Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2001 Nr 61

626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

    Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje:

    § 1. Określa się ramowe plany nauczania dla:

1) szkół publicznych dla dzieci i młodzieży

a) szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) szkoły podstawowej specjalnej, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia,

c) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) gimnazjum specjalnego, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia,

e) liceum profilowanego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", w tym liceum profilowanego specjalnego, stanowiące załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia,

f) szkoły zawodowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, w tym szkoły zawodowej specjalnej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

2) szkół publicznych dla dorosłych:

a) VI klasy szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

b) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

c) liceum profilowanego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

d) szkoły zawodowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,

3) liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, stanowiące załączniki nr 14 i 15 do rozporządzenia,

4) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stanowiące załączniki nr 16 i 17 do rozporządzenia,

5) szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych oraz liceum technicznego dla młodzieży i dorosłych, stanowiące załączniki nr 18 - 25 do rozporządzenia,

6) ponadpodstawowych szkół specjalnych, stanowiące załączniki nr 26 - 37 do rozporządzenia.

    § 2. 1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin dla odpowiednich okresów kształcenia o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami edukacyjnymi", w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum profilowanym i szkole zawodowej oraz w szkołach ponadpodstawowych:

1) zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 1, kształcenie zintegrowane, kształcenie w profilach lub realizacja ścieżek edukacyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt 3, zwanych dalej "zajęciami edukacyjnymi",

2) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

3) zajęć o charakterze terapeutyczno-wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej "zajęciami rewalidacyjnymi",

4) zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

    2. Ramowy plan nauczania szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej określa obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych w całym etapie edukacyjnym.

    3. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych najwyżej o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.

    4. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem ust. 5 i 6, mogą być przeznaczone na:

1) zwiększenie liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych,

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym nauczanie języka obcego, języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,

3) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 1, lub w postaci odrębnych zajęć,

4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

5) nauczanie historii i geografii kraju ojczystego mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego grup etnicznych - w szkołach z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych,

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz inne zajęcia prowadzone przez wychowawcę.

    5. Dyrektor szkoły ponadpodstawowej może przeznaczyć godziny zajęć fakultatywnych, a dyrektor liceum profilowanego - godziny będące w jego dyspozycji, na wprowadzenie do szkolnego planu nauczania, o którym mowa w § 3 ust. 1, przedmiotów ważnych ze względu na profil nauczania, a nieumieszczonych w ramowym planie nauczania. Dyrektor liceum profilowanego może przeznaczyć ponadto część godzin, będących w jego dyspozycji, na wprowadzenie do szkolnego planu nauczania kursów o charakterze zawodowym.

    6. Zajęcia edukacyjne "wychowanie do życia w rodzinie" są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

    7. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

    § 3. 1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

    2. W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne:

1) korekcyjne wad postawy,

2) korygujące wady mowy,

3) orientacji przestrzennej i poruszania się,

4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,

5) inne wynikające z programów rewalidacji.

    3. Zajęć wymienionych w ust. 2 nie organizuje się w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, a także w szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

    4. W szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem nauka alternatywnych metod komunikacji nie jest prowadzona w ramach zajęć rewalidacyjnych.

    5. W szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania w szkolnym planie nauczania należy uwzględnić zajęcia socjoterapeutyczne.

    6. Dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, którzy nie byli objęci wychowaniem przedszkolnym, wprowadza się możliwość tworzenia zerowego etapu edukacyjnego.

    7. Dla uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przynajmniej o jeden rok.

    8. W szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych szkolny plan nauczania uwzględnia plany nauczania zawarte w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

    9. W szkołach zawodowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f) i pkt 2 lit. d), szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zestawy zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

    10. W szkolnym planie nauczania, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wprowadzenie:

1) zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, w ramach którego prowadzone jest zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, zwany dalej "blokiem przedmiotowym", w tym w blok przedmiotowy inny niż określony w ramowym planie nauczania, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz zachowania obowiązującego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.

