Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 1998 Nr 80

522

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 czerwca 1998 r.

w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

    Na podstawie art. 45 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje:

    § 1. Rozporządzenie określa wzory:

1) wniosku o udostępnienie danych osobowych, w celach innych niż włączenie do zbioru, zwanego dalej "wnioskiem", osobom lub podmiotom określonym w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), zwanej dalej "ustawą",

2) zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,

3) imiennego upoważnienia inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej "inspektorem", do wstępu do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zarejestrowany zbiór danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, o których mowa w art. 14 pkt 1--4 ustawy,

4) legitymacji służbowej inspektora.

    § 2. 1. Wniosek o udostępnienie danych osobowych, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy, zawiera:

1) oznaczenie ubiegającego się o udostępnienie danych osobowych ze zbioru i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany,

2) podstawę prawną upoważniającą go do otrzymania danych na mocy przepisów prawa,

3) wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych,

4) oznaczenie zbioru, z którego mają być udostępnione dane,

5) zakres żądanych informacji ze zbioru,

6) informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych,

7) wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy.

    2. Wzór formularza wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    § 3. 1. Wzór zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

    2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje niezbędne w celu stwierdzenia zgodności przetwarzania danych z wymogami ustawy oraz wpisania zbioru do rejestru zgłoszonych zbiorów.

    § 4. 1. Upoważnienie imienne inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do przeprowadzenia czynności kontrolnych zawiera:

1) imię i nazwisko inspektora,

2) numer legitymacji służbowej inspektora,

3) stanowisko inspektora,

4) zakres czynności, do których wykonania inspektor jest upoważniony,

5) określenie administratora danych lub zbioru danych albo miejsca poddawanego kontroli,

6) termin ważności upoważnienia.

    2. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

    § 5. 1. W legitymacji służbowej inspektora umieszcza się fotografię inspektora, wpisuje jego imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, datę ważności legitymacji i dokonuje odcisku pieczęci służbowej, zachodzącej na zdjęcie.

    2. Legitymację służbową inspektora podpisują Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako wystawca oraz inspektor, dla którego wystawiono legitymację.

    3. Wzór legitymacji służbowej inspektora określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

    § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 czerwca 1998 r. (poz. 522)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012