Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 1998 Nr 53

339

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 kwietnia 1998 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

    Na podstawie art. 101 ust. 1 i art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Uposażenie zasadnicze

    § 1. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

    § 2. 1. Uposażenie zasadnicze policjantów wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy dalszy rok służby powyżej 20 lat - łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby.

    2. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do 10 groszy w górę.

    3. Zasady i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Dodatki do uposażenia

Przepisy ogólne

    § 3. 1. Policjanci otrzymują następujące dodatki do uposażenia:

1) dodatek za stopień,

2) dodatek służbowy,

3) dodatek stołeczny,

4) dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem,

5) dodatek instruktorski,

6) dodatek dla personelu latającego,

7) dodatek terenowy.

    2. Kwoty dodatków określonych w rozporządzeniu w wysokości procentowej po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

Dodatek za stopień

    § 4. 1. Policjanci otrzymują, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek za posiadany stopień w następującej wysokości miesięcznej:

 

Nazwa stopnia                 Stawka w złotych

generalny inspektor 700
nadinspektor 650
inspektor 571
młodszy inspektor 546
podinspektor 529
nadkomisarz 500
komisarz 466
podkomisarz 446
aspirant sztabowy 416
starszy aspirant 406
aspirant 396
młodszy aspirant 373
sierżant sztabowy 348
starszy sierżant 340
sierżant 320
starszy posterunkowy 268
posterunkowy 266

    2. Policjanci w służbie kandydackiej otrzymują dodatek za posiadany stopień w wysokości 38% stawek określonych w ust. 1.

Dodatek służbowy

    § 5. 1. Policjantom, z wyjątkiem odbywających służbę kandydacką, za należyte wykonywanie obowiązków służbowych przysługuje dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

    2. Warunkiem nabycia prawa do dodatku służbowego przez policjanta przyjętego do służby na stanowisko aplikanta jest ukończenie przeszkolenia podstawowego.

    § 6. 1. Dodatek służbowy przyznaje się na czas nie określony.

    2. Wysokość przyznawanego dodatku służbowego powinna być uzależniona od oceny wyników uzyskiwanych w służbie, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu wykonywanych zadań oraz rodzaju i poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

    3. Dodatek służbowy może być podwyższony na czas określony w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę jako forma szczególnego wyróżnienia.

    § 7. 1. Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzonego w opinii służbowej faktu niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych.

    2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań albo czynności służbowych, stwierdzonego w prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym.

    3. Dodatek służbowy może być obniżony także w razie zmiany zakresu obowiązków służbowych lub innych warunków służby bądź w przypadku ustania przestanek, które uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.

Dodatek stołeczny

    § 8. 1. Policjantom zajmującym stanowiska etatowe w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji położonych na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 50 zł miesięcznie.

    2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do policjantów w służbie kandydackiej.

Dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem

    § 9. 1. Policjantom, którym powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości miesięcznej 15% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

    2. W razie sprawowania opieki nad więcej niż jednym koniem lub psem, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1.

    3. W razie sprawowania opieki nad tym samym koniem lub psem przez kilku policjantów, dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w równych częściach.

Dodatek instruktorski

    § 10. 1. Policjantom pełniącym służbę w pododdziałach antyterrorystycznych lub w Wydziale Antyterrostycznym Komendy Stołecznej Policji, którzy posiadają uprawnienia instruktorów w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa - pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w następującej wysokości miesięcznej, ustalonej procentowo od sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego:

Lp.

Rodzaj (klasa) uprawnienia instruktorskiego

Stawka procentowa dodatku

1 Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej 24%
2 Instruktor spadochronowy I klasy,
instruktor płetwonurkowania I klasy
20%
3 Instruktor spadochronowy II klasy,
instruktor płetwonurkowania,
instruktor ratownictwa klasycznego,
speleo i ratownictwa z powietrza,
instruktor minerstwa -- pirotechniki
16%
4 Instruktor spadochronowy III klasy 12%

    2. W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach, dodatek instruktorski przysługuje tylko z jednego tytułu.

    3. Tryb oraz warunki nabywania i potwierdzania kwalifikacji instruktorskich, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

Dodatek dla personelu latającego

    § 11. 1. Policjantom posiadającym licencję uprawniającą do wykonywania czynności lotniczych i pełniącym służbę w składzie personelu latającego Policji przysługuje dodatek w następującej wysokości miesięcznej:

1) pilotom - 50%,

2) pozostałym członkom personelu latającego - 25%

-sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

    2. Tryb uzyskiwania licencji, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

Dodatek terenowy

    § 12. 1. Policjantom, którzy biorą udział w akcjach:

1) przywracania naruszonego porządku publicznego (bezpośredni udział, zabezpieczenie rejonu przed i po akcji, pozostawanie w odwodzie),

2) bezpośredniego zwalczania klęsk żywiołowych,

3) ochrony rejsów lotniczych na pokładzie komunikacyjnych statków powietrznych

- przysługuje za każdy dzień wykonywania tych czynności dodatek terenowy w wysokości 1% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

    2. W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 poza rejonem działania macierzystej jednostki (szkoły) dodatek terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

    3. Dodatek terenowy wypłaca się z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie wykazu dodatkowych należności, zatwierdzonego przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

    § 13. Policjanci, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobierali dodatek strefowy na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego dodatku do czasu ukończenia przez dziecko nauki, jeżeli spełnione są jednocześnie pozostałe warunki uzasadniające jego wypłatę.

    § 14. Policjantom uprawnionym do dodatku instruktorskiego zalicza się na poczet tego dodatku kwoty zwiększenia dodatku służbowego z tytułu posiadania kwalifikacji, o których mowa w § 10, wypłacone po dniu 1 stycznia 1998 r. na podstawie dotychczasowych przepisów.

    § 15. Policjanci pełniący służbę na stanowisku aplikanta zachowują prawo do dodatku służbowego, przyznanego na podstawie dotychczasowych przepisów.

    §16. Tracą moc:

1) zarządzenie nr 106 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie dodatków do uposażenia policjantów (Dz. Urz. MSW Nr 4, poz. 65, z 1991 r. Nr 2, poz. 56, z 1992 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 3, poz. 63, z 1993 r. Nr 4, poz. 76 i Nr 5, poz. 98, z 1994 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 4, poz. 41 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 19 i 22 i Nr 4, poz. 53, 60 i 61),

2) zarządzenie nr 118 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie dodatku terenowego do uposażenia policjantów (Dz. Urz. MSW Nr 4, poz. 74 i z 1994 r. Nr 4, poz. 42),

3) zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów na typowych stanowiskach służbowych oraz jego wzrostu z tytułu wysługi lat (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 16 i Nr 4, poz. 40, z 1995 r. Nr 3, poz. 29, z 1996 r. Nr 4, poz. 29 oraz Dz. Urz. MSWiA z 1997 r. Nr 3, poz. 28).

    § 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

J. Tomaszewski

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 kwietnia 1998 r. (poz. 339)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012