów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych, obliczenia powierzchni i in.
14. ROZGRANICZENIA , PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI I INNE OPRACOWANIA DLA CELÓW PRAWNYCH
14.1. Dokumenty z rozgraniczenia, podziału nieruchomości lub innych opracowań dla celów prawnych     A decyzje administracyjne, akty ugody, postanowienia sądu i inne dokumenty prawne; protokóły ustalenia granic i szkice rozgraniczeniowe, protokóły okazania granic, dane matematyczne ustalające granice
14.2. Pozostała dokumentacja techniczna zasobu bazowego lub użytkowego     BE szkice wyznaczenia projektu podziału, wykazy współrzędnych, protokóły wznowienia granic, zwrotne poświadczenia odbioru, badania KW, wykazy zmian gruntowych, sprawozdania techniczne itp.
14.3. Dokumentacja zasobu przejściowego     BC obliczenia współrzędnych, pól powierzchni, protokóły kontroli itp.
15. GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU
15.1. Operaty geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT     BE rejestry przewodów, mapy GESUT, nośniki magnetyczne z bazami danych ww. danych; teczki z dowodami zmian
15.2. Dokumentacja techniczna założenia i aktualizacji operatu GESUT     BE operaty zawierające szkice polowe i dzienniki pomiarowe, mapy wywiadu branżowego i in. materiały źródłowe
15.3. Dokumenty zasobu przejściowego ww. operatów     BC kopie map z wynikami porównania w terenie, mapy koordynacyjne, obliczenia współrzędnych punktów załamania przewodów i in.
16. POMIARY REALIZACYJNE I GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
16.1.Mapy obiektu, zakładu po geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej     BE pierworysy na folii kreślarskiej, planszach lub komputerowe nośniki magnetyczne z bazą danych mapy numerycznej
16.2. Dokumenty pomiarowe i obliczeniowe z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej     BC szkice i dzienniki pomiarowe, szkice osnowy realizacyjnej, wykazy miar i współrzędnych tej osnowy
16.3. Pozostałe materiały dokumentacji technicznej pomiarów realizacyjnych     BC szkice dokumentacyjne i szkice tyczenia, ustalenia parametrów normatywnych, protokóły kontroli, opracowania przejściowe
17. SCALENIA, WYMIANA GRUNTÓW, PRACE URZĄDZENIOWO - ROLNE I URZĄDZENIOWO - LEŚNE
17.1. Pierworysy projektu opracowania     A mapy lub nośniki magnetyczne z bazą danych mapy numerycznej
17.2. Szkice wyznaczenia projektu     A teczki ze szkicami lub dane numeryczne zapisane na nośnikach magnetycznych
17.3. Akta postępowania administracyjnego     A wnioski dotyczące postępowania, uchwały uczestników scalenia, decyzja zatwierdzająca scalenia itp.
17.4. Część opisowa i kartograficzna operatu ewidencji gruntów po realizacji opracowania     A rejestry gruntów, skorowidze działek i właścicieli, mapy ewidencji gruntów lub nośniki magnetyczne z bazą danych mapy numerycznej
17.5. Materiały dotyczące parcelacji majątków ziemskich     A mapy, rejestry i teczki z aktami postępowania
17.6. Pozostała dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powstała w toku wykonania prac     BE wykazy współrzędnych punktów, zarysy pomiarowe, szkice polowe i dzienniki pomiarowe, materiały wyjściowe obliczenia współrzędnych i pól powierzchni, operaty itp.
18. SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
18.1. Bazy danych A      
19. KRAJOWY SYSTEM INFORMACJI O TERENIE
19.1. Bazy danych A A A  
19.2. Pozostała dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powstała w toku wykonania prac BE BE BE  
20. FOTOMAPY I ORTOFOTOMAPY
20.1. Fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu państwowym A      
20.2. Fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu wojewódzkim   A    
20.3. Fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu powiatowym     A  
21. OPRACOWANIA TEMATYCZNE
21.1. Zbiór informacji o mapach tematycznych A A A katalogi lub komputerowe nośniki informacji zawierające ww. dane
21.2. Czystorysy map tematycznych A A A  
21.3. Mapy tematyczne (drukowane) A- 1 egz. BE BE BC mapy
21.4. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych BC BC BE arkusze elementów opisowych, diapozytywy czystorysów, kalki uzgodnienia styków, materiały pomocnicze i kontrolne
21.5. Dokumenty geodezyjne dotyczące opracowań specjalistycznych, które powstały w wyniku prac niepodlegających zgłaszaniu do zasobu BE     dokumenty o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz informacje o tych dokumentach, jak np. wyniki pomiarów powykonawczych na terenach zamkniętych, terenach zakładów górniczych, pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli, pomiary zasięgu złóż kopalin itp.
  BE BE dokumenty ww. o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym oraz informacje o tych dokumentach
22. INNE OPRACOWANIA Według bieżącej oceny wynikającej z opisu technicznego opracowania

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012