Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2000 Nr 19

241

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 marca 2000 r.

w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

    Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

    § 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej "egzaminem",

2) zakres przedmiotowy egzaminu,

3) skład komisji egzaminacyjnej,

4) stawki odpłatności za egzamin.

    § 2. 1. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń.

    2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ, o którym mowa w ust. 1, składająca się z co najmniej trzech członków.

    3. Członkowie komisji są obowiązani posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu, wydane przez organ, o którym mowa w ust. 1.

    4. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych w skład komisji przeprowadzającej teoretyczną część egzaminu dodatkowo może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej instruktora strzelectwa sportowego.

    5. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje instruktora wyszkolenia strzeleckiego, a w sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych - z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje co najmniej instruktora strzelectwa sportowego.

    6. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji.

    § 3. Egzamin składa się z dwóch części:

1) teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni,

2) praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju.

    § 4. 1. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:

1) znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

2) znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

    2. Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.

    3. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych teoretyczna część egzaminu może być przeprowadzona w formie sprawdzianu ustnego, polegającego na zadaniu 10 pytań.

    4. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

    5. Wzór karty egzaminacyjnej z części teoretycznej egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    § 5. 1. Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje:

1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,

2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,

3) przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni, z zastrzeżeniem ust. 7.

    2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a jej wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.

    3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.

    4. Szczegółowe kryteria sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

    5. Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w ust. 1.

    6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

    7. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku do osób, które wystąpiły o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie pozwolenia na posiadanie kuszy. W tych przypadkach egzamin przeprowadza się na strzelnicy lub w siedzibie organu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

    § 6. 1. W przypadku niezdania:

1) części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,

2) części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

    2. Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.

    § 7. 1. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu.

    2. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy.

    3. Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.

    4. Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

    § 8. 1. Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach:

1) ochrony osobistej - 400 zł,
2) sportowych - 400 zł,
3) kolekcjonerskich - 600 zł,
4) pamiątkowych - 300 zł,
5) szkoleniowych - 600 zł,
6) innych - 400 zł.

    2. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.

    3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.

    § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:   
M. Biernacki

Załączniki do rozporządzenia
Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dni
a 20 marca 2000 r. (poz. 241)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012