Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2001 Nr 69

Załącznik nr 10   

WZÓR PROTOKOŁU DOTYCZĄCEGO UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA BANDEROL
 

........................................
      pieczęć podatnika
     z nazwą i adresem

 
........................................
   REGON, PESEL, NIP*)
 

PROTOKÓŁ
z dnia .........................

w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia*) banderol   ..................................................................1)
sporządzony w ................................................................. 2) przez ..................................................................
.............................................................................................................................................................................
Opis okoliczności utarty, zniszczenia, uszkodzenia*) banderol ..................................................................3)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono (nie)*) wnosząc zastrzeżeń (nia)*) ...................................................................
.............................................................................................................................................................................
Protokół sporządzono w ............. egzemplarzach, które przekazano ..........................................................
.............................................................................................................................................................................
 
 

Podpisy członków komisji
.........................................
.........................................

 

Podpis pracownika
szczególnego
nadzoru podatkowego*)
.........................................
 

 
Objaśnienia:
1) Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna).
2) Należy podać miejscowość.
3) Należy podać: podatkowych albo legalizacyjnych przy wykorzystaniu załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia, z tym że przy
legalizacyjnych należy podać: na papierosy importowane albo krajowe, albo alkohol importowany, albo krajowy, np. w
butelce do 0,25 l, albo powyżej 0,25 l, albo wyroby winiarskie importowane, albo krajowe, np. w butelce do 0,5 l, albo
powyżej 0,5 l.
*) Niepotrzebne skreślić.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012