    11. Dyrektor szkoły ponadpodstawowej może przesunąć nauczanie języków obcych i przedmiotów, dla których jest przewidziany wymiar 1 lub 2 godzin zajęć tygodniowo, w całości lub w części do innej klasy niż określona w ramowym planie nauczania.

    12. Jeżeli w szkole jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania.

    § 4. 1. W szkolnych planach nauczania w szkołach (oddziałach) dla mniejszości narodowych i grup etnicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, należy dodatkowo uwzględnić godziny na naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej tygodniowo w wymiarze:

1) w szkole (oddziale) z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej:

a) w klasach I - III szkoły podstawowej - 14 godzin łącznie,

b) w klasach IV - VI szkoły podstawowej i w gimnazjum - 12 godzin łącznie,

c) w liceum ogólnokształcącym - 16 godzin łącznie,

d) w liceum profilowanym - 12 godzin łącznie,

e) w szkołach zawodowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f), szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych oraz w oddziałach tych szkół - równym wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem pkt 4,

2) w szkole dwujęzycznej (oddziale dwujęzycznym) - równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego odpowiednio we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego oraz w szkołach zawodowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f), szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych, z zastrzeżeniem pkt 4,

3) w szkole (oddziale) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej:

a) w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym - 3 godzin,

b) w szkołach zawodowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f), szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych, w tym w szkołach specjalnych, z wyjątkiem szkół specjalnych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej -  równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) w szkołach zawodowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f), szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych, prowadzących kształcenie ogólne w blokach przedmiotowych - 3 godzin w roku szkolnym.

    2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w szkołach policealnych i pomaturalnych.

    § 5. 1. W oddziałach klas dwujęzycznych gimnazjów, liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w wymiarze do 18 godzin tygodniowo w całym etapie edukacyjnym. Warunki organizowania oddziałów klas dwujęzycznych określają odrębne przepisy.

    2. W liceach profilowanych z oddziałami klas dwujęzycznych dopuszcza się kształcenie w klasie wstępnej.

    3. Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz drugiego języka obcego. Proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i języku obcym ustala nauczyciel tego przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów języka obcego, będącego drugim językiem nauczania, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.

    § 6. 1. W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych oraz liceach profilowanych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e), i szkołach zawodowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f):

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach, a w przypadku nauczania języków obcych w liceach profilowanych - także w zespołach międzyoddziałowych, liczących powyżej 24 uczniów, oraz na zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, z zastrzeżeniem pkt 3,

2) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w pkt 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) w szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w pkt 1, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów,

4) zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym że w szkołach ponadpodstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych,

5) zajęcia wychowania fizycznego w szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej są prowadzone w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

    2. Liczbę uczniów w grupach na zajęciach fakultatywnych w liceach ogólnokształcących oraz w zespołach w liceach profilowanych określają odrębne przepisy.

    § 7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.

    § 8. Wymiar godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego określają odrębne przepisy.

    § 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 128 i Nr 41, poz. 415).

    § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. (poz. 626)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

Załącznik nr 7   

Załącznik nr 8   

Załącznik nr 9   

Załącznik nr 10   

Załącznik nr 11   

Załącznik nr 12   

Załącznik nr 13   

Załącznik nr 14   

Załącznik nr 15   

Załącznik nr 16   

Załącznik nr 17   

Załącznik nr 18   

Załącznik nr 19   

Załącznik nr 20   

Załącznik nr 21   

Załącznik nr 22   

Załącznik nr 23   

Załącznik nr 24   

Załącznik nr 25   

Załącznik nr 26   

Załącznik nr 27   

Załącznik nr 28   

Załącznik nr 29   

Załącznik nr 30   

Załącznik nr 31   

Załącznik nr 32   

Załącznik nr 33   

Załącznik nr 34   

Załącznik nr 35   

Załącznik nr 36   

Załącznik nr 37   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012