Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2001 Nr 38

Załącznik nr 1    

IDENTYFIKATORY OBIEKTÓW BAZY DANYCH EWIDENCYJNYCH

1. Identyfikator jednostki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG_R.

2. Poszczególne sekwencje liter we wzorze identyfikatora określonego w ust. 1 oznaczają:

1) "WW" - kod województwa, według krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju, zwanego dalej "rejestrem terytorialnym", prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

2) "PP" - kod powiatu w województwie według rejestru terytorialnego,

3) "GG" - kod gminy w powiecie według rejestru terytorialnego.

3. Litera "R" w identyfikatorze określonym w ust. 1 jest jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określającą typ gminy, przy czym:

1) gminę miejską oznacza się cyfrą 1,

2) gminę wiejską - cyfrą 2,

3 ) gminę miejsko-wiejską - cyfrą 3,

4) miasto w gminie miejsko-wiejskiej - cyfrą 4,

5) obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej - cyfrą 5,

6) dzielnice gminy Warszawa-Centrum - cyfrą 8,

7) delegatury i dzielnice innych gmin miejskich - cyfrą 9.

4. Identyfikator obrębu ewidencyjnego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.

5. Sekwencja liter "XXXX" we wzorze identyfikatora, o którym mowa w ust. 4, oznacza numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do 9999.

6. Identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.NDZ.

7.W przypadkach szczególnych, gdy dotychczasowa numeracja działek prowadzona jest w ramach arkuszy mapy ewidencyjnej, identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.

8. W identyfikatorach, o których mowa w ust. 6 i 7 , następujące sekwencje liter oznaczają:

1) "AR_NR" - oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej, w którym NR jest numerem porządkowym arkusza tej mapy,

2) "NDZ" - numer ewidencyjny działki ewidencyjnej, ustalony zgodnie z przepisami § 9 ust. 4-6 rozporządzenia.

9. Identyfikatory jednostek rejestrowych przyjmują postać:

1) WWPPGG R.XXXX.GNr - dla jednostek rejestrowych gruntów,

2) WWPPGG R.XXXX.BNr - dla jednostek rejestrowych budynków,

3) WWPPGG_R.XXXX.LNr - dla jednostek rejestrowych lokali.

10. Sekwencje liter: "GNr", "BNr", "LNr" użyte we wzorach identyfikatorów, o których mowa w ust. 8 i 9, oznaczają odpowiednio numery ewidencyjne jednostek rejestrowych gruntów, budynków, lokali, przy czym "Nr" jest liczbą naturalną, unikalną w ramach obrębu ewidencyjnego.

11. Identyfikator konturu klasy gleboznawczej przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.KL.Nr

12. Sekwencja liter "KL.Nr", we wzorze identyfikatora określonego w ust. 11, jest oznaczeniem konturu klasy gleboznawczej, w którym "Nr" oznacza numer porządkowy tego konturu.

13. Identyfikator konturu użytku gruntowego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.UG.Nr

14. Sekwencja liter "UG.Nr", we wzorze identyfikatora określonego w ust. 13, jest oznaczeniem konturu użytku gruntowego, w którym "Nr" oznacza numer porządkowy tego konturu.

15. Konturom użytków gruntowych, których symbole są częścią składową oznaczeń konturów klasyfikacyjnych, nadaje się identyfikatory według zasad podanych w ust. 11 i 12.

16. Identyfikator budynku ewidencyjnego może przyjmować jedną z postaci:

1) WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD

2) WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD

3) WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD

17. W identyfikatorach, o których mowa w ust. 16, następujące sekwencje liter oznaczają:

1) "Nr_BUD" - oznaczenie budynku, w którym "Nr" jest numerem ewidencyjnym budynku, ustalonym w postaci liczby naturalnej,

2) "NDZ" - numer działki ewidencyjnej, na której położony jest budynek.

18. W przypadku gdy budynek położony jest na kilku sąsiadujących ze sobą działkach ewidencyjnych, "NDZ" jest numerem działki ewidencyjnej, na której położona jest przeważająca część budynku, a w przypadku gdy zajęte pod budynek części poszczególnych działek ewidencyjnych są powierzchniowo równe, "NDZ" oznacza działkę ewidencyjną o najniższym numerze ewidencyjnym.

19. "NDZ" nie ulega zmianie w wyniku podziału działki ewidencyjnej lub połączenia sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną.

20. Identyfikator w postaci "WWPPGG_R.XXXX.NDZ.N BUD" stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowują unikalność tylko w granicach jednej działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednej nieruchomości.

21.Identyfikator w postaci "WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.N_BUD" stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowują unikalność tylko w granicach działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, wchodzących w skład jednej nieruchomości, a numery działek ewidencyjnych zachowują unikalność tylko w granicach 1 arkusza mapy ewidencyjnej.

22. Identyfikator w postaci "WWPPGG_R.XXXX.N_BUD" stosuje się w przypadkach, gdy numery działek ewidencyjnych i numery ewidencyjne budynków zachowują unikalność w granicach obrębu ewidencyjnego.

23. Identyfikator lokalu przyjmuje postać: [identyfikator budynku].NR_LOK.

24. Sekwencja liter "NR_LOK", we wzorze identyfikatora określonego w ust. 23, jest oznaczeniem lokalu w budynku, w którym "NR" oznacza numer ewidencyjny lokalu w budynku, określony w postaci liczby naturalnej.

25. Numery adresowe lokali są numerami ewidencyjnymi, jeżeli wyrażone zostały w postaci liczb naturalnych unikalnych w ramach budynku.

26. Identyfikator rejonu statystycznego przyjmuje postać: WWPPGG_R.RS.Nr

27. Sekwencja liter "RS.Nr", we wzorze identyfikatora określonego w ust. 26, jest oznaczeniem rejonu statystycznego, w którym "Nr" jest numerem rejonu statystycznego przyjętym z rejestru terytorialnego prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

28. Identyfikatorem osoby prawnej "Skarb Państwa" jest nazwa "Skarb Państwa".

29. Identyfikatorami organów administracji publicznej są nazwy tych organów zgodne z przepisami, na mocy których te organy zostały powołane.

30. Identyfikatorami osób prawnych innych niż Skarb Państwa oraz jednostek organizacyjnych są numery REGON i ewentualnie dodatkowo identyfikatory NIP.

31. Podstawowymi identyfikatorami osób fizycznych są numery PESEL.

32. W przypadku gdy numer PESEL nie jest znany lub nie został nadany, identyfikacji osoby fizycznej w ewidencji można dokonywać przy pomocy:

1) identyfikatora NIP,

2) numeru dowodu osobistego,

3) numeru paszportu,

4) danych wymienionych w § 73 pkt 1 rozporządzenia.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012