Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2000 Nr 120

Załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2000 r. (poz. 1287)

OPŁATY ZA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PAŃSTWA

    1. Opłaty są pobierane na następujących odcinkach drób wodnych:

1) Kanał Gliwicki - od km 0,0 do km 41,2,

2) Kanał Kędzierzyński - od km 0,0 do km 6,0,

3) rzeka Odra - od km 98,1 do km 282,5,

4) rzeka Brda - od km 0,0 do km 14,4,

5) Kanał Bydgoski - od km 14,4 do km 38,9,

6) rzeka Noteć-odcinek dolny od Kanału Bydgoskiego - od km 38,9 do km 176,2,

7) rzeka Noteć-odcinek górny do Kanału Górnonoteckiego - od km 59,5 do km 121,6,

8) Kanał Górnonotecki - od km 121,6 do km 146,6,

9) Kanał Ślesiński - od km 0,0 do km 32,0,

10) rzeka Wisła wraz z Kanałem Łączańskim - od km 0,0 do km 92,6,

11) rzeka Wisła (Płock-Włoctawek) - od km 633,0 do km 675,0,

12) Kanał Żerański - od km 0,0 do km 17,3,

13) rzeka Nogat - od km 0,0 do km 62,0,

14) rzeka Szkarpawa - od km 0,0 do km 25,4,

15) rzeka Martwa Wisła - od km 0,0 do km 18,2,

16) kanały w systemie Jezior Warmińskich:

- Kanał Elbląski - od miasta Miłomłyn (km 0,0) do jeziora Drużno (km 52,0), jeziora Szeląg (km 19,1) i jeziora Jeziorak (km 11,5),

- Kanał Bartnicki - od jeziora Ruda Woda (km 0,0) do jeziora Bartężek (km 7,6),

17) kanały w systemie Jezior Mazurskich :

- kanał śluzowy w Guziance - od km 13,5 do km 14,0,

- Kanał Jegliński - od km 1,3 do km 6,55,

- Kanał Tałteński - od km 33,0 do km 34,60,

- Kanał Mioduński - od km 37,05 do km 38,97,

- Kanał Szymoński - od km 40,34 do km 42,70,

- Kanał Łuczański - od km 61,80 do km 63,93,

- Kanał Węgorzewski - od km 85,15 do km 86,07,

18) Kanał Augustowski - od km 0,0 do km 80,0.

    2. Za korzystanie z urządzeń wodnych, za żeglugę i spław pobiera się od krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych i posiadaczy obiektów pływających opłaty w wysokości:

1) od przewozów towarowych za 1 tonokilometr:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 98,1 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 6,0 - 0,51 gr,

b) na drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, tj. do km 176,2 rzeki Noteć, oraz na węźle gdańskim, tj. na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa - 0,47gr,

c) na pozostałych drogach wodnych wymienionych w ust. 1- 0,42 gr,

2) od pustych statków towarowych i barek za jeden tonokilometr nośności wymierzonej - 0,09 gr, a od statków pasażerskich i wycieczkowych za iloczyn ilości miejsc pasażerskich na statku i długości przebytej drogi przez statek w jednym rejsie - 1,24 gr od iloczynu jednego miejsca na statku i każdego km przebytej drogi wodnej,

3) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię zestawu pchanego lub holowanego oraz barek, tratew, holowników i pchaczy (nie wchodzących w skład zestawu), statków pasażerskich, pogłębiarek, koszarek, dźwigów pływających i innych obiektów, za każdy zestaw lub obiekt śluzowany:

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 11,05 zł,

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni - 22,10 zł,

4) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności za każdą łódź:

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 5,00 zł,

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni - 10,00 zł,

5) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt śluzowany:

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 2,80 zł,

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni -5,60 zł.

    3. Za śluzowanie zestawu holowanego lub pchanego, który wymaca rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, pobiera się opłatę za każde śluzowanie, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy. Podstawą obliczenia należności są stawki opłat określone w ust. 2 pkt 3.

    4. Opłaty za korzystanie dla celów żeglugi i spławu pobierają:

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na:

a) Kanale Gliwickim,

b) Kanale Kędzierzyńskim,

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - na rzece Odrze od km 98,1 do km 282,5,

3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

a) rzece Brdzie, Kanale Bydgoskim i Noteci dolnej,

b) rzece Noteci górnej i Kanale Górnonoteckim,

c) Kanale Ślesińskim,

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku na:

a) rzece Nogacie,

b) rzece Szkarpawie,

c) rzece Martwej Wiśle,

d) kanałach w systemie Jezior Warmińskich,

5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

a) odcinku rzeki Wisły od Płocka do Włocławka,

b) Kanale Żerańskim,

c) kanałach w systemie Jezior Mazurskich,

d) Kanale Augustowskim,

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - na rzece Wiśle wraz z Kanałem Łączańskim od km 0,0 do km 92,6.

    5. Opłaty za wydobywanie piasku, żwiru i kamienia z wód pobiera się w wysokości 5% ceny zbytu tych materiałów.

    6. Regionalne zarządy gospodarki wodnej są właściwe na administrowanych przez siebie wodach śródlądowych do pobierania opłat za wydobywanie z tych wód piasku, żwiru i kamienia, na które jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

    7. Na wodach nie administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej opłaty wymienione w ust. 6 pobierają:

a) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - z wód położonych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego,

b) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - z wód położonych na terenie województwa śląskiego,

c) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - z wód położonych na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego,

d) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - z wód położonych na terenie województw: lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego,

e) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - z wód położonych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego,

f) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - z wód położonych na terenie województw: dolnośląskiego i opolskiego,

g) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - z wód położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

    8. Właściwy organ wydający pozwolenie wodnoprawne zawiadamia wlaściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na wydobywanie z wód piasku, żwiru i kamienia.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012