Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2001 Nr 63

643

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 czerwca 2001 r.

w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych.

    Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580 i z 2001 r. Nr 56, poz. 579) zarządza się, co następuje:

    § 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych, a także wzory tych kart i zawiadomień.

    § 2. 1. Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym do sporządzania kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych, zwanych dalej "zawiadomieniami", przesyłają karty rejestracyjne i zawiadomienia niezwłocznie po ich sporządzeniu do Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej "Rejestrem".

    2. Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyła się za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą, za pośrednictwem funkcjonariusza organu wysyłającego albo w inny sposób przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

    3. Karty rejestracyjne i zawiadomienia sporządza się pismem drukowanym.

    4. Karty rejestracyjne i zawiadomienia opatruje się pieczęcią urzędową organu uprawnionego do ich sporządzania.

    § 3. 1. Ustala się następujące karty rejestracyjne:

1) karta rejestracyjna karna,

2) karta rejestracyjna nieletniego.

    2. Wzory karty rejestracyjnej karnej i karty rejestracyjnej nieletniego określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

    § 4. Ustala się następujące zawiadomienia:

1) zawiadomienie w postępowaniu karnym,

2) zawiadomienie o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, w trybie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego,

3) zawiadomienie o osobie pozbawionej wolności,

4) zawiadomienie w postępowaniu w sprawach nieletnich,

5) zawiadomienie o umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich,

6) zawiadomienie o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego,

7) zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania.

    § 5. 1. Na druku zawiadomienia w postępowaniu karnym umieszcza się informacje o:

1) orzeczonych karach, środkach karnych lub środkach zabezpieczających,

2) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny,

3) odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności,

4) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,

5) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub zastępczą karę pozbawienia wolności,

6) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności,

7) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

8) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną,

9) wykonaniu kary ograniczenia wolności,

10) wykonaniu grzywny,

11) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków karnych określonych w art. 39 pkt 5 Kodeksu karnego, w art. 22 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń,

12) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93-98 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających,

13) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów,

14) umorzeniu postępowania wykonawczego,

15) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji,

16) zastosowaniu amnestii,

17) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

18) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze,

19) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze,

20) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,

21) zarządzeniu zatarcia skazania,

22) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze,

23) przerwie wykonania kary pozbawienia wolności,

24) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia.

    2. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-22, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

    3. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 23 lub 24, oraz o umorzeniu postępowania wykonawczego w takich sprawach przesyła do Rejestru sąd penitencjarny.

    4. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

    § 6. 1. Na druku zawiadomienia o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, w trybie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, umieszcza się informacje o tym zawieszeniu.

    2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

    3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

    § 7. 1. Na druku zawiadomienia o osobie pozbawionej wolności umieszcza się informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego oraz aresztu.

    2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

    3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

    § 8. 1. Na druku zawiadomienia w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza się informacje o:

1) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego,

2) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia,

3) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym,

4) zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego oraz leczniczo-wychowawczego,

5) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych,

6) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego,

7) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,

8) wykonaniu środka zabezpieczającego - przepadku przedmiotów, orzeczonego na podstawie art. 43 § 1 pkt 5 Kodeksu karnego skarbowego.

    2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny.

    3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

    § 9. 1. Na druku zawiadomienia o umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich umieszcza się informacje o tym umieszczeniu lub zwolnieniu.

    2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie art. 10 § 2 Kodeksu karnego.

    3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

    § 10. 1. Na druku zawiadomienia o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego umieszcza się informacje o tym rozesłaniu i odwołaniu.

    2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie, a jeżeli postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym wydał prokurator - prokurator.

    3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

    § 11. 1. Na druku zawiadomienia o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania umieszcza się informacje o:

1) zastosowaniu tymczasowego aresztowania,

2) uchyleniu tymczasowego aresztowania,

3) miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego.

    2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

    3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła do Rejestru sąd lub prokurator, który uchylił tymczasowe aresztowanie.

    4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

    5. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

    § 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 11 czerwca 2001 r. (poz. 643)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

Załącznik nr 7   

Załącznik nr 8   

Załącznik nr 9   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012