Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2001 Nr 61

624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

    Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje:

    § 1. 1. Określa się ramowy statut:

1) publicznego przedszkola, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) publicznej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) publicznego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) publicznego liceum profilowanego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) publicznej szkoły zawodowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa w pkt 4, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6) publicznej szkoły ponadpodstawowej:

a) szkoły zasadniczej,

b) szkoły średniej ogólnokształcącej,

c) liceum technicznego,

d) szkoły średniej zawodowej

- stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

    2. Ramowy statut, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

    3. Ramowe statuty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, stosuje się w szkołach dla dzieci i młodzieży ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz w szkołach dla dorosłych.

    § 2. Tracą moc:

1) zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 18),

2) zarządzenie nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dorosłych (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 39),

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 14, poz. 131 i z 2000 r. Nr 2, poz. 20).

    § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. (poz. 624)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